Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 1
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 1
28.01.2009

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

STLTK § 1

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Maakuntavaltuusto on 12.1.2009 valinnut sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2009 - 20012 seuraavat henkilöt:

 

Liite nro: 1

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n mukaan hallitus voi määrätä toimikautensa alussa muihin toimielimiin tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

 

Maakuntahallitus valitsi 19.1.2009 pidetyssä kokouksessa

edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2009 - 2012 Minna Haatajan ja varahenkilöksi Anneli Kinnusen.

 

Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

 

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

 

Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi 22.1.2009.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston päätöksen sekä toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©