Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 10
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 10
28.01.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta

 

STLTK § 10

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2008 § 223 käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinnan vuoden 2008 aikana ja myönsi valtuudet tarjouspyyntöjen jättämisen edellyttämille jatkotoimenpiteille.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset maakunnallisesta potilas- ja asiakastietojärjestelmästä. Liitteenä oleva tarjouspyyntö (81/2008) on julkaistu hankintailmoitukset.fi -sivulla 23.9.2008.

 

Liite nro: 2

 

Tarjouspyynnön laatimisesta, tietojärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja tarjousten käsittelystä on vastannut työryhmä, jossa on ollut mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukokonaisuuksien ja tietohallinnon edustajia. Työryhmään ovat kuuluneet hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastaava lääkäri Tuula Sassi, tulosyksikön päällikkö Marja Heikkinen, järjestelmävastaava Kristiina Taskinen, järjestelmävastaava Margit Honkila, järjestelmävastaava Sirkku Malinen, tietohallintojohtaja Riitta Remsu ja atk-erikoissuunnittelija Ritva Heikkinen.

 

Koska juuri mitkään yksittäisistä ominaisuuksista ja soveltuvista ominaisuusyhdistelmistä eivät ole selkeästi mitattavissa ja vertailtavissa toisiinsa nähden, on suoritettu kaikki vaatimusten ja muiden valintakriteerien täyttymisen todentaminen ja kokonaistaloudellisuusvertailu arviointina. Arvioinnin tekee tilaaja ottaen huomioon tarjoukset, referenssit ja keskustelut sekä ratkaisujen todentamisen avulla saatu informaatio ja käyttökokemukset.

 

Valinnassa noudatetaan kokonaistaloudellista edullisuutta ja siinä käytetään seuraavia arviointikriteerejä:

 

1) Vaatimusmäärittelyn mukaisen toiminnallisuuden täyttyminen 35 %

- toiminnallisten ominaisuuksien täyttymisen pisteet lasketaan tarjouksen mukana toimitettavien selvitysten perusteella

- esimerkkipalvelukokonaisuuksien esittelyn arvioinnin perusteella (vaatimusmäärittely 5.1)

- maksimipisteet 35 pistettä

 

2) Hinta 35 %

- laskennassa käytetään tarjoajan Hintakoontitaulukossa ilmoittamia kokonaiskustannuksia neljän (4) vuoden ajalta, jotka sisältävät

- käyttöönottoprojektin hinta (projektinhallinta, asennukset, koulutukset)

- käyttöoikeuslisenssien hinnat

- tuki- ja ylläpitohinnat

- liittymien hinnat (käyttöönottohetkellä välttämättömät integraatiot)

- konversioiden/migraatioiden hinnat (käyttöönottohetkellä välttämättömät konversiot)

- muut mahdolliset tiedossa tai arvioitavissa olevat kustannukset

- lisäksi tuotehyvitys aiemmista potilastietojärjestelmälisensseistä ja liittymistä

- maksimipisteet 35 pistettä

 

3) Toimittajan kyvykkyys ja aikaisempien potilastietojärjestelmäinvestointien hyödynnettävyys 30 %

- kohdassa arvioidaan toimittajan kyvykkyyttä sekä tarjoaman ratkaisun toteutustapoja,käyttöönottoa, liittymiä, teknisiä ominaisuuksia sekä aiemmin tehtyjentietojärjestelmäinvestointien käytettävyyttä.

- maksimipisteet 30 pistettä

Maksimipistemäärä on 100 pistettä

 

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta tietojärjestelmätoimittajalta, jotka olivat TietoEnator Oy (nykyisin Tieto Oy), Logica Oy ja MediConsult Oy.

 

Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä työryhmän tekemä arviointi.

 

Erillisliite nro: 1

 

Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Yhteenveto tarjousmenettelystä

Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, tarjouspyyntö julkaistu Hilmassa 23.9.2008.

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta tietojärjestelmätoimittajalta, jotka olivat TietoEnator Oy (nykyisin Tieto Oy), Logica Oy ja MediConsult Oy. Tarjousten avaamisesta on tehty avauspöytäkirja.

 

Toimittajakohtaisia lisäselvityksiä pyydettiin vaatimusmäärittelyn osalta siten, että toimittajittain järjestettiin esittelypäivät (Logica Oy 4.12.2008, TietoEnator Oy 8.12.2008 ja MediConsult Oy 12.12.2008). Esittelypäiviin osallistui noin 70 tietojärjestelmien käyttäjää kuntayhtymän eri yksiköistä. Lisäksi järjestettiin toimittajittain neuvottelupäivät tarjousten sisällöstä (TietoEnator Oy 8.1.2009, MediConsult Oy 13.1.2009 ja Logica Oy 14.1.2009).

 

Tarjouspyynnön laatimisesta, tietojärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja tarjousten käsittelystä on vastannut työryhmä, jossa on ollut mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukokonaisuuksien ja tietohallinnon edustajia. Työryhmään ovat kuuluneet hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastaava lääkäri Tuula Sassi, tulosyksikön päällikkö Marja Heikkinen, järjestelmävastaava Kristiina Taskinen, järjestelmävastaava Margit Honkila, järjestelmävastaava Sirkku Malinen, tietohallintojohtaja Riitta Remsu ja atk-erikoissuunnittelija Ritva Heikkinen.

 

Koska juuri mitkään yksittäisistä ominaisuuksista ja soveltuvista ominaisuusyhdistelmistä eivät ole selkeästi mitattavissa ja vertailtavissa toisiinsa nähden, on suoritettu kaikki vaatimusten ja muiden valintakriteerien täyttymisen todentaminen ja kokonaistaloudellisuusvertailu arviointina. Arvioinnin tekee tilaaja ottaen huomioon tarjoukset, referenssit ja keskustelut sekä ratkaisujen todentamisen avulla saatu informaatio ja käyttökokemukset.


Tarjousvertailun tulokset:

 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti TietoEnator Oy, jonka arviointipisteet olivat 91,2. Toiseksi eniten arviointipisteitä sai Logica Oy 88,0 ja kolmanneksi eniten arviointipisteitä sai Mediconsult Oy 75,9.

TietoEnator Oy:n tarjouksen kokonaisarvo on neljän (4) vuoden kustannuksilla 2.660.438 € ALV 0 %. Vertailtu hankinnan kokonaisarvo on laskettu tietojärjestelmän hankintakustannusten sekä sen käyttöönottoprojektin, liittymien, koulutuskustannusten, vanhojen tietojen käsittelystä aiheutuvien kustannusten (konversiot ja migraatiot) sekä muiden tiedossa olevien kustannusten perusteella. Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin liitteessä 1 Potilastietojärjestelmän tarjousten vertailussa käytetyt arviointiperusteet ja pisteytys.

 

Koska hankittavalla tietojärjestelmäkokonaisuudella korvataan kolme vanhaa järjestelmää ja niitä yhdistänyt aluetietojärjestelmä, joiden ylläpito- ja käyttökustannukset vähentyvät, on uudesta järjestelmästä aiheutuva nettokustannus huomattavasti sen hankintakustannusta pienempi.

 

Työryhmä on tehnyt tarjouskäsittelystä esityksen Kainuun maakunta –kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan tietohallintostrategiaryhmälle, joka on käsittelyt hankintaesityksen 20.1.2009.

 

Hallintoylilääkäri Esa Ahonen ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen saapuivat kokoukseen tämäna asian käsittelyn alkaessa klo 10.25.Asiantuntijana kuultiin Esa Ahosta, joka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.12.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kainuun maakunta –kuntayhtymä hankkii yhteisen maakunnallisen potilastietojärjestelmän TietoEnator Oy:ltä.

 

Perusteluna TietoEnator Oy:n tarjouksen hyväksymiselle on Kainuun maakunnan toimintaympäristön kannalta kokonaisedullisin potilastietojärjestelmä. Tässä vaihtoehdossa vaatimusmäärittelyn mukaiset toiminnalliset ominaisuudet toteutuvat parhaiten ja aikaisemmat tietojärjestelmäinvestoinnit koulutuksineen voidaan hyödyntää tehokkaimmin. Yhtenäisen tietojärjestelmän avulla sosiaali- ja terveystoimialalla työn joustavuutta ja tuottavuutta on mahdollista parantaa tulevaisuudessa merkittävästi. Uudella järjestelmällä turvataan myös ajanmukaiset sähköiset yhteydet valmisteilla oleviin kansallisiin palveluihin vuoteen 2011 mennessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©