Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 14Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 14
28.01.2009

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien perustaminen

 

STLTK § 14

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain tarkoituksensa on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoituksessa edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä.

 

Laissa säädetään eri hallinnonalojen yhteistyötä ja asiakkaan asemaa koskevista periaatteista sekä yhteistyössä noudatettavista menettelytavoista.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen on oltava keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Näiden viranomaisten tulee toimia yhteistyössä myös muiden kuntoutusta järjestävien yhteisöjen kanssa.

 

Asiakasyhteistyö toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisten viranomaisten tavanomaista toimintaa. Lisäksi yhteistyötä toteutetaan paikallisen, alueellisen ja valtakunnan tason yhteistyöelimissä.

 

Kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järjestäville yhteisöille ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta.

 

Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä.

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Jos edustaja eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, hänen edustamansa yhteisö nimeää uuden edustajan.

 

Asioiden käsittelyä varten yhteistyöryhmä voi jakaantua jaostoihin.

 

Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen ja laitosten edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää tässä laissa tarkoitettujen viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta sekä käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita. Yhteistyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista.

 

Kuntoutuksenasiakasyhteistyöryhmä käsittelee myös yksittäisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita. Ryhmän tehtävänä on kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimiseksi kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnittelu sekä tähän liittyvien tietojen vaihtaminen.

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä on tarvittaessa apuna muissa kuntoutusta koskevissa säännöksissä tarkoitetun kuntoutussuunnitelman laatimisessa.

 

Asiakasyhteistyötoiminnan uudelleen organisoimiseksi on Kainuuseen tarpeen perustaa seuraavat kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät:

 

Kajaanin seutu:

Lääkäri:

Aaro Tolonen, Paltamo

Psykologi:

Anne Karinkanta

Sosiaalityöntekijä:
Eija Pohjola, Kajaanin Typ

Kouluttaja:

Markku Similä, KAO, aikuiskoulutuspalvelut/hyvinvointiala

Kela:

Onerva Miiros

Työvoimahallinto:
Työvoimaohjaaja Leila Sarhaluoma (varsinainen jäsen)


Työvoimaneuvoja Anne Piirainen(varajäsen)


Ammatinvalintapsykologi Pirjo Kaikkonen (varsinainen jäsen)


Ammatinvalintapsykologi Heikki Vilmi

 

Sotkamo-Kuhmon seutu:


Lääkäri:

Tuula Sassi


Psykologi:

Aatos Karppinen

Sosiaalityöntekijä:
Yrjö Sorvari, Sotkamo

Sosiaalityöntekijä
Raija Pääkkönen, Kuhmo (varajäsen)

Rehtori:

Tuula Tervo, Kuhmon toisen asteen koulutuksen esimies

Kela:

Ritva Mikkola, Kuhmo


Kari Kaleton, Sotkamo

Työvoimahallinto:
Johtava työvoimaneuvoja Anna-Liisa Heikkinen, Kuhmo (varsinainen jäsen)


Ammatinvalintapsykologi Jaakko Mikkola, Kuhmo (varajäsen)


Erikoistyövoimaneuvoja Eeva Niskanen, Sotkamo (varsinainen jäsen)


Ammatinvalintapsykologi Aila Leino, Sotkamo (varajäsen)

 

Ylä-Kainuu (lukuunottamatta Puolanka):

Lääkäri:

Raino Puolakanaho

Psykologi:

Tuovi Kemppainen, psyk. sairaanhoitaja

Sosiaalityöntekijä:
Ilkka Saukko, Suomussalmi


sosiaalityöntekijä Marja-Leena Penttinen, Suomussalmi (varajäsen)
Kouluttaja:

Markku Similä, KAO, aikuiskoulutuspalvelut/hyvinvointiala

Kela:

Liisa Haikola

Työvoimahallinto:
Työvoimaohjaaja Sirkka-Liisa Juntunen, Suomussalmi (varsinainen jäsen)Erikoistyövoimaneuvoja Arja Oikarinen, Suomussalmi (varajäsen)

 

Puolanka: (jatkaa nykyisellä kokoonpanolla)

Lääkäri:

ei vakituista


Mielenterveystyö
Erika Syrjänen, psyk. sairaanhoitaja

Sosiaalitoimisto
Maarit Heikkinen

Kela:

Sinikka Heikkinen

Puolangan kunta:
nimeää edustajansa

Työvoimahallinto:
Johtava työvoimaneuvoja Arja Seppänen, Puolanka, (varsinainen jäsen)


Työvoimaneuvoja Heli Moilanen, Puolanka, (varajäsen)

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää perustaa edellä esitetyt kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________


 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©