Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 18Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 18
28.01.2009

 

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen ja perittävät asiakasmaksut

 

STLTK § 18

 

Kainuun kunnissa kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty perusopetuslain mukaisena toimintana, muutamissa tapauksissa päivähoitolain mukaisena toimintana. Kehitysvammalain mukaisena ko. toiminta ei ole ollut. Kunnat ovat määritelleet toiminnasta perittävän asiakasmaksun kuntakohtaisesti ja perineet kaikilta lapsilta saman maksun myös kehitysvammaisten lasten osalta.

 

Suomussalmen kunta ja Kajaanin kaupunki ovat kyseenalaistaneet kuntien järjestämis- ja maksuvelvollisuuden kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon osalta, ja myös kehitysvammaisten lasten perheet ovat kysyneet toiminnan maksuttomuutta vedoten kehitysvammalakiin.

 

Asiaan liittyen on käyty 9.12.2008 neuvottelu, jossa oli mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhepalveluiden, Kajaanin kaupungin ja Suomussalmen kunnan viranhaltijoita. Neuvottelussa ei päästy yksimieliseen näkemykseen asiasta ja päätettiin, että asia viedään maakuntavaltuuston käsittelyyn ja sitä ennen pyydetään kuntien lausunnot asiaan.

 

Perusopetuslain muutoksella 1135/2003 säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä sitä vanhemmillekin erityisopetuksessa oleville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Toiminnan järjestämistä varten myönnetään rahoitusta perustamishankkeisiin ja käyttökustannuksiin opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoitusta koskevan lain mukaisesti.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

 

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

 

Päivähoitolain mukaan lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoito ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Kouluikäisten lasten sijoittaminen alle kouluikäisten lasten ryhmään ei kuitenkaan anna lapsille mahdollisuuksia heidän ikätasoa vastaavan toimintaan.

 

Päivähoidosta peritään asiakasmaksulain 7 a §:n mukainen maksu.

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:n mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemaansa palvelua. Erityishuollon tarkoituksena on edistää suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

 

Mikäli kunnassa tai lähikuntien kesken on riittävä määrä kehitysvammaisten erityishuollon tarpeessa olevia kouluikäisiä lapsia, iltapäivätoimintaa voidaan järjestää myös kehitysvammalain 2 pykälän 10. kohdan mukaisena muuna erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana.

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan kehitysvammaisten erityishuolto on maksutonta lukuun ottamatta kehitysvammaisen ylläpitoa. Alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito on kuitenkin maksutonta. Erityishuoltona järjestettävään toimintaan tarvittavat kuljetukset tulee järjestää myös erityishuoltona.

 

Valtakunnallista toimintalinjaa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on selvitetty Suomen kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten kautta. Selvityksen perusteella on käynyt ilmi, että yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia ei ole, vaan kunnat toimivat eri tavoin. Myöskään STM ja opetusministeriö eivät ole pystyneet antamaan yhtenäistä kannanottoa asiasta.

 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan pääsääntönä on, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään ns. normaalisuusperiaatteen mukaan. Jos kuitenkin kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan on merkitty aamu- ja iltapäivätoiminta lapsen erityishuoltoon kuuluvana, niin silloin ap/ip-toiminta myönnetään erityishuoltona, joka voidaan toteuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä. Tällöin toiminta on lapselle maksutonta ja siihen kuuluu myös erityishuollon saamiseksi välttämättömät kuljetukset. Siihen, merkitäänkö ap-/ip-toiminta erityishuolto-ohjelmaan ratkaistaan paikallisesti lapsen ja kehitysvammahuollon palveluiden tilanteen mukaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tuonut esille seuraavat asiat:

 

Vammaispolitiikan tavoitteena on yleisten palvelujen ensisijaisuus, minkä seurauksena yleiset palvelut tulee järjestää siten, että ne soveltuvat mahdollisimman monille. Sosiaaliviranomaiset järjestävät vammaisen lapsen päivähoidon ensisijaisesti osana yleistä päivähoitoa. Tarvittaessa lasta ja hoitoyhteisöä tuetaan erityisin tukitoimin.

 

Opetusviranomaiset huolehtivat vammaisten lasten opetuksen järjestämisestä. Tarvittaessa vammaista lasta ja hänen opettajaansa tuetaan järjestämällä hänen tarvitsemansa ylimääräinen tuki.

 

Erityispalvelujen tavoitteena on yhdenvertaisuuden turvaaminen. Erityispalvelut tulevat kysymykseen silloin, kun yleiset palvelut eivät tuettuinakaan ole sopeutettavissa vammaisen lapsen tarpeiden mukaisiksi. Mikäli toiminto tai palvelu järjestetään erityispalveluina silloinkin, kun toimiva palvelu olisi mahdollista järjestää yleisenä palveluna, joudutaan kielletyn erityiskohtelun, syrjinnän, alueelle.

 

Ottaen huomioon perustuslain yhdenvertaisuussäännös sekä vammaispolitiikan yleisten palvelujen ensisijaisuuden periaate vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta tulee ensisijaisesti järjestää yhdessä muiden lasten kanssa osana perusopetuslain mukaista toimintaa.

 

Joissakin tapauksissa opetustoimen järjestämään iltapäivätoimintaan osallistuvaa vammaista lasta sekä ryhmää on tarpeen tukea koulutoimen tai sosiaalihuollon erityisin toimenpitein. Tällaisia erityistoimenpiteitä ovat mm. avustajan sijoittaminen ryhmän tai vammaisen lapsen tueksi. Tällöin kysymyksessä on positiivinen erityiskohtelu, jolla vammaisen lapsen osallistumismahdollisuudet turvataan.

 

Erityistilanteissa voidaan iltapäivätoimintaa tai -hoitoa järjestää myös sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella sosiaalihuollon toimintana. Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään vammaisille lapsille ilman perusteltua syytä muista erillään, kysymyksessä on vammaisten lasten erilliskohtelu, jota voidaan pitää perustuslain vastaisena.

 

Lainsäädäntöpohjan kirjavuudesta johtuen myös toiminnan asiakasmaksukäytäntö on muodostunut kirjavaksi. Johtavana periaatteena on, että kuntalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu myös se, että vammaisuuden vuoksi tarvittavasta erityispalvelusta ei peritä asiakasmaksua. Yleisistä palveluista voidaan periä yleisten maksuperusteiden mukainen asiakasmaksu, jota voidaan myös kohtuullistaa.

 

Maksuttomaksi erityispalveluksi voidaan katsoa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kolmannesta kouluvuodesta eteenpäin, koska tällöin iltapäivätoimintaa tarvitaan vammaisuudesta johtuvista syistä.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain tai päivähoitolain perusteella.

 

Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1- ja 2 -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksun perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä.

 

Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoidon välillä ei pystytä järjestämään koululaiskuljetusten yhteydessä vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjestävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetuskustannuksista.

 

Maakuntavaltuusto pyytää ennen asian käsittelyä peruskunnilta lausunnot asiasta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©