Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 19Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 19
28.01.2009

 

Periaatteet lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapselta perittäväistä korvauksista

 

STLTK § 19

 

1. Maksun periminen vanhemmilta

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annettavasta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusmaksun suuruinen. Maksua voidaan alentaa vähentämällä siitä lapsesta maakunnalle perittävä lapsilisä.

 

Vanhemmilta perittävä korvaus jaetaan asiakasmaksulain 20 §:n mukaan vanhempien kesken heidän maksukyvyn mukaisesti.

 

Jos vanhemmille on vahvistettu elatusapu, peritään korvaukseksi vain tuo elatusapu.

 

Maksajan ollessa työtön, peritään hoidon tai palvelun korvaukseksi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus.

 

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä kokonaan, mikäli perheen taloudelliset, huollolliset tai muut perustellut syyt sitä edellyttävät.

 

Maksua aletaan periä sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. Alle kuukauden pituisista sijoituksista ei maksua peritä.

 

Maksu määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuussa ja aina silloin, kun maksajan taloudessa tapahtuu olennaisia maksukykyyn vaikuttavia muutoksia.

 

2. Periminen lapselta

 

Laitoshuollon, perhehoidon tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan lapselta periä maksu asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista. Lapselta perittävä maksu saa olla enintään 1.247,30 euroa kuukaudessa eikä maksu saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Maksut tulevat voimaan 1.1.2009 alkaen.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapsilta perittävät korvaukset edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi esittelytekstiä seuraavsati:

 

Poistetaan ensimmäisen kappaleen viimeinen lause, joka kuuluu: Maksua voidaan alentaa vähentämällä siitä lapsesta maakunnalle perittävä lapsilisä.

 

Ja heti sen jälkeen lisätään uusi kappale:

 

Vanhempien maksukyvyn ohella määritellään oikeusministeriön ohjeiden (2007:2) mukaisesti lapsen elatuksen tarve, josta vähennetään lapselle tuleva ja maakunnalle perittävä lapsilisä.

 

Muilta osin esittelyteksti ei muutu.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan korjattu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapsilta perittävät korvaukset esittelytekstissä esitettyjen ja edellä olevien täydennysten mukaisin periaattein.

 

Hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan korjatun päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©