Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 20Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 20
28.01.2009

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 alkaen

 

STLTK § 20

 

Kuntainfon 14/2008 mukaan hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 336,41 e/kk ( 1.1.2009). Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (Perhehoitajalain muutos 948/2006, on tullut voimaan 1.1. 2007).

 

Kulukorvauksen vähimmäismäärä on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa 375,08 e/kk ( 1.1.2009). Kulukorvauksen määrää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.

 

Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2009 lukien 2.663,76 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän Laadukas perhehoito -hanke valmistelee hallinnollista ohjetta, miten kuntayhtymä jatkossa toteuttaa lastensuojelun, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohjeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen ja yhtenäisen perhehoidon toimintatavan luominen Kainuun maakunta – kuntayhtymään. Tarkoitus on, että perhehoito saa vahvemman sijan lasten, nuorten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämisessä. Tavoite on myös yhdenmukaistaa eri asiakasryhmien perhehoidon palkkioita.

 

Syksyllä 2008 hanke toteutti kaikkia asiakasryhmiä koskevan laaja-alaisen rekrytoinnin, jota kautta saatiin uusia perhehoitajia. Nyt perhehoidosta vastaavat esimiehet yhdessä hankevetäjän kanssa ovat valmistelleet eri asiakasryhmille perhehoitajien hoitopalkkio- ja kulukorvausesitykset, joilla pyritään lisäämään kiinnostusta perhehoitajaksi rekrytoitumiseen. Perhehoitajien palkkioita ja kulukorvauksia on nostettu voimakkaasti eri puolilla Suomea samasta syystä.

Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien jatkuvan perhehoidon hoitopalkkiot esitetään yhtenäistettäviksi samansuuruisiksi. Tämä tarkoittaa vanhusten perhehoidon osalta työntekijän eläkelain palkkakerrointa (6,05%) selvästi suurempaa korotusta, mutta mielenterveyskuntoutujien osalta taas pienempää hoitopalkkiotasoa. Hoitopalkkiotason lasku koskee vain uusia asiakkuuksia, mielenterveyskuntoutujien nykyisten perhehoitajien palkkioita tulee korottaa palkkakertoimen mukaisesti. Myös vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien tilapäiselle perhehoidolle esitetään yhtä hoitopalkkiota, jota esitetään nostettavaksi selkeästi yli minimikorotuksen. Ikäihmisten perhehoidon erityiskustannusten korvaus esitetään poistettavaksi, koska asiakas maksaa yleensä itse omat erityiskustannuksiin liittyvät terveydenhuoltomenonsta. Mielenterveyskuntoutujille ei aiemmin ole järjestetty tilapäistä perhehoitoa. Ikäihmisten, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten perhehoidon kulukorvaukset esitetään myös yhtenäistettäviksi. Kulukorvaukset ylittävät indeksikorotukset ja ne on laskettu niin, että ne vastaavat paremmin nykyistä hintatasoa.

Myös kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoidon hoitopalkkioista osaa on nostettu yli palkkakertoimen mukaisen tason ja kulukorvauksia on nostettu indeksikorotuksia enemmän. Toisin kuin ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien on kehitysvammaisten tilapäisen perhehoidon palkkiot esitetty kolmeen luokkaan kuten ennenkin johtuen kehitysvammaisuuden asteesta riippuvista hoidettavuuden suurista eroista.

 

Myös lastensuojelun osalta hoitopalkkiota esitetään korotettavaksi tuntuvammin kuin palkkakerroin ohjaisi, koska hoitopalkkiolla pyritään houkuttelemaan uusia perhehoitajia, jolloin lapset voitaisiin sijoittaa perheisiin laitoshoidon sijasta. Lastensuojelun tulevaisuuden sijoitusten painopiste on perhesijoitukset. Perushoitopalkkioksi on esitetty 600 euroa/lapsi, 0–2 vuotiaille kotihoidontuen korvauksena 200 euroa ja 3–17 -vuotiaille 200 euron ansiomenetyslisä, mikäli toinen vanhemmista jää hoitamaan lasta kotiin. Erityishoidettavuudesta vammaisuuden perusteella edelleen 200–300 euron lisä. 1.1.2009 esitetään otettavaksi käyttöön myös lasten ja nuorten lyhytaikainen perhehoito avohuollon tukitoimena.

 

Myös lasten perhehoidon kulukorvauksia on tarkistettu vastaamaan paremmin kulutuksia. Kilometrikorvaukset on nostettu 0,24 e/km verottajan hyväksymään määrään.

 

Uutena on esitetty tukiperhetoimintaan hoitopalkkiokorvaus 24 e/pv, tähän asti on maksettu vain kulukorvaus. Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevänä tukimuotona perheille erittäin tärkeä ja jotta saadaan uusia tukiperheitä, hoitopalkkion osuus on tärkeä. Vaihtoehtona on sijoittaa lapsi ammatilliseen perhekotiin, joka tilanteeltaan ja kustannuksiltaan on huonompi ja kalliimpi vaihtoehto.

 

Uutena esitetään myös kiertävien perhehoitajien rekrytointia. He hoitaisivat mm. pitkäaikaisten perhehoitajien sijaisuuksia.

 

Palkkioiden ja kulukorvausten nostosta huolimatta perhehoito olisi edelleen taloudellisin ympärivuorokautisen asumispalvelun muoto. Perhehoidossa asutaan tavallisissa kodeissa, mikä erityisesti pienille lapsille on lähes aina parempi ja inhimillisempi ratkaisu kuin laitos.

 

Taulukossa suluissa olevat euromäärät ovat vuoden 2008 hoitopalkkioita ja kulukorvauksia.

 

Lasten ja nuorten perhehoito

 

Perhehoitomuoto
Hoitopalkkio
Kulukorvaus
Jatkuva perhehoito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- osa-aikainen perhehoito
0 – 2v 800 e/kk (438-728€)
Päätoimiselle perhehoitajalle, jos lapsi ei ole päivähoidossa ja ei ole kyse kuntoutuksellisesta päivähoidosta.
(Palkkio sisältää kotihoidontukea 200 e/kk)
 
3 – 17 v 600 e/kk
 
 
18 – 20 v 470 e/kk
 
 
 
 
18 – 20 v 300 e/kk
Nuori asuu opiskelun vuoksi / tai on asevelvollisuusajan, toisella paikkakunnalla viikot. Viikonloput ja lomat sijaisperheessä ja sijaisvanhemmat huolehtivat käytännön asiat.
 
Nuori on sijaiskodista pois
väh. 2 kk.
0 – 6 v.
7 – 11v.
12 – 16 v.
17 – 20
( 360-517 €)
 
 
Kun nuori saa työmarkkinatukea, vähentää se vastaavan määrän kulukorvauksesta.
390 e/kk
420 e/kk
500 e/kk
560 e/kk
Hoitopalkkion lisäksi maksetaan erityishoitopalkkiolisä
 
200 e/kk, alle 16-v lapsen vammaistuki I, II
300 e/kk, alle 16-v lapsen ylin vammaistuki
 
 
 
 
Hoitopalkkion lisäksi maksetaan
ansionmenetyskorvauslisä
jos perhehoitaja jää kotiin työstä ja lapsi ei ole päivähoidossa.
 
3 – 17 v 200 e /kk
 
 
Lapsilisä ja hoitotuki maksetaan perhehoitajalle
Erilliskorvaus:
Yksilöllisistä tarpeista johtuva terapian ja sairaanhoidon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata
Ruokaraha 10 e/pv
Lasten vierailu biologisten vanhempien luona, jos vanhemmat ovat vähävaraisia
Opiskelun tuki:
Koulukustannukset korvataan kuitteja vastaan asiakassuunnitelman mukaan
Kilometrikorvaus: 0,24 e/km (= verottajan hyväksymä vähennys oman auton käytöstä työmatkoihin)
- Lapsien kuljetus perhetapaamisissa kun ei voi käyttää yleistä kulkuneuvoa
Harrastusraha 600 e/v
Kulukorvaus sisältää harrastusrahaa 400 e/ v, ylimenevältä osalta maksetaan kuitteja vastaan 600 e/v
 
Päivähoitolaskut: Korvataan laskujen mukaan .
 
Sijaislapsia muistetaan enintään 85 e/tapahtuma ( esim. rippijuhlat, koulusta valmistuminen)
 

 

 

Kriisiperhehoito
 
49 e/pv
22 e/pv
Tukiperhehoito
 
Mikäli tukiperhehoito kestää yli 14 pv/kk , sijoitus muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi
 
 
24 e/pv ( 0 €)
 
 
 
 
27 e/pv (25-44 €)
 
 
Lyhytaikainen perhehoito
 
Jatkuva perhehoito palkkio jaettuna kuukauden päivillä
Jatkuva perhehoito kulukorvaus jaettuna kuukauden päivillä

 

Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito

 

Perhehoitomuoto
Hoitopalkkio
Kulukorvaus
 
 
 
Jatkuva perhehoito
I maksuluokka
II maksuluokka
III maksuluokka
IV maksuluokka
 
562 e/kk (529€)
618 e/kk (582 €)
700 e/kk (624 €)
800 e/kk (672 €)
 
 
640 e/kk alle 16 v
670 e/kk yli 16 v
(360-575 €)
Jatkuvassa perhehoidossa maksetaan lapsilisä ja vammaistuki ikä alle 16 v, perhehoitajalle
 
 
Tilapäinen perhehoito
( enintään 3 kk/v tai enintään 7 pv/kk)
 
 
I maksuluokka
II maksuluokka
III maksuluokka
 

 
 
 
37 e/vrk
44 e/vrk
62 e/vrk
(27-60 €)
 
18 e/vrk alle 16 v
24 e/vrk yli 16 v
(16-22 €)
 
 

 

 

Hoitopalkkioluokkaluokat perustuvat seuraaviin hoitoisuuskriteereihin:

 

I Hoito ei ole ympärivuorokautisesti sitovaa, asiakas voi olla päivi- sin päivätoiminnassa tai muuten tulee toimeen vähemmällä valvonnalla ja huolenpidolla

 

II Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan hoitotukea ja hän tarvitsee lähes jatkuvaa ohjausta ja huolenpitoa

 

III Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan korotettua hoitotukea. Hoidettava tarvitsee runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa

 

III Perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, ympärivuorokautista huolenpitoa, avustamista ja hoitoa. Hoidettava henkilö on vaikeavammainen ja /muuten sairauden vuoksi runsaasti hoitoa tarvitseva ja hän voi saada Kelan erityishoitotukea.

 

Viranhaltijalla on yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityislisää. Päätöksen tekee as.om. tulosyksikön päällikkö.

 

Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito

 

Perhehoitomuoto
Hoitopalkkio
Kulukorvaus
 
 
 
Jatkuva ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito
 
 
 
 
 
 
700 e/kk (ikäihmiset 511€)
(mielenterveyskunt. 767 €)
 
 
 
640 e/kk alle 16 v
670 e/kk perhehoito yli 16 v
 
(ikäihmiset 481€)
(mielenterveyskuntoutujat 360- 640 €)
Tilapäinen perhehoito
( =alle 3 kk kestävä)
 
 
 
 
Osavuorokautinen ikäihmisten perhehoito
Päivähoito ( 10 h/pv)
 
 
37 e/kk (23 €)
 
14 e/pv (13 e)
 
18 e/vrk alle 16 v
24 e/vrk yli 16 v
( ikäihmiset 16€)
 
 
10 e/pv (ikäihmiset 8 €)

 

Kiertävä perhehoitaja
 
 
 
 
 
 
 
 
42 e/pv/ asiakas
< 8 h/pv
60 e/pv/ asiakas
( 1 vrk= 24 h)
 
84 e/pv/ 4 asiakasta
( 12 h)

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 alkaen esittelyteksissä esitetyn mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©