Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 26Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 26
28.01.2009

 

Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa

 

STLTK § 26

 

Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa -raportti on julkaistu (Kansanterveyslaitoksen julkaisu B27/2008). Raporttia on jaettu mm. entiselle ja uudelle maakuntavaltuustolle sekä entiselle sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Raportti on saatavilla myös lautakunnan kokouksessa.

 

Raportti ja sen taustalla oleva selvitystyö toteutettiin TEROKA -hankkeen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteistyönä. TEROKA on Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Työterveyslaitoksen hanke, jonka tavoitteena on sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen. Hankkeen tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Helsingin yliopisto ja etenkin Sosiologian laitoksen Väestöntutkimuksen yksikkö, Terveyden edistämisen keskus, Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Kainuun maakunnan ja TEROKAn välinen yhteistyö käynnistyi vuoden 2006 alussa. Varsinainen selvitystyö raporttia varten aloitettiin toukokuussa 2006, ja sitä on koordinoitu Kansanterveyslaitoksen ja Terveyden ja toimintakyvyn osastolla. Raportin tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, jotta terveyserojen kaventamisen konkreettiset toimet Kainuussa olisivat mahdollisia. Yhteistyössä kehitetään valtakunnallisesti hyödynnettävää terveyserojen seurannan prototyyppiä. Hankkeen kokemuksia on tarkoitus soveltaa myös muilla alueilla Suomessa. Raportin lisäksi tuloksista on tuotettu kalvosarjat TEROKAn ja Kainuun maakunnan internetsivuille (www.teroka.fi, www.kainuu.fi).

 

Raportti on syntynyt useiden asiantuntijoiden sekä maakunnan päättäjien yhteistyönä. Aineistojen hallintaan, suunnitteluun ja analysointiin, tulos- ja raportointimallien hahmotteluun, tulosten tulkintaan sekä jakeluun ovat osallistuneet Kansanterveyslaitoksen, Stakesin, Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen väestöntutkimuksen yksikön sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän tutkijat ja päätöksentekijät.

 

Raportin tiivistelmä:

"TEROKA-hankkeen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteisraporttiin on koottu tietoa kainuulaisten terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, riskitekijöistä, kuolleisuudesta ja terveyspalveluiden käytöstä sukupuolittain ja koulutusryhmittäin. Kainuun tietoja verrataan Oulun ja Itä-Suomen lääneihin sekä koko Suomeen. Raportissa on käytetty useita olemassa olevia rekisteri- ja kyselyaineistoja. Tiedot kattavat parhaiten työikäiset kainuulaiset, mutta myös lapsia ja nuoria sekä eläkeikäisiä on tarkasteltu mahdollisuuksien mukaan.

 

Raportin tietoja on täydennetty haastattelemalla kainuulaisia toimijoita. Raportti sisältää lisäksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen strategiset linjaukset sekä toimijoiden puheenvuoroja sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta.

 

Kainuulaisten terveydentila on parantunut viime vuosikymmeniä, mutta sosioekonomiset terveyserot ovat pääasiassa jyrkemmät kuin Suomessa keskimäärin. Vähemmän koulutettujen kainuulaisten joukossa huono terveys ja terveyttä vaarantavat elintavat ovat yleisempiä ja kuolleisuus suurempaa kuin korkeammin koulutettujen. Myös huonolle terveydelle alistavat tekijät ovat yleisempiä vähemmän koulutettujen keskuudessa. Terveyspalveluiden käyttö jakautuu eriarvoisesti muun muassa sepelvaltimotoimenpiteiden osalta. Kainuun ammattioppilaitoksissa opiskelevat voivat huonommin ja elävät selvästi epäterveellisemmin kuin ikätoverinsa lukioissa. Korkeammin koulutettujen vanhempien lapset kokevat terveytensä paremmaksi ja heidän elintapansa ovat terveellisemmät kuin alemmin koulutettujen vanhempien lasten. Haastateltujen kainuulaistoimijoiden mukaan terveyserot ilmenevät selkeimmin kuiluna työllisten ja työttömien välillä.

 

Koko kainuulaisväestön terveyttä voidaan tehokkaimmin edistää kohdistamalla toimintaa ja palveluita niihin ryhmiin, joihin ongelmat kasautuvat, ja joiden tilanteen kohentamisella on suurin vaikutus koko väestön terveyteen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007 - 2015 ohjaa maakuntien toimijoita kiinnittämään huomiota väestöryhmien välisiin eroihin ja käynnistämään konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja elintapoihin. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen tulisi sisällyttää myös vuonna 2009 päivitettävään maakuntaohjelmaan."

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©