Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 34Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 34
28.01.2009

 

Mediverkko Oy:n oikaisuvaatimus/Kuhmon terveysaseman vastaaottotoiminta/hankinta-asia

 

STLTK § 34

 

Mediverkko Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan 30.12.2008, § 324, koskien tarjouspyyntöä hankintakokonaisuudesta "Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminta 1.3.2009-31.12.2011 (optio vuodelle 2012), hankintailmoituksen numero 2008-033126, koskevasta hankintapäätöksestä.

 

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa Mediverkko Oy vaatii

 

1) kumoamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöksen ja

2) palauttamaan asian sosiaali- ja terveyslautakunnan uuteen käsittelyyn ja velvoittaa lautakunnan korjaamaan virheellisen menettelynsä siten, että

a) Coronaria Hoitoketjun tarjous hylätään hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena tai

b) tarjousvertailu tehdään uudelleen siten, että kokonaistaloudellisessa vertailussa otetaan huomioon kuntayhtymälle jäävän henkilöstömäärän kustannukset sekä työsuhteiden päättämisen kustannukset siltä osin kuin tuottaja ei ota heitä palvelukseensa sekä

 

3) määrää hankintamenettelyn keskeytettäväksi välittömästi uuden käsittelyn ajaksi.

 

Liite nro: 8

 

Kainuun hallintokokeilulain mukaisesti maakunnassa vuonna 2003 - 2004 valmisteltiin Kainuun mallia, tavoitteena mm. turvata alueen väestön hyvinvointi. Hallintokokeilun sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluun asetettiin työryhmiä, joista yksi oli "vastaanottotyöryhmä". Työryhmän tehtävänä oli suunnitella vastaanottotyön malli, joka otettiin käyttöön kokeilun käynnistyessä 1.1.2005.

 

Vastaanottotyö oli järjestetty Kainuun kunnissa hyvin eri tavoilla. Henkilöstön määrä ja koulutus vaihtelivat voimakkaasti sekä työnjako henkilöstön kesken oli hyvin erilaista eri kunnissa. Lääkärityövoiman saatavuudessa oli ja on edelleen kuntien välisiä eroja. Vastaanottotoiminnan kustannuksissa oli isoja eroja ja todennäköisesti myös toiminnan vaikuttavuudessa.

 

Vastaanottotyöryhmä esitti, että maakunnassa otetaan käyttöön ns. modulimalli. Yhden modulin, tiimin muodostavat kaksi (2)lääkäriä, yksi (1) sairaanhoitaja ja yksi (1) terveyskeskusavustaja sekä modulin tukena toimiva ns. asiantuntijahoitaja. Lisäksi niillä terveysasemilla, joissa tehdään runsaasti erilaisia toimenpiteitä ja annetaan vaativaa ensihoitoa, resursoidaan erikseen hoitohenkilökuntaa ensihoito/toimenpideyksikköön. Kaikilla Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveysasemilla toimintaa kehitetään ja tullaan edelleen kehittämään ja henkilöstörakennetta suuntaamaan modulimallin mukaiseen toimintaan.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on vuonna 2007 laadittu vuoden 2006 hoitajaresurssien määrä suhteutettuna asukaslukuun selvitys. Selvityksen mukaan (maakunnallisesti käytettävissä olevat resurssit jakautuisivat tasaisesti koko maakunnassa) olisi Kuhmon terveydenhoitajien/kansanterveyshoitajien määrä 2,4 ja sairaanhoitajien määrä neljä (4). Coronaria Hoitoketjun ilmoittama hoitohenkilökunnan tarve Kuhmon vastaanottopalvelujen tuottamiseen on kaksi (2) terveydenhoitajaa ja neljä (4) sairaanhoitajaa.

 

Coronaria Hoitoketju on ilmoittanut toimintatavakseen tiimityömallin. Vastaanotolle perustetaan kaksi (2) alueellista tiimiä. Molempiin tiimeihin kuuluu kaksi (2) lääkäriä, kaksi (2) sairaanhoitajaa, yksi (1) terveydenhoitaja ja yksi (1) terveyskeskusavustaja sekä yksi (1) yhteinen toimistotyöntekijä. Tiimit huolehtivat alueensa väestön vastaanottopalvelujen tuottamisesta, hoidontarpeenarvioinnista, pitkäaikaissairaiden hoidosta ja kontrolleista sekä vuorollaan päivystyksestä.

 

Coronaria Hoitoketjun ilmoittama toimintamalli ja henkilöstörakenne tukevat vastaanottotyön kehittämistä kuntayhtymän toimintastrategian suuntaisesti.

 

Kainuun maakuntavaltuusto perusti 1.12.2008 41 vakanssia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Henkilöstöjohtajan 16.12.2008 antaman tiedotteen mukaan vakanssit täytetään ensisijaisesti pitkäaikaisia määräaikaisuuksia tehneiden henkilöiden keskuudesta. Kuhmon vastaanoton henkilöstö, jotka eivät tule valituksi Coronaria Hoitoketjun palvelukseen tai eivät ole halukkaita siirtymään Coronaria Hoitoketjun palvelukseen ovat ensisijaisia täytettäessä näitä tehtäviä. Kuntayhtymässä ei myöskään ole annettu täyttölupaa sellaisiin vakinaisin tehtäviin, jotka tulevat avoimiksi 1.1.-31.3.2009. Kuhmon vastaanoton henkilöstölle annetaan näihin tehtäviin ensisijainen siirtymisoikeus.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on perustanut 100 vakituista varahenkilöstön vakanssia, joista täytetty on 84. Seutu 2:lla varahenkilöstön vakansseja on 13, joista määräaikaisesti täytettynä on viisi (5).

 

Coronaria Hoitoketju on toimittanut tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja tällä sitoutunut tuottamaan tarjouspyynnössä määritellyn mukaisen palvelutason. Hankintalain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitettu tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikön tulee soveltaa etukäteen ilmoittamiaan arviointiperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja syrjimättä ja että tarjousvertailun tulee lähtökohtaisesti perustua vain tarjouksissa ilmeneviin tietoihin.

 

Tarjousta ei ole hylätty, koska on katsottu, että se ei ole hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.

 

Kuntayhtymälle ei tule suuria ylimääräisiä henkilöstökustannuksia, koska edellä mainittuihin tehtäviin ensisijaisesti sijoittuu (on mahdollisuus sijoittua) Kuhmon vastaanotolta vapautuva henkilöstö. Mahdollisia lisäkustannuksia voi syntyä noin yhden henkilötyövuoden verran toimistotyöntekijöiden uudelleen sijoittamisen yhteydessä, vuosikustannus n. 30.000-35.000€.

 

Hankintamenettelyn keskeyttäminen välittömästi uuden käsittelyn ajaksi vaarantaisi potilasturvallisuuden Kuhmon alueella.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa sosiaali- ja terveyslautakunnan 30.12.2008 tekemän päätöksen § 324. Tehty päätös ei ole hankintalain vastainen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________


 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©