Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 5Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 5
28.01.2009

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

 

STLTK § 5

 

Maakuntavaltuuston 18.2.2008 § 24 hyväksymässä sosiaali- ja terveystoimialan johtosäännössä todetaan lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta.

 

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita, seurata ja arvioida toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta.

 

Lautakunnan tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perustella lautakunnan tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina palveluina. Lautakunta toimii palveluiden määrittäjänä ja tilaajana.

 

Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

 

Lautakunnan tulee valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.

 

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, alueen kuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitoksen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Lautakunnan päätettäväksi muutoin määrättyjen asioiden lisäksi lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

 

1. toimialan palveluiden järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja yleiset ohjeet,

2. asiat, jotka ovat tarpeen toimialan toiminnan turvaamiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti;

3. toimialansa talous- ja toimintasuunnitelmat sekä tulosalueiden ja -yksiköiden suunnitelmat ja tuloskertomukset,

4. toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset,

5. toimialaa koskevat maksut ja taksat,

6. toimialansa hankkeet ja hankinnat,

7. vastuualue- ja tulosyksikköjako toimialallaan. Terveysaseman perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää maakuntavaltuusto.

8. toimialaansa kuuluvien avustusten myöntäminen;

9. vahingonkorvaus silloin, kun maakunta on korvausvelvollinen lautakunnan toimialaan kuuluvassa asiassa,

10. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen toimialan viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata maakunnalle aiheuttamansa vahinko,

11. maakunnan edustajien nimeäminen sellaisten yksityisoikeudellisten yhteisöjen,säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden toiminta kohdistuu lautakunnan alaiseen toimintaan;

12. muutoksen hakeminen tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin sekä muu puhevallan käyttö toimialallaan;

13. toimikuntien asettaminen toimialallaan sekä niiden määräajasta, tavoitteista ja tehtävistä päättäminen

14. muut sosiaali- ja terveydenhuollon lautakunnan toimivaltaan kuuluviksi katsottavat asiat.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi johtosäännön mukaiset lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvallan.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©