Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 7Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 7
28.01.2009

 

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

 

STLTK § 7

 

Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

 

Kainuun maakunnan hallintosäännön 18 §:n 2. kohdan mukaan asian ottamisesta lauta- tai johtokunnan käsiteltäväksi päättää lauta- tai johtokunta, näiden puheenjohtaja tai toimialajohtaja.

 

Hallintosäännön 18 §:n 3. kohdan mukaan siirto on kirjallisesti saatettava lauta- ja johtokunnan sekä viranhaltijan tietoon kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun se tehtiin.

 

Hallintosäännön 19 §:n 2. kohdan mukaan lauta- ja johtokunnan alaisen viranomaisen on kolmen (3) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava lauta- ja johtokunnalle päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista lauta- ja johtokunta on etukäteen päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, lasketaan määräaika sen allekirjoittamisesta.

 

Hallintosäännön 19 §:n 3. kohdan mukaan ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan toimikaudella 2009 - 2012 pidetään lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset yleisesti nähtävillä päätöksentekijän toimipisteessä päätöksen tekoa seuraavana maanantaina ja tämän ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä. Nähtävilläpito ei koske kuntalain 51 §:ssä otto-oikeuden piiristä pois lueteltuja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksilöön kohdistuvia asioita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©