Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2009 Pykälä 84
Maakuntahallitus III
§ 43
29.06.2009
Maakuntavaltuusto
§ 84
07.09.2009

 

Tienpito Kainuun hallintokokeilun alueella 2009 - 2012

 

MH3 § 43
Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella 2009-2012 -suunnitelma on

Tiehallinnon esitys maanteiden tienpidoksi Kainuun hallintokokeilu

alueella vuosina 2009-2012. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon

linjaukset ja rahoitus sekä toimenpiteet. Suunnitelma sisältää myös

investointi- ja pääteiden leventämishankkeet. Kainuun hallintoko-

keilualueen maanteiden tienpitäjänä toimii Tiehallinto.

 

Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella 2009-2012 perustuu liikenne- ja viestintäministeriön määrittelemiin yleistavoitteisiin, toimintalinjoihin ja niiden pohjalta laadittuihin pitkän aikavälin odotuksiin. Kainuun hallintokokeilualueen maanteitä hoidetaan valtakunnallisten tienpidon linjausten mukaisesti ja varmistetaan tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus ja kunto. Toiminnan lähtökohtana on turvata arvokas tiepääoma suuntaamalla rahoitusta kestävän tienpidon periaatteiden mukaisesti teiden ja siltojen ylläpitoon. Maantieverkon hoito, ylläpito ja kehittäminen Kainuun hallintokokeilualueella noudattaa samoja painotuksia kuin koko muun maan tienpito.

 

Talvihoidon tasoon tulee muutoksia mm. päätiestölle yön aikaisen hoidon parantumisena ja alemmalle tiestölle tiukempana tasaisuusvaatimuksena. Sorateiden hoitoluokitukseen tulee muutoksia: kahden hoitoluokan sijasta kolme hoitoluokkaa. Korkeimman hoitoluokan palvelutaso paranee ja alimman heikkenee nykyiseen verrattuna.

 

Tienpidon tason säilyttäminen nykyisellä tasolla vaatii kustannustason nousun vuoksi rahoituksen lievää kasvua vuosille 2011-2012, noin 0,4 M€/vuosi. Investointihankkeiden toteuttaminen ilman lisärahoitusta on vähäistä.

 

MYR:n sihteeristön kokouksessa 9.6.2009 asia oli esillä ja merkittiin tiedoksi.

 

Erillinen liite nro 3.

 

Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Tuomo Kanniainen, puh. 0400 282 138 (hallintolaki 44 §).

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus III (MYR) merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja vie asian maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Maakuntahallitus III:

 

Tuomo Kanniainen esitteli Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella 2009-2012 -suunnitelmaa.

 

Keskustelun kuluessa Raimo Piirainen Timo Krogeruksen ja Mauno Hyyryläisen kannattamana esitti, että alueellisiin investointihanke-esityksiin 2010-2012 lisätään Vuoreslahden tien päällystäminen ensimmäiseksi listalla.

 

Keskustelun päätyttyä maakuntajohtaja kysyi kokoukselta, että voidaanko Raimo Piiraisen kannatettu esitys hyväksyä yksimielisesti.

 

Maakuntahallitus III (MYR) hyväksyi ehdotuksen täydennettynä Raimo Piiraisen esityksellä yksimielisesti.

___________

 

MV § 84

 

Maakuntavaltuusto:

 

Tiejohtaja Matti Räinä esitteli asiaa.

 

Keskustelun kuluessa Heikki Heikkinen teki esityksen, että Kekkostie 1:n Iivantiira - Moisiovaara väli tien parantamista viedään eteenpäin.

 

Keskustelun kuluessa Osmo Polvinen esitti Jouko Korhosen kannattamana, että asia päätetään tiejohtajan esitystä muuttamatta.

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja päätti rajata puheenvuorojen pituudeksi tämän asian osalta yhteen (1) minuuttiin.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuusto ei voi tässä kokouksessa tehdä muutoksia erillisliitteeseen numero 3, joten maakuntavaltuusto on päättänyt merkitä Tienpito Kainuun hallintokokeilualuella 2009 - 2012 tiedoksi.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

©