Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2009 Pykälä 85Liitteet
  Esittelymateriaali

Maakuntahallitus III
§ 44
29.06.2009
Maakuntavaltuusto
§ 85
07.09.2009

 

Vähäliikenteisten maanteiden lakkauttaminen

 

MH3 § 44
Vuosien 2005 ja -06 valtion talousarvioiden yhteydessä LVM:lle ase-

tettiin tavoitteet selvittää (-05) ja päättää (-06) maantieverkon tarkoi-

tuksen mukaisesta laajuudesta. Tiehallinto huolehtinut osaltaan sel-

vityksistä. Keskeinen johtopäätös oli, että maanteinä on kriteeristä

riippuen 2 500 - 10 000 kilometriä teitä, joilla ei ole maantien merki-

tystä. Tulos on raportoitu LVM:lle.

 

Tiehallinnon johtoryhmä (18.9.2006) päätti käynnistää tarkemman tiepiirikohtaisen selvityksen lakkautettavista teistä. Työn välitulos on käsitelty johtajistossa ja välitetty LVM:lle 6/2007. Selvityksen johtopäätös oli, että maassa on noin 2000 km tiestöä, joiden lakkauttamista tulisi kiirehtiä. Maanteinä on joukko selvästi maanteiksi kuulumattomia yksityisteiden kaltaisia teitä, joiden asemaa maanteiden verkossa ei voida pitää merkittävänä. Tiet ovat tyypillisesti lyhyitä ja vain tien vaikutusalueen kiinteistöjen liikennettä palvelevia. Lisäksi kyse on myös joistakin asumattomista teistä, joihin ei kohdistu jatkuvaa liikennetarvetta. Tiehallinto ryhtyy lakkauttamaan näitä maanteitä, jotka selvästi eivät täytä maantien kriteereitä.

 

Tiehallinnon johtoryhmä (17.12.2007) päätti asettaa tiepiireille jyvitetyn tavoitteen, jonka mukaan vuosina 2008 - 2012 lakkautetaan 1325 kilometriä maanteitä. Oulun tiepiirin osuus tästä tavoitteesta on 200 kilometriä.

 

Liikennepoliittinen selonteossa (17/2008) on otettu kantaa maantieverkon laajuuteen:

 

Liikenne valtion ylläpitämällä pientiestöllä vähenee, kun väestö keskittyy. Pientiet on liikenteen määrästä riippumatta pidettävä liikennöitävässä kunnossa kaikkina vuodenaikoina. Ne palvelevat pysyvää ja vapaa-ajan asumista ja ovat tärkeitä myös maaseudun palveluille, matkailulle, maataloudelle ja metsäteollisuudelle. Harvaan asutullakin alueella on taattava kohtuullinen liikkumisen palvelutaso.

 

Maan eri osissa olosuhteet ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet niin, että jotkut nykyisistä yksityisteistä ovat liikenteellisesti merkittävämpiä kuin vähäliikenteisimmät maantiet. Maantieverkkoon puolestaan kuuluu teitä, joiden varrella ei enää ole pysyvää asutusta eikä muutakaan ympärivuotisesti liikennettä aiheuttavaa toimintaa. Jos maantiellä ei ole yleisen liikenteen tarvetta ja jos alueen muu maantieverkko on riittävä, maantie voidaan maantielain mukaan lakkauttaa ja muuttaa yksityistieksi. Vastaavasti yksityisteitä voidaan kriteerien täyttyessä muuttaa yleisiksi teiksi.

 

Maantie voidaan muuttaa yksityiseksi tieksi silloin, kun se palvelee ainoastaan sen vaikutusalueen kiinteistöjen liikennettä ja säännöllisesti tietä käyttäviä on suhteellisen vähän. Yleisen liikenteen tunnusmerkkeihin kuuluu, että käyttäjäpiiri on laaja ja teiden käyttöä ei ole rajoitettu. Maantien lakkauttamisen vireillepano on aina kokonaisharkinnan tulos.

Maantien muuttuessa yksityistieksi Tiehallinnon vastuu tienpidosta päättyy. Vastuu tienpidosta ja sen kustannuksista siirtyy kiinteistöjen omistajille ja tien vakituisille käyttäjille. Tie siirtyy Tiehallinnolta yksityiselle tienpitäjälle käyttökelpoisessa kunnossa ilman lähivuosille kohdistuvia perusparannustarpeita.

 

Maantien lakkauttaminen tapahtuu maantielaissa säädetyllä tiesuunnitelmamenettelyllä.

 

Tiesuunnitelman laatimisen vaiheet:

- aloituskuulutus

- yleisötilaisuus

- lausuntovaihe ja nähtävilläolo

- liikenneministerin päätös

- päätöksen nähtävilläolo

 

Tiesuunnitelman sisältö:

- milloin tie lakkaa olemasta maantie

- tarvitaanko aluetta yksityistieksi tai kaduksi

- erityistä hoitoa vaativat rakenteet ja laitteet

- mahdolliset ennallistamistoimenpiteet (jos tietä ei jää liikennekäyttöön)

 

Maantien lakatessa Tiehallinto hakee ja maksaa maantietoimituksen sekä tarvittaessa maksaa yksityistiekunnan perustamisen kustannukset. Maantietoimituksessa tiealueen maapohja siirtyy korvauksetta viereisten kiinteistöjen omistukseen. Tiealueella olevat tie- ja muut rakenteet sekä laitteet siirtyvät uudelle tienpitäjälle korvauksetta. Tiehallinnon hoitovelvoite jatkuu lakkauttamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivään saakka

 

Tänä vuonna käynnistetään 12 maantien tai maantien loppuosan lakkauttaminen Kainuun hallintokokeilualueella. Lakkautettavien tiejaksojen yhteispituus on 41,3 kilometriä. Pohjois-Pohjanmaan alueella on jo käynnissä kuusi maantien lakkauttamisprosessia.

 

Vähäliikenteisten maanteiden lakkauttaminen Kainuun hallintokokeilualueella käynnistyy maakuntavaltuustokäsittelyn jälkeen.

 

MYR:n sihteeristön kokouksessa 9.6.2009 asia oli esillä ja merkittiin tiedoksi.

 

Erillinen liite nro 4.

 

Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Tuomo Kanniainen, puh. 0400 282 138 (hallintolaki 44 §).

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Maakuntahallitus III:

 

Tuomo Kanniainen esitteli vähäliikenteisten maateiden lakkauttamissuunnitelmaa.

 

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:

 

Maakuntahallitus III (MYR) merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja vie asian maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

Maakuntahallitus III (MYR) hyväksyi ehdotuksen.

__________

 

MV § 85

 

Maakuntavaltuusto:

 

Tiejohtaja Matti Räinä esitteli asiaa.

 

Keskustelun kuluessa Timo Krogerus esitti Sitoutumattomien valtuustoryhmän esityksenä, että maakunta selvityttää pikaisesti millaisia yhteisvaikutuksia eri toimintojen suorittamilla leikkaus- ja kustannusten siirtotoimenpiteillä on syrjäisimmissä paikoissa asuvien ihmisten mahdollisuuksiin hyödyntää palveluja ja yleensä jatkaa asumistaan kotiseudullaan. Jo perustuslaki takaa ihmisille oikeuden valita asuinpaikkansa.

 

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että Timo Krogeruksen tekemä toivomusponsi on ristiriidassa päätöksen kanssa ja laajentaisi sitä, joten sitä ei oteta käsittelyyn.

 

Maakuntavaltuusto päätti merkitä vähäliikenteisten maanteiden lakkauttamisasian tiedokseen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

©