Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.11.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2009 Pykälä 309
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 286
04.11.2009
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 309
18.11.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2010 talousarvio

 

STLTK § 286

 

Maakuntahallitus käsitteli 26.10.2009 §:ssä 260 Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2010-2013.

 

Talousarvion valmistelun pohjana olevan menokehyksen maakuntahallitus hyväksyi 1.6.2009. Talousarvioon liittyvä maakunnan ja kuntien yhteinen neuvottelu pidettiin 3.6.2009. Neuvottelussa maakunta esitti kuntien maksuosuudeksi 227,5 milj. euroa. Tämän jälkeen maakunnan tehtäväksi on siirtynyt koulupsykologipalvelujen järjestäminen, jonka järjestämisvelvollisuus on kunnalla (MV 28.9.2009). Tämän vuoksi kuntien maksuosuutta on lisätty 0,5 milj. euroa. Koska valtionosuusuudistuksen 2010 kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä mm. siirtymäsäännökset, jotka lisätään uudistukseen tasamaan kuntien välisiä eroja, kuntien maksuosuus vuodelle 2010 on sovittava euromääräisenä. Maksuosuusprosentti määrätään myöhemmin saatavien lisätietojen perustella siten, että se vastaa 228,0 milj. euroa. Kuntien maksuosuus kasvaa näin kuluvaan vuoteen verrattuna 2,9 %.

 

Tämän hetkisten talousarvioesitysten mukaan kehyksessä ovat maakuntahallituksen alainen toiminta sekä koulutustoimiala. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt lautakunnan alaisen toiminnan osalta talousarvioesityksen, jonka nettorahoitustarve on 207,3 milj. euroa. Tämä on nettona 1.580.000 euroa kesäkuussa asetettua kehystä suurempi. Ylitys johtuu toimeentulotuesta 780.000 euroa ja vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvista kustannuksista 800.000 euroa.

 

Koska maakuntahallituksen alainen toiminta on n. 0,4 milj. euroa alle kehyksen ja kehyspäätöksen jälkeen maakunnan tehtäväksi on siirtynyt koulupsykologipalvelujen järjestäminen, jonka rahoitus on lisätty kuntien maksuosuuteen, on talousarviossa oleva vaje täällä hetkellä 716.000 euroa.

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulos on 300.000 euroa. Tuloksesta 50 % tuloutetaan sosiaali- ja terveysmenojen katteeksi ja lopun osan rahastoinnista päätetään tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen tulos on 259.000 euroa. Tuloksen rahastoinnista päätetään tilinpäätöksen yhteydessä.

 


maakuntavaltuuston osuus
284.000 e
- 3.000 e
tarkastuslautakunnan osuus
90 000 e
- 10 000 e
maakuntahallituksen alaisen toiminnan osuus
 
19.630.000 e
 
-356.000 e
sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus
206.746.000 e
+ 1.013.000 e
koulutuslautakunnan osuus
1.400.000 e
+ 0 e

 

Lopullinen maakuntajohtajan talousarvioesitys annetaan 30.11.2009 maakuntahallituksen kokouksessa.

 

Maakuntahallitus on palauttanut talousarvioesityksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Annettuun raamiin pääsemiseksi on sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkistettava talousarvioesitystään vielä 566.000 euroa pienemmäksi.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen päätöksen ja antaa jatkovalmisteluohjeita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin talouspäällikkö Pirjo Selesniemeä, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 10:40-11:15.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 


 

STLTK § 309STLTK

 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on valmisteltu talousarvion muutokset maakuntahallituksen antaman raamin sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan antamien valmisteluohjeiden mukaisesti.

 

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulosta on lisätty 100 000 euroa, josta 50 % tuloutetaan sosiaali- ja terveystoimialan kustannusten katteeksi.

 

Vammaisetuuksista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain tulevat muutokset on huomioitu sosiaali- ja terveystoimialan talousarviovalmistelussa.

 

Edellä mainintut lakimuutokset liittyvät valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pitkäaikaisen laitoshoidon maksu nousisi enintään 82 prosentista 85 prosenttiin hoidossa olevan nettotuloista. Näissä nettotuloissa ehdotetaan otettavaksi huomioon myös laitoshoidossa oleville maksettavat vammaisetuudet. Jos enemmän ansaitseva puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu olisi 42,5 prosenttia yhteenlasketuista nettotuloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara olisi edelleen vähintään 90 euroa kuukaudessa.

 

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eläkettä saavan korotettua ja ylintä hoitotukea alettaisiin maksaa 50 euron suuruisella veteraanilisällä korotettuna eläkkeensaajille, joille maksetaan ylimääräistä rintamalisää.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistettiin viimeksi 1.8.2008 ja silloin asiakasmaksulakiin on lisätty säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin ja joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulevista indeksitarkistuksista säädetään asiakasmaksulain 2 §:ssä ja -asetuksen 33 a §:ssä. Seuraavan kerran sosiaali- ja terveydenhuollon maksut (päivähoito pois lukien) muuttuvat vuoden 2010 alusta.

 

Lisäksi talousarviossa on huomioitu perhepalvelujen tulosalueelle koulupsykologitoiminnan käynnistäminen ja vanhuspalvelujen tulosalueelle (Kajaanin seudulle) tehostetun kotihoidon aloittaminen.

 

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesitys (ilman liikelaitosta) vuodelle 2010 206.796.000 euroa on liitteenä.

 

Liite nro: 4

 

Lisätietoja tästä asiasta antavat talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. 09 6156 7335, 044 7101 335 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesityksen vuodelle 2010 ja liitteen nro 4 mukaisena.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin talouspäällikkö Pirjo Selesniemeä, hän oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 12:16-12:30

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.11.2009 | Avaa haku

©