Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 349Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 349
16.12.2009

 

Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 349

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 2 kohdan mukaan kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto on maksutonta kehitysvammaisten ylläpitoa lukuun ottamatta.

 

Kehitysvammalaissa tarkoitettuun ylläpitoon voidaan katsoa kuuluvan kaikki sellaiset kustannukset (vuokra, ruoka, lääkkeet ja pesuaineet), jotka jokainen joutuu asumisestaan maksamaan. Ylläpitoa ei sen sijaan ole palvelu, jota henkilö tarvitsee vammansa vuoksi asumisen järjestämiseksi.

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen on kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva asia joko vammaispalvelu- tai kehitysvammalain perusteella. Pääperiaatteena on, että henkilö maksaa itse kaikki asumiseensa liittyvät normaalit menot. Kehitysvammaisen henkilön vammasta johtuvasta syystä asumisen järjestämisen turvaamiseksi tarvitsemat erityispalvelut tulevat kunnan maksettavaksi, eikä niistä voida kehitysvammaisilta periä palvelu- yms. maksuja.

 

Kehitysvammaisen tarvitsemat erityispalvelut, joita voivat olla siivouspalvelut ja vaatehuolto, ovat kehitysvamma- ja asiakasmaksulain säännösten nojalla kehitysvammaisille maksuttomia. Sen sijaan siivoukseen ja vaatehuoltoon käytetyt aineet ja tarvikkeet voidaan veloittaa asiakkaalta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päivittänyt kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksuja 9.4.2008 § 87 ja 18.6.2008 § 160 sekä 16.7.2008 § 178.

 

Asumis- ja tukipalvelumaksuihin on tehty asiakasmaksuasetuksen muutoksesta johtuvat 1.1.2010 alkaen voimaan tulevat korotukset, jotka näkyvät tummennettuna tekstissä ja (entinen maksu on suluissa). Vaatehuolto-, siivous ja saniteettitarvikkeista sekä yhteisten tilojen tv-luvasta, kaapeli-tv-maksusta, sanoma- ja aikakausilehdistä ja muista mahdollisista yhteisistä kuluista perittävää korvausta on muutettu siten, että peritään todellisten kustannusten mukainen korvaus.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut 1.1.2010 alkaen seuraavasti:

 

LAITOSHOITO

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta (yli 3 kk) peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla, 1.1.2010 voimaan tulevan lainmuutoksen myötä, enintään 85 % (nykyinen 82 %) hoidossa olevan kuukausituloista. Henkilökohtaiseen käyttöön on jätettävä kuitenkin vähintään 97 € (90 €) kuukaudessa. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. (Asiakasmaksulaki § 7 c)

 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen laitoshoito, 32,50 €/vrk (30,30 €/vrk nykyinen)

Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

 

Yli 18-vuotiailta peritään 32,50 €/vrk (30,30 €/vrk) siihen saakka, kunnes asiakasmaksukatto 633 € (590 €) täyttyy, minkä jälkeen vapaakortilla peritään 15 €/vrk (14 €/vrk). (Asiakasmaksuasetus § 12 ja 26 a)

Osittainen ylläpito laitoksessa, 15 €/vrk (14 €/vrk)

Asiakkaalta peritään osittaisesta ylläpidosta (osavuorokautinen hoito, alle 12 tuntia/vrk) Kuusanmäen palvelukeskuksessa 15 €/vrk (14 €/vrk). Alle 16-vuotiailta ei peritä maksua. (Asiakasmaksuasetus § 13)

 

PERHEHOITO

Pitkäaikaisesta perhehoidosta (yli 3 kk) peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu (asiakasmaksuasetus 251/2003 19 §). Maksu voi olla, 1.1.2010 voimaan tulevan lainmuutoksen myötä, enintään 85 % (82 %) hoidossa olevan kuukausituloista. Henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä kuitenkin vähintään 97 € (90 €) kuukaudessa. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Maksukykyä määriteltäessä huomioidaan asiakasmaksulain 10 b §:n mukaiset tulot.

 

Tilapäinen ympärivuorokautinen perhehoito. Mikäli perhehoitajalle maksetaan kulukorvausta, peritään asiakkaalta 20 €/ vrk. Kun hoito tapahtuu hoidettavan kotona, perhehoitajalle ei makseta kulukorvausta, eikä asiakkaalta peritä ylläpitomaksua.

 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa peritään 16-18 vuotiailta asiakkailta pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen ylläpitomaksu asiakkaan tulojen perusteella, kuitenkin siten, että henkilökohtaiseen käyttöön jää vähintään 97 € kuukaudessa.

 

Alle 16-vuotiailta ei peritä maksua.

 

ASIAKASMAKSUT ASUMISPALVELUISSA

(pitää sisällään maakunnan oman toiminnan ja asumisen ostopalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta)

 

Asiakkaat maksavat vuokran ja muut tukipalvelut suoraan palvelujen tuottajalle.

 

Vuokra määräytyy huoneen koon ja henkilöluvun mukaan. Yhteisten tilojen vuokra jaetaan asukasluvun mukaan tasan. Asukkailla on henkilökohtainen vuokrasopimus. Sähkö- ja vesikustannukset sisältyvät vuokraan. Yhteisten tilojen vuokraosuus (muissa kuin maakunnan asuinyksiköissä) sisältää sinne tilattavat päivä- ja aikakausilehdet sekä muut yhteiset kulut, kuten tv-luvan yhteisissä tiloissa .

 

Maakunnan omissa asuinyksiköissä peritään vuokran lisäksi vaatehuolto-, siivous ja saniteettitarvikkeista sekä yhteisten tilojen tv-luvasta, kaapeli-tv-maksusta, sanoma- ja aikakausilehdistä ja muista mahdollisista yhteisistä kuluista todellisten kustannusten mukainen korvaus.

 

Ateriapalvelut:

Tuotantokustannusten mukaiset hinnat (tuottaja muu kuin sosiaali- ja terveystoimi)

 

Asukkaan ateriamaksu muodostuu joko niin, että ryhmäkodin ruokalasku jaetaan asukkaiden henkilöluvulla tai asukkaan henkilökohtaisen ruokalaskun mukaan. Poissaolopäivien osuus vähennetään yhteisestä ruokalaskusta niillä, joilla ei ole henkilökohtaista ruokalaskua. Jos ruokahuollon kustannukset maksetaan ryhmäkodin budjetista, kustannukset peritään henkilöluvun mukaan asukkailta.

 

Hoidon, hoivan ja muut erikseen viranomaispäätöksellä määriteltävät palvelut (esim. saunotus) maksaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä ( KvL 2 §).

 

Tilapäisestä asumispalvelusta (alle 3 kk) peritään asiakkaalta ylläpitomaksua 20 €/vrk. Maksu sisältää ateriat, liinavaatteet yms. Asiakkaalta peritään maksu toteutuneiden päivien mukaan.

 

Tilapäisestä osavuorokautisesta asumispalvelusta (alle 12 h/vrk) peritään ylläpitomaksua 12 €/pv.

 

Alle 16-vuotiailta ei peritä maksua.

 

Siivous ja vaatehuolto sekä ruoan valmistus toteutetaan asukkaiden ja henkilökunnan yhteistyönä aina kun se asukkaan kunto huomioon ottaen on mahdollista.

 

OMAISHOITAJAN VAPAIDEN AIKAINEN TILAPÄISHOITO/TILAPÄISASUMINEN

Asiakkailta peritään omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi tilapäishoidosta 10,60 € (9,90 €/vrk). Alle 16-vuotiailta ei peritä maksua.

 

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA

Työ- ja päivätoimintojen ateriamaksut

Lounas (tai päivällinen) 4,00 €

Kahvi ja pulla / Aamupala 1,50 €

 

Koululaisten loma-aikojen ateriamaksut

- koululaisten loma-aikoina järjestettävän päivätoiminnan aterioista ei peritä maksua

 

LEIRIT

Ympärivuorokautisen leirin osanottomaksu 20 €/vrk

tai ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa sovittu hinta, kuitenkin enintään 20 €/vrk.

 

Päiväleirin osanottomaksu 12 €/pv

 

Alle 16-vuotiailta ei peritä maksua.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Yrjö Puurunen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi 10.33-10.34. Esteellisyysperusteena on osallisuusjääviys.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että tämä pykälä tarkistetaan tässä kokouksessa.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©