Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 350Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 350
16.12.2009

 

Henkilökohtaisen avun välitystehtävän hoitaminen

 

STLTK § 350

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muutokset tulivat voimaan 1.9.2009 alkaen. Muutoksen keskeisimpiä asioita olivat:

 

- Vammaispalvelulakiin lisättiin säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä.

 

- Vammaispalvelulaki säädettiin ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin.

 

- Laissa on säännökset vaikeavammaiselle henkilölle annettavasta henkilökohtaisesta avusta. Oikeus henkilökohtaiseen apuun on erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä. Henkilökohtainen apu on myös maksuton sosiaalipalvelu.

 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella

- päivittäisissä toimissa

- työssä ja opiskelussa

- harrastuksissa

- yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai

- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpidossa.

 

Henkilökohtaista apua on myönnettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen apua on aluksi järjestettävä vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuodesta 2011 eteenpäin vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Mikäli avun tarve näissä toiminnoissa tulee turvattua vähäisemmälläkin tuntimäärällä, on se mainittava ja perusteltava erikseen. Perusteltu syy vähäisemmän tuntimäärän myöntämiseen on esimerkiksi se, että vaikeavammainen henkilö itse pitää vähäisempää tuntimäärää avuntarpeeseensa nähden riittävänä.

 

Kunta/maakunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

- korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut;

 

- antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoitetun palvelusetelin

- hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa.

 

Kunnan omana toimintana, toisin sanoen omien työntekijöiden avulla, järjestetty henkilökohtainen apu mahdollistaa avustajien joustavan käytön useampien henkilöiden avuntarpeisiin sekä nopean reagoinnin äkilliseen sijaistarpeeseen.

 

Tällä hetkellä henkilökohtaista apua on järjestetty ensisijaisesti siten, että vaikeavammainen on palkannut itse henkilökohtaisen avustajan ja maakunta on korvannut palkkauksesta aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtaista avustusta on toteutettu myös ostopalveluna niissä tapauksissa kun henkilökohtaista avustajaa ei ole saatu palkattua.

 

Sosiaalityöntekijät ovat ohjanneet ja neuvoneet vammaisia työnantajan ja työnjohtajan tehtävissä ja osallistuneet avustajan hankintaan. Nämä tehtävät ovat vaatineet runsaasti sosiaalityöntekijöiden aikaa, varsinkin tilanteissa, joissa avustaja on jäänyt sairauslomalle tai yllättäen lopettanut työsuhteen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt uuden palvelusihteerin vakanssin perustamisen vammaispalveluihin henkilökohtaisen avun tehtäviin. Tehtävä on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian.

 

Sijaispalveluyksikön kanssa on neuvoteltu henkilökohtaisen avun välittämisen organisoimisesta maakunnan omana tehtävänä. Näissä neuvotteluissa on päädytty kokeilemaan henkilökohtaisen avun välittämistä sijaisrekisterijärjestelmää hyväksi käyttäen. Sijaisrekisteriin luodaan henkilökohtaisten avustajien rekisteri. Henkilökohtaisten avustajien sijaisuuksien hoitamiseen voitaisiin tarvittaessa käyttää myös sijaispalveluyksikön työntekijöitä.

 

Palvelusihteerin tehtävänä olisi toimia avustajien välittäjänä vammaisille (apu työntekijöiden rekrytointiin sekä sijais- ja lomitusjärjestelyihin), antaa neuvoja ja palveluita työnantajan velvollisuuksien hoitamiseen (avustajan työterveyshuolto, vakuutukset, palkkaukseen liittyvät asiat) ja antaa ohjausta uuden avustajan perehdyttämiseen ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin sekä tukea vammaista avustajan kanssa toimimisessa. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toimii tällä hetkellä avustajien sijaispalkanmaksajana, joten vammaisten ei ole tarvinnut hoitaa itse palkkahallinnon tehtäviä.

 

Välitystehtävästä saatujen kokemusten ja kustannustietojen pohjalta, päätetään mahdollisista henkilökohtaisen avun järjestämisen kilpailutuksesta myöhemmin.

 

Palvelusetelin mahdollisesta käyttöön otosta päätetään siinä vaiheessa, kun on tieto asiaa kokevista valtakunnallisista linjauksista.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että henkilökohtaisen avun välitystehtävä hoidetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän omana toimintana hyödyntäen sijaisrekisterijärjestelmää.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©