Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 351
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 351
16.12.2009

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2010

 

STLTK § 351

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki 3.4.1987/380) ja asetuksen (18.9.1987/759) tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

 

Vammaispalvelulain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muutokset tulivat voimaan 01.09.2009 alkaen. Muutoksen keskeisimpiä asioita ovat, että

- Vammaispalvelulakiin lisättiin säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä.

- Vammaispalvelulaki säädettiin ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin.

- Laissa on säännökset vaikeavammaiselle henkilölle annettavasta henkilökohtaisesta avusta. Oikeus henkilökohtaiseen apuun on erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä. Henkilökohtainen apu on myös maksuton sosiaalipalvelu.

 

Vammaispalvelujen ja tukitoimien tarve on selvitettävä vammaisen henkilön tilanteen ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun vammainen henkilö tai hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä kuntaan palvelujen saamiseksi (3 a §)

 

Päätökset asiakkaiden hakemuksiin on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi on säädetty, että enimmäisaika päätösten tekemiselle on kolme kuukautta palvelun tai tukitoimen hakemisesta (3 a §). Päätös on luonnollisesti tehtävä heti kun asia on valmis päätettäväksi. Määräajasta poikkeamiseen voi oikeuttaa jokin erityinen syy kuten esimerkiksi vamman tai sairauden harvinaislaatuisuuteen liittyvä palvelutarpeen selvittämisen vaativuus.

 

Palvelutarpeen selvittäminen on välttämätön osa yksilöllisen palvelusuunnitelman valmistelua. Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä ja muutoin sosiaalihuollon asiakaslain 7 §:n edellyttämällä tavalla (3 a §). Tämä tarkoittaa ensinnäkin suunnitelman laatimista pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä asiakkaan itsensä kanssa aina, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta Palvelusuunnitelmasta on riittävän yksityiskohtaisesti käytävä ilmi asiakkaan yksilöllinen tilanne niiltä osin kuin se vaikuttaa palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päättämiseen.

 

Palvelusuunnitelma on tarkistettava asiakkaan tarpeiden ja olosuhteiden muuttuessa sekä muutoinkin tarpeen mukaan (3 a §). Vähimmäisaika tarkistamiselle ja arvioinnille on 2-3 vuotta.

 

Vammaispalvelulaki on toissijainen, joten vammaispalvelulain mukaisia palveluita järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain keskinäinen soveltamisjärjestys on muuttunut siten, että vammaispalvelulaista tulee lähtökohtaisesti ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammalain tarkoitusta, soveltamisalaa sekä palveluja koskevat säännökset säilyvät ennallaan. Vammaispalvelulain muutokset säännökset eivät merkitse muutoksia erityishuoltopalvelujen järjestämiseen nimenomaan niiden tarpeessa oleville henkilöille.

 

Henkilökohtaista apua on järjestettävä sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista (8 c §).

 

Henkilökohtaisen avun yksilöllinen luonne edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä sekä avun sisältö että toteutustavat.

 

Jos henkilön avun ja avustamisen tarpeet perustuvat pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee niihin vastata muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla

 

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus (8 c §) on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella

- päivittäisissä toimissa

- työssä ja opiskelussa

- harrastuksissa

- yhteiskunnallisessa osallistumisessa

- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

 

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa.

 

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin ulkopuolella on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 10 tuntia kuukaudessa vuosina 2009-2010.

 

Vuodesta 2011 vähimmäistuntimäärä on 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähäisempi määrä turvaa välttämätöntä avun tarvetta näissä toiminnoissa.

 

Henkilökohtaisen avun eri järjestämistavat:

- Henkilökohtainen avustaja -järjestelmä

- Kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten

- Kunta hankkii avustajapalveluja ostopalveluna, järjestää palvelun itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa

 

Vammaispalvelulain 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää

 

Laissa määritellään erikseen vammaisille tarkoitetut palvelut, jotka ovat harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia ja vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut, joihin vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus ja kunnalla järjestämisvelvollisuus.

 

Palvelut, joihin vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus:

- kohtuulliset kuljetuspalvelut ja niihin liittyvät saattajapalvelut

- tulkkipalvelut

- henkilökohtainen apu

- palveluasuminen

- korvaus asunnon muutostöistä aiheutuneisiin kohtuullisiin kustannuksiin

- korvaus asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneisiin kohtuullisiin kustannuksiin. Välineitä ja laitteita voidaan myös antaa korvauksetta vaikeavammaisen käyttöön.

- päivätoiminta

 

Määrärahasidonnaiset palvelut vammaiselle:

- sopeutumisvalmennus

- kuntoutusohjaus

- muut tarpeelliset palvelut/avustukset ja korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimiskustannuksiin kohtuullisilta osin (esim. autoavustus)

- korvaus vaatteiden ja erityisravinnon hankkimisesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

 

Vammaispalvelulain ja -asetuksen määräyksiä täydentämään on tehty sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalvelujen ja etuuksien myöntämisperiaatteet, jotta vammaispalvelun toimintalinjojen yhdenmukaisuus maakunnassa toteutuu. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tarkistanut ohjeita viimeksi 30.12.2008 § 325.

 

Vammaispalveluohjeet on päivitetty 01.09.2009 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaisiksi. Ohjeisiin on päivitetty viranhaltijoiden yhteystiedot ja tehty joitakin muita korjauksia.

 

Muutokset on tehty tekstiin punaisella.

 

Henkilökohtaisen avun järjestäminen tapahtuu edelleen pääsääntöisesti henkilökohtainen avustaja -järjestelmän avulla. Henkilökohtaisen avun (avustajien) välittäminen aloitetaan maakunnan omana toimintana.

 

Ostopalveluita käytetään tarvittaessa. Palvelusetelin käyttöönotosta päätetään siinä vaiheessa, kun asiasta on olemassa valtakunnallisia linjauksia.

 

Päivitetty ohje erillisliitteen mukaisena julkaistaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän nettisivuilla.

 

Erillisliite nro: 1

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän päivitetyt 1.1.2010 alkaen voimaan tulevat erillisliitteen nro 1 mukaiset vammaispalveluohjeet.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin perhepalvelupäällikkö Liisa Horttanaa, joka oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 10:36-10:44.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©