Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 352Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 352
16.12.2009

 

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 352

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569) tuli voimaan 1.8.2009 alkaen. Lailla pyritään laajentamaan ja selkiyttämään palvelusetelijärjestelmän käyttöä kunnan yhtenä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismuotona sekä turvaamaan monipuolisten ja laadukkaitten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tulevaisuudessakin. Ehdotetun lain tavoitteena olisi tehostaa palvelukokonaisuutta ja tukea asiakkaan ja potilaan toivomusten, mielipiteen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on määritellyt palvelusetelin myöntämisperiaatteet vammaispalveluissa omaishoitajan vapaiden järjestämisessä16.7.2008 § 179 ja tarkistanut 17.12.2008 306 §.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin lisättiin 01.08.2008 säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset tulevat voimaan 01.01.2010 lukien

 

1.1.2010 alkaen muutettavaksi esitettävät kohdat on tummennettuna

Vammaispalveluissa palveluseteliä voidaan käyttää omaishoidon tuen vapaiden järjestämiseen sekä henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Ensisijaisesti omaishoitajien vapaiden järjestämiseen käytetään maakunnan omia hoito- ja asumispalveluyksiköitä. Vapaiden järjestämiseen voidaan käyttää myös sijaisomaishoitajaa tai perhehoitoa. Kehitysvammaisia hoitavien omaisten vapaiden järjestäminen tapahtuu suurelta osin maakunnan omissa yksiköissä. Koska maakunnalla ei ole omia vaikeavammaisten asumisyksiköitä, omaishoitajien vapaat joudutaan järjestämään suurelta osin yksityisten palveluntuottajien yksiköissä.

 

Palvelusetelin käytön laajentamisesta henkilökohtaisen avun järjestämiseen päätetään siinä vaiheessa, kun on tieto asiaa koskevista valtakunnallisista linjauksista.

 

Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tarvitsijalle myöntämää kohdennettua ostovoimaa, jolla hän voi itse valitsemaltaan yrittäjältä ostaa tarvitsemansa palvelun ja ellei myönnetty palveluseteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen.

 

Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat:

- parantaa palvelujen saatavuutta ja tehostaa palvelutuotantoa

- tarjota uusi tapa järjestää palveluita

- parantaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia

- luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa

 

Kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään

 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jona aikana hän yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin (L omaishoidontuesta § 4).

 

Omaishoitajan vapaan ajalta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Säännös koskee ainoastaan niitä vapaapäiviä, joihin omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus (kolme (3) vuorokautta kuukaudessa). Asiakasmaksulain 6 b §: n mukaan hoidettavan maksettavaksi voi tulla vapaapäivää kohti korkeintaan 10,60 €/vrk (9,90 €/vrk) niistä palveluista, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa riippumatta siitä, mitä palveluja käytetään.

 

Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei arvonlisäverolain (1501/1993) 37 §:n mukaan suoriteta veroa. Arvonlisäverolainsäädäntöön perustuen palvelusetelillä hankituista palvelusta ei suoriteta arvonlisäveroa.

 

Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjestelmän mukaisesti käytettynä asiakkaalle verovapaa. Tuloverolain mukaan (HE 49/2003) ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää.

 

Palvelusetelin myöntämisperiaatteet ja toimintaohjeet:

Myöntämisperusteet ovat 1.1.2004 voimaa tulleen palveluseteliä koskevan lainsäädännön mukaiset huomioiden 1.1.2006 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen ja 1.1.2007 voimaan tulevan omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muutokset ja Sosiaalihuoltolain § 29 b ja § 29 d muutokset 1.8.2008 alkaen sekä 1.8.2009 voimaan tuleen lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

 

1) Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan asemaa, koska asiakas saa lisää valinnanmahdollisuuksia voidessaan valita mieleisensä palveluntuottajan. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä. Toisaalta palvelusetelilain 6 §:n mukaan:

 

"Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/ kuntayhtymän tulee ohjata hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henkilökohtainen. Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen ostamiseen. Tilapäiseen/kertaluontoiseen palveluseteliin merkitään, mitä palvelua sillä voi ostaa.

 

2) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka kykenee itse käyttämään valinnanvapauttaan sekä arvioimaan ja valvomaan saamansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mainittuja tehtäviä.

 

3) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja selvittää, onko asiakas oikeutettu kuntayhtymän järjestämän lakisääteisen palvelun piiriin sekä tarvitseeko hän mahdollisesti muita palveluja. Palvelusetelin myöntämisessä otetaan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoidon tarve. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu Palvelusetelin myöntämisestä ja siihen liittyvistä muutoksista on pidettävä viranhaltijapöytäkirjaa kuntalain edellyttämällä tavalla.

 

4) Palvelusetelin arvo on enintään 95 euroa/vuorokausi, kun omaishoitajien lakisääteinen vapaa järjestään palvelusetelillä yksityisissä ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä.

 

5) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta tai sen alainen viranhaltija hyväksyy ne hoivayrittäjät/palveluntuottajat, joilta kuntayhtymä lunastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luetteloa hyväksymistään yrittäjistä ja toimittaa asiakkaalle tiedot koko maakunnan alueella toimivista palveluseteliyrittäjistä. Asiakas päättää itse, miltä yrittäjältä hän palvelunsa ostaa.

 

Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrittäjän on täytettävä Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain(603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Palveluntuottajan tulee harjoittaa ammattitoimintaa toiminimen, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen ja säätiön nimissä. Palveluntuottajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä.

 

Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot:

- yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

- suunnitelma toiminnan toteuttamisesta

- yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat

- merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta

- selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta

- yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot

- tiedot yrityksen toimitiloista

 

6) Yksityinen palveluntuottaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen asiakastaan koskevissa asioissa. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveydentilasta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palvelusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan antamaa valtakirjaa tai erillistä valtuutusta hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä.

 

Kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutuvat säännöllisiin yhteispalavereihin vuosittain. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kuntayhtymälle yrityksensä toimintakertomuksen.

 

7) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen palveluntuottajan välillä on työsuhde tai siihen verrattavissa oleva tilanne.

 

8) Palveluseteli myönnetään vain arvonlisäverosta vapaaseen sosiaalihuoltona tapahtuvan palvelun ostamiseen.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelusetelin myöntämisperusteet vammaispalveluissa omaishoidon tuen vapaiden järjestämiseen 1.1.2010 alkaen seuraavasti:

 

1) Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen niissä yksityisissä ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksiköissä, jotka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjiksi.

 

Palvelusetelin arvo määräytyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien palveluseteliyrittäjien ilmoittamien vuorokausihintojen mukaan, kuitenkin enintään 95 euroa/ vrk. Asiakkaan omavastuuosuus on asiakasmaksulain mukainen 10,60 €/vrk (9,90 €/vrk), jonka maakunta perii suoraan asiakkaalta.

 

Mikäli asiakas haluaa käyttää sellaisen palveluseteliyrittäjän palvelua, jossa vuorokausimaksu on enemmän kuin 95 euroa, maakunta -kuntayhtymä maksaa palveluntuottajalle 95 euroa ja perii asiakkaalta omavastuuosuutena 10,60 €/vrk (9,90 €/vrk). Erotuksen asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle.  

2) Palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuorokauden päiväsaikaan pidettävään vapaaseen.

 

a) Hoito tapahtuu asiakkaan kotona ja palvelusetelin arvo on enintään 100 euroa päivässä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mukaisesti omavastuuosuuden 10,60 €/päivä (9,90 €/päivä).

 

tai

 

b) Hoito tapahtuu palveluseteliyrittäjän järjestämässä päivätoiminnassa ja palvelusetelin arvo on enintään 40 euroa/päivä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mukaisesti omavastuuosuuden 10,60 € /päivä (9,90 €/päivä).

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi 10:45-10:46. Esteellisyysperusteena on osallisuusjääviys.

 

Asiantuntijana tässä asiassa oli perhepalvelupäälllikkö Liisa Horttana, joka oli kokouksessa klo 10:45-10:45.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©