Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 356Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 356
16.12.2009

 

Perhehoitoasiakkaan asiakasmaksu ja käyttövara

 

STLTK § 356

 

Ikäihmisten, kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoasiakkaan asiakasmaksu ja käyttövara 1.1.2010 alkaen

 

Jatkuva perhehoito

 

Jatkuvassa perhehoidossa olevalta henkilöltä peritään asetuksen mukainen asiakasmaksu.

 

Perhehoidon asiakasmaksuista todetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 19 §:ssä (27.3.2003/251), että sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (683/1983) perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:ssä säädetty maksu (= pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu).

 

Jatkuvassa perhehoidossa maakunta -kuntayhtymä perii asiakkailta asiakasmaksua 1.1.2010 lukien enintään 85 % henkilökohtaisista nettokuukausituloista, kun kysymyksessä on yksinäinen henkilö. Jos hoidettavan henkilön tulot ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot maksu on 1.1.2010 lukien 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet: vammaistuki ja hoitotuki. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä vähintään 1.1.2010 lukien 97e/kk.

 

Kehitysvammaisten perhehoidossa peritään ko. asiakasmaksua myös 16 - 18 vuotiailta.

 

Veteraanilisä

 

Veteraanilisää ryhdytään maksamaan 1.9.2010 lukien henkilöille, joille maksetaan korotettua tai ylintä hoitotukea ja myös rintamasotilaseläkelain mukaista ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisää maksetaan myös perhehoidossa olevalle henkilölle. Veteraanilisän suuruus on vuoden 2010 kansaneläkeindeksin tasosta 50 euroa kuukaudessa.

 

Veteraanilisä otetaan ylimääräisen rintamalisän tapaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaista maksua määrättäessä.

 

Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

 

Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumaksuja esim. kotisairaanhoidon maksu, päivätoiminnasta maksu.

 

Maksun periminen poissaolon ajalta:

 

Maksun perimisestä poissaolon ajalta on säädetty asiakasmaksuasetuksen 32 § :ssä.

 

2 - 5 momentit:

- Jos perhehoito keskeytyy yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys laskutuskauteen tai kalenterikuukauteen. Jos poissaolo kestää koko kuukauden (kuukaudenmittaisen ajanjakson), maksua ei peritä lainkaan.

 

- Jos palvelun saaja on kunnallisessa laitoshoidossa, ei perhehoidon asiakasmaksua peritä mainittujen viiden päivän ajalta.

 

Tilapäinen perhehoito:

 

Tilapäisessä ympärivuorokautisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa olevilta henkilöiltä peritään Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama asiakasmaksu. Alle 16 -vuotiailta ei peritä maksua.

 

Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito

 

Lyhytaikaishoito sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon, tarvitsemat ateriat ja välipalat (esim. kahvi, hedelmiä). Asiakas maksaa itse lääkkeet ja kuljetuksen.

 

27,50 e/vrk ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito

10,60 e/vrk omaishoitoasiakkaat (omaishoitajan vapaapäivinä)

 

Ikäihmisten perhehoito

 

12 e/pv päivähoito

 

Kehitysvammaisten perhehoito

 

20 e/vrk ympärivuorokautinen tilapäishoito, mikäli perhehoitajalle maksetaan kulukorvaus yli 16-vuotiailta. Alle 16-vuotiailta ei peritä ylläpitomaksua.

9,90 e/pv omaishoitoasiakkaat (omaishoitajan vapaapäivinä)

 

Kun hoito tapahtuu asiakkaan kotona, asiakkaalta ei peritä maksua.

 

Perhehoidossa oleva asiakas maksaa pääsääntöisesti omat terveydenhuoltomenot itse. Mikäli hänen omat varat ei riitä, on hän oikeutettu asiakasmaksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen (asiakasmaksulaki 11 §)

Perhehoidossa olevan henkilön käyttövara

 

Perhehoidettavan käyttöraha on tarkoitettu hänen yksityiseen käyttöön hänen toiveensa ja mieltymysten mukaan. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista tulee perhehoitajan sopia huoltajan, asioiden hoitajana olevan lähiomaisen tai edunvalvojan kanssa.

 

Lasten perhehoidon asiakasmaksut ja itsenäistymisarat ja käyttöraha

 

Periaatteet lastensuojelun perhehoidosta vanhemmilta ja lapselta perittävistä korvauksista

 

Maksun periminen vanhemmilta

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin mukaan lastensuojelulain nojalla sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisen toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.

 

Vanhempien maksukyvyn ohella määritellään oikeusministeriön ohjeiden (2007:2) mukaisesti lapsen elatuksen tarve, josta vähennetään lapselle tuleva ja maakunnalle perittävä lapsilisä.

 

Maakunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa lastensuojelun mukaista perhehoitoa sekä käyttää ne perhehoidosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

 

Maksajan ollessa työtön, peritään hoidon ja palvelun korvaukseksi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus.

 

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä kokonaan, mikäli perheen taloudelliset, huollolliset tai muut perustellut syyt sitä edellyttävät.

 

Maksua aletaan periä sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. Alle kuukauden pituisia sijoituksista ei maksua peritä.

 

Maksu määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuussa ja aina silloin, kun maksajan taloudessa tapahtuu olennaisia maksukykyyn vaikuttavia muutoksia.

 

Periminen lapselta

 

Lastensuojelulaissa tarkoitetusta perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen voidaan periä maksu asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista. Lapsilta perittävä maksu voi olla enintään 1 337,20 euroa/kk ( Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 26.11. 2009) kuukaudessa, eikä maksu saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Käyttöraha ja itsenäistymisvarat

 

Sijoitetun lapsen ja nuoren käyttövarat sisältyvät kulukorvaukseen (Laki perhehoitajalain 2 ja3 §:n muuttamisesta 2006). Lapselle tai nuorelle on annettava hänen omaan käyttöönsä kalenterikuukaudessa käyttövaroja seuraavasti:

 

1. alle 15 -vuotiaalle lapselle se määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvetta

2. 15 - 16-vuotiaalle lapselle tai nuorelle vähintään se määrä, joka vastaa yhtä kolmasosaa lapselle suoritettavasta valtion elatustuen määrästä (Lastensuojelulaki 2007, 55 §)

 

Lastensuojelulapsen tai -nuoren itsenäistymistä varten on kalenterivuosittain varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 % hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan ja saamisistaan. Määrää laskettaessa, ei lapsilisää kuitenkaan oteta huomion. Ko. tulot tallennetaan lapsen tilille pankkiin. Tilinhallinta on Kainuun maakunta -kuntayhtymällä.

 

Mikäli lapsella tai nuorella ei ole omia tuloja/ varoja tai ne ovat riittämättömät, varataan itsenäistymisvaroja harkinnan mukaan, enintään perhehoidon käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä.

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevat perhehoitoasiakkaan asiakasmaksut ja käyttövarat.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©