Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 359Maakuntavaltuusto
§ 99
07.09.2009
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 359
16.12.2009

 

Valtuustoaloite: Suomussalmen kirkonkylän kotipalvelun tilojen kunnon kartoittaminen ja toimitilan siirto vanhasta neuvolasta terveisiin tiloihin Palvelutuville sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen asiakasmäärään suhteutettuna

 

758/18/180/2009

 

MV § 99

 

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Merja Kyllösen esittämä seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

 

"Suomussalmen kotipalvelun kirkonkylän puolen henkilökunta joutuu työssään altistumaan sisäilman epäpuhtauksille, jotka ainakin ongelmakuvausten pohjalta johtunevat homeesta tai yleisistä kosteusongelmista vanhan neuvolan tiloissa. Maakunta - kuntayhtymän on pidettävä äärimmäisen hyvä huoli työntekijöistään, eivätkä ainakaan sisäilmaongelmat voi olla niitä asioita, jotka jäävät heikolle huomiolle työskentelyolosuhteita kartoitettaessa. Suomussalmella kirkonkylän puolella on aiemminkin ollut ongelmia vanhojen tilojen suhteen ja ongelmat näyttävät jatkuvan ainakin kotipalvelun toimiston osalta. Nyt olisikin äärimmäisen tärkeää nopeasti selvittää tilanne ja siirtää toimitila terveisiin tiloihin, jotteivät työntekijät sairastu epäillyn kosteusvaurion johdosta. Kuitenkin on tiedossa, että kehitysvammahuollon henkilöstö poistui jo aiemmin tiloista oireilun vuoksi, joten mistään turhasta huolestumisesta ei todellakaan ole kysymys. Palvelutuvilta, vanhustentaloyhdistyksen tiloista, lähellä asiakkaita, olisi varmasti mahdollisuus vuokrata tilaa, eikä vuokrakaan pitäisi olla entistä suurempi.

 

Lisäksi esitän huolestuneisuuteni myös kirkonkylän kotipalvelun henkilöstön jaksamisesta ja yleisestä riittävyydestä. Pienellä porukalla pyöritetään kasvavaa hoidettavien määrää ja kuitenkin kotona asumisen määritetään olevan painopistealueena. Säästöt toki aina painavat päälle, mutta kenenkään selkänahasta ei voida loputtomiin kiskoa säästöä, vaan ihmiset väsyvät, sairastuvat ja edessä on entistäkin kalliimpi kierre maakunnalle. Lisäkädet voivat säästää meitä monelta murheelta ja ainakin turvata henkilöstölle inhimilliset työolot ja asiakkaille turvallisen hoidon."

 

Maakuntavaltuusto:

 

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi.

________

 

STLTK § 359

 

Vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämän lausunto:

Maakuntavaltuutettu Merja Kyllönen on esittänyt 7.9.2009 valtuustoaloitteen: Suomussalmen kirkonkylän kotipalvelun tilojen kunnon kartoittaminen ja toimitilan siirto vanhasta neuvolasta terveisiin tiloihin Palvelutuville sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen asiakasmäärään suhteutettuna.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vanhuspalvelujen tulosalueella kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kansanterveyslain (1972/66) mukaisesta kotisairaanhoidosta, sosiaalihuoltolain (1982/710) mukaisesta kotipalvelusta sekä sosiaalihuolto asetuksen (1983/607) mukaisista tukipalveluista. Kotona asumista tukevat palvelut ovat vanhuspalveluiden kulmakivi ja ensisijainen vanhusten palvelumuoto. Kotihoidon rooli korostuu asiakkaan voimavaroja tukevana hoito- ja palvelumuotona entisestään kodin ja ympärivuorokautisten hoivapalvelujen välimaastossa.

 

Vanhuspalvelujen toimintasuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että säännöllisen kotihoidon palveluja on tarjolla 12 -13 %:lIe 75 vuotta täyttäneistä kainuulaisista. Kotihoidon palvelujen kysyntä on kasvanut säännöllisesti viime vuosien aikana kaikilla vanhuspalveluseuduilla. Verrattuna vuotta 2007 vuoteen 2008 asiakasmäärät lisääntyivät noin 200 asiakkaalla ja vastaavasti käyntimäärät lisääntyivät lähes 10 000 käynnillä. Ylä-Kainuun vanhuspalveluseudulla Suomussalmen kunnan alueella kotihoidon asiakasmäärä on vuosien 2007 -2009 välillä lisääntynyt noin 20 asiakasta/vuosi. Myös käyntien määrä on lisääntynyt, mikä kertoo asiakkaiden toimintakyvyn huonontuneen ja palvelutarpeen lisääntyneen.

 

30.10.2009 julkaistun THL:n valtakunnallisen kotihoidon laskentaraportin mukaan maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 11.2 prosenttia oli marraskuun 2008 lopussa säännöllisen kotihoidon asiakkaina. Raportin mukaan säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus nousi eniten (14.6 %) Kainuun maakunnassa ja säännöllisen kotihoidon asiakkaina 75 vuotta täyttäneistä oli marraskuun 2008 lopussa 10.9 %. Asiakkaiden luokse tehtävissä käyntimäärissä on raportin mukaan suuria kunta- ja maakuntakohtaisia eroja. Koko maassa niiden asiakkaiden osuus, joiden luo tehtiin yli 40 käyntiä kuukaudessa, oli hieman yli neljännes (27.5 %), kun Kainuun maakunnassa asiakkaista on 49.9 % sellaisia, joiden luona käydään yli 40 kertaa kuukaudessa.

 

Lisääntyneeseen asiakasmäärään on vanhuspalveluissa reagoitu. Ylä-Kainuun kotona asumista tukevissa palveluissa vakituista perusmiehitystä on parannettu palkkaamalla ylimääräisiä työntekijöitä. Vuoden 2009 alusta Suomussalmella on ollut palkattuna jokaisessa tiimissä ylimääräisenä yksi lähihoitaja ja yksi terveydenhoitaja hoitamassa haja-asutusalueen asiakkaita. Myös sijaispalveluyksikön kanssa on kehitetty sijaisten hankintaa, varahenkilöstön ja vakituisten pitkäaikaisten sijaisten eli sissien käyttöä. Tiimit ovat muodostaneet vuosilomista ketjut, joita tekemään on tavoitteena saada vakituiset pitkäaikaiset sijaiset. Äkillisiin lyhytaikaisiin poissaoloihin on käytettävissä varahenkilöstöä, joita Suomussalmella on viisi lähihoitajaa. Heidän käyttönsä mahdollistaa entistä paremmin myös koulutuksiin osallistumisen. Pitempiin sairaslomiin on aina palkattu määräaikainen sijainen. Suomussalmella on vielä niin hyvä tilanne, että reservissä on lähihoitajia, joilla on kokemusta kotihoidosta.

 

Myös kotihoidon tiimien toimintatapoja on kehitetty. Asiointikäyntejä on muutettu. Yhteistyötä kaupan kanssa on kehitetty: kaupat toimittavat ruokatavarat kotihoidon asiakkaan kotiin. Yhteistyötä apteekin kanssa on tehostettu; Suomussalmella annosjakelun piirissä on jo noin 80 asiakasta. Työntekijältä säästyy aikaa lääkkeenjaosta ja reseptien käsittelystä kuntouttavaan hoitotyöhön. Lisäksi on muodostettu selkeitä reittejä asiakkaista, mikä on tuonut työhön suunnitelmallisuutta sekä tehokkuutta.

 

Vanhuspalveluiden tulosalueella henkilöstön keski-ikä on korkea, joten henkilöstön jaksamista tuetaan erilaisilla interventioilla. Suomussalmella pidetään tiimipalaverit viikoittain, jolloin käydään läpi asiakasasioita ja muita ongelmakohtia. Kaikkia työnantajan tarjoamia työkykyä ylläpitäviä etuja hyödynnetään; esimerkiksi virkistyspäivä ja työhyvinvointiraha. Vuosina 2007 - 2008 Ylä-Kainuun kotihoito osallistui tykes -kehittämishankkeeseen. Kehittämishankkeen aikana syvennyttiin tiimien toimintaan ja käytiin läpi muutostapahtumaa. Kaikki Ylä-Kainuun kotihoidon tiimit ovat saaneet ostopalveluna hankittua työnohjausta viisi kertaa (4 tuntia/kerta). Suomussalmella kotihoidon kirkonkylän tiimi on halunnut osallistua Liiku kunnolla -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistumista työnantaja on tukenut noin 70 €/työntekijä.

 

Vanhuspalveluiden tulosalueella on panostettu koko toiminnan ajan vakituisen henkilöstön resursointiin sekä henkilöstön osaamistason nostamiseen. Vanhuspalveluiden vuoden 2010 taloussuunnitelmaan sisältyy Ylä-Kainuun seudun kotihoitoon palkkamäärärahat tänä vuonna ylimääräisinä olleiden työntekijöiden vakinaistamiseen. Lisäksi taloussuunnitelmaan sisältyy yhden sairaanhoitajan ja yhden lähihoitajan vakanssin lisääminen nopean diagnostiikan yksikön tuoman lisätyömäärän vuoksi. Molemmat vakanssit tulevat sijoittumaan alkuvaiheessa Suomussalmen kotihoitoon. Henkilöstön osaamistasoa on nostettu mm. muuttamalla yksi vapautunut kodinhoitajan vakanssi sairaanhoitajan vakanssiksi.

 

Kotihoidon kehittäminen on eräs keskeinen haaste vanhuspalvelujen tulosalueella. Kaikesta kehittämistyöstä ja tehdystä resursoinnista huolimatta kotihoidon henkilöstö on ajoittain erittäin tiukoilla jatkuvasti kasvavien asiakasvolyymien kanssa. Lisäksi säännölliset asiakkaat ovat huomattavasti huonompikuntoisia kuin muutamia vuosia sitten ja he tarvitsevat erittäin paljon päivittäistä apua. Kuitenkin vanhuspalveluiden tulosalueella pyritään aina turvaamaan riittävä henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään. Kotihoidossa tiimien henkilöstömäärää arvioidaan koko ajan. Lisäksi tarkastellaan kotihoidon tiimien henkilöstörakennetta, jotta tulevaisuudessa pystytään vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen mahdollisimman laadukkaasti.

 

Suomussalmen kirkonkylän kotihoidon toimitilat ovat tällä hetkellä Suomussalmen kunnan omistamissa ns. Päivälän kiinteistön tiloissa. Tämän vuoden aikana on kartoitettu kirkonkylän kotihoidolle uusia tiloja. 1.1.2010 alkaen kotihoidon tilat ovat siirtymässä Suomussalmen kirkonkylän Vanhustentaloyhdistys ry:n tiloihin Kalevan Palvelutuville (Kalevantie 1). Uusiin tiloihin siirtymisen myötä vuokrakustannukset nousevat noin 300 € kuukaudessa verrattuna nykyisiin Suomussalmen kunnalta vuokrattuihin tiloihin.

 

Teknisten palveluiden vastuualuepäällikkö, sairaalainsinööri Pentti Keräsen laatima selvitys (toimitilaa koskeva osuus):

 

Suomussalmen kirkonkylän kotipalvelun toimitilat ovat tällä hetkellä ns. Päivälän kiinteistössä. Samassa kiinteistössä toimi aikaisemmin myös hammashoitola, kk:n terveystalo ja perhepalvelujen päivätoimintakeskus. Hammashoitolan toiminta päättyi vuoden 2007 lopussa ja kk:n terveystalo sekä päivätoimintakeskus siirtyivät muihin tiloihin keväällä 2008. Näihin aikoihin oli puhetta myös kotihoidon siirtymisestä muihin tiloihin. Kotihoito ei pitänyt muuttoa kuitenkaan kiireellisenä, koska kotihoidon henkilökunta työskentelee toimitiloissaan vain osan työajastaan.

 

Tämän syksyn aikana kotihoidon uusista tiloista on neuvoteltu Suomussalmen kirkonkylän Vanhustentaloyhdistys ry:n kanssa. Kalevan Palvelutuvista (Kalevantie 1) ollaan vuokraamassa 105 m2:n tilat alkaen 01.01.2010. Vuokrasopimus on jo valmisteltu ja se allekirjoitetaan, kun vuokranantaja on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla tilojen kuntokartoituksen ja se osoittaa, että vuokrattavissa tiloissa ei ole sisäilmaan liittyviä ongelmia. 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevat vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämän ja teknisten palveluiden vastuualuepäällikkö, sairaalainsinööri Pentti Keräsen laatimat selvitykset maakuntavaltuustolle vastauksena valtuutettu Merja Kyllösen 7.9.2009 esittämään Suomussalmen kirkonkylän kotipalvelun tilojen kunnon kartoittaminen ja toimitilan siirto vanhasta neuvolasta terveisiin tiloihin Palvelutuville sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen asiakasmäärään suhteutettuna -valtuustoaloitteeseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©