Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 361Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 361
16.12.2009

 

Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen periaatteet Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 361

 

Vanhuspalveluiden kotihoitoon ottamisen periaatteet tarvitsevat päivitystä, sillä vanhuspalvelutarpeiden kasvuun tulee varautua. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kotihoidon asiakkaaksi ottamisen periaatteet 20.6.2007 § 162. Toimintaohjeen tarkoituksena on kotihoidon asiakkaaksi pääseminen yhdenmukaisin periaattein asuinalueesta riippumatta, kotihoidon palveluiden kohdentaminen oikeudenmukaisesti apua tarvitseville matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen korostuminen myös vanhuspalveluissa.

 

Ennakoivalla työllä ja varhaisella puuttumisella raskaampaa palveluiden tarvetta voidaan siirtää myöhäisemmäksi ja verkostotyön keinoin tukea kotona asumista, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole ainoa tuki kotona asuvalle apua tarvitsevalle vanhukselle.

 

Sosiaalihuoltolaissa on säännökset palvelutarpeen arvioinnista. Palvelujen antaminen perustuu edelleen asiakkaan hakemukseen ja kunnan viranomaisen päätökseen. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle annetaan kirjallinen päätös, johon asiakkaalla on oikeus hakea muutosta. Kunnan on laadittava asiakkaalle sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:n mukaisesti hoito- ja palvelusuunnitelma, mikäli kunta järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita.

 

Vanhuspalveluiden tavoitteena on, että yli 90 % 75 -vuotta täyttäneistä kainuulaisista asuu kotonaan. Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta turvallinen asuminen kotona voidaan mahdollistaa vanhusten läheisten, verkostojen, tukipalveluiden ja tarvittaessa kotihoidon avulla. Asiakkaan tarpeet ja itsestä huolenpidon malli ratkaisevat, millaista tukea ja apua hän tarvitsee. Kotihoidon palveluohjauksella vastataan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti erilaisissa olosuhteissa. Oikea-aikainen ja ennakoiva palveluohjaus ehkäisee säännöllisen hoivapalvelun tarpeen. Pääsääntöisesti kotihoidon työ on hoivaa ja hoitoa kuntoutumista tukevalla työotteella.

 

Asiakkaalle annetaan kotihoitoa joko säännöllisesti (tarve kerran viikossa tai useammin) tai tarvittaessa tilapäisesti.

 

Kotihoidon asiakasryhmät/palvelut:

 

1. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit suunnataan ensisijaisesti säännöllisten palvelujen ulkopuolella oleville henkilöille iän ja riskiryhmään kuulumisen perusteella. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

2. Yli 65 -vuotiaat asiakkaat, jotka tarvitsevat palveluohjausta (maksutonta).

 

3. Muistihäiriöiset asiakkaat. Muistineuvolakäynneistä ei peritä maksua.

 

4. Nopean diagnostiikan yksiköstä kotiutuvat, jotka tarvitsevat tehostettua toipilasvaiheen hoitoa tilapäisesti.

 

Nopean diagnostiikan yksikön toiminnan aloittaminen asettaa haasteen kotiuttamiselle ja lyhyen sairaalahoidon jälkeen kotiutetut asiakkaat tarvitsevat tehostettua kotihoitoa toipilasvaiheen aikana. Tähän on varauduttu kotihoidon resurssilisäyksillä vuoden 2010 aikana eli sairaanhoidollista osaamista lisätään jokaisessa työyksikössä. Kajaanissa aloittaa toimintansa tehostettu kotihoito 1.1.2010 alkaen.

 

Asiakkaan kotiutuminen sairaalasta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä nopean diagnostiikan kotiutushoitajan ja kotihoidon vastaanottavan yksikön kanssa huomioiden omaisten ottaminen mukaan jo hoidon suunnitteluvaiheessa.

 

5. Asiakkaat, joiden terveyden- ja sairaanhoito muualla kuin kotona ovat asiakkaalle hoidollisesti kohtuuton rasitus tai muutoin epätarkoituksenmukaista (mm. asiakkaat, jotka eivät pääse taksilla/omaisen saattamana terveysasemien toimipisteisiin, sairaalan jatkohoito, näytteiden otto, sairauksien seuranta ym.). Pääsääntöisesti lääkehoito huolehditaan jatkossa apteekin annosjakelun kautta niiden lääkkeiden osalta, kun se on mahdollista.

 

6. Asiakkaat, jotka tarvitsevat kotihoidon tukipalveluita eli ateria-, turva-, kylvetys-, asiointi-, kuljetus-, saattajapalvelua ja päivätoimintaa.

 

7. Asiakkaat, jotka ovat omaistensa hoidossa ja tarvitsevat hoitoonsa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija-apua ja/tai tukea jaksamiseen.

 

8. Asiakkaat, joiden toimintakyky päivittäisissä perustoiminnoissa on selvästi alentunut (liikkuminen, peseytyminen, pukeutuminen/riisuuntuminen/puhtaudesta huolehtiminen, wc-asiointi, sängystä/tuolista siirtyminen, ruokailu). Kotihoitoon sisältyy myös perustasoisesta sairaanhoidosta huolehtiminen ja sairaanhoidon tehtävät, jotka asiakas tekee normaalisti itse lääkärin antaman ohjeen tai reseptin mukaan. Pääsääntöisesti lääkejakelussa ollaan siirtymässä apteekin kautta tapahtuvaan koneelliseen annosjakeluun ja kauppa asioinnin huolehtivat joko omaiset/läheiset tai yksityisen palveluntuottajat. Yleisestä siisteydestä huolehtiminen (vuoteen siistiminen, saniteettitilojen ja keittiön puhtaudesta huolehtiminen, roskien vienti ja jääkaapin siisteydestä huolehtiminen) kuuluu hoivapalvelun sisältöön.

 

Kun asiakas tarvitsee apua raskaissa kotitöissä (esim. siivous, lumityöt), kauppa-asioinnissa tai pelkästään lääkkeenjakopalvelua hän ostaa palvelut soveltuvin osin yksityisiltä palveluntuottajilta. Myös säännöllistä kotihoitoa tarvitsevat asiakkaat siirtyvät koneellisen lääkkeenjaon piiriin. Asiakasta ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa niiden hankkimisessa.

 

Yhteydenotto kotihoitoon

 

Kaikki kotihoitoa koskevat yhteydenotot selvitetään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Yli 75 -vuotiaiden asiakkaiden palvelupyynnöt selvitetään viikon sisällä ja kiireellisissä tapauksissa välittömästi.

 

Arvioinnin perusteella asiakkaalle annetaan ohjausta ja neuvontaa kaikista saatavilla olevista palveluista. Tilanteen niin vaatiessa sovitaan tarvittavista kotihoidon palveluista ja sovitaan kotikäynti hoidon ja palvelun suunnittelua ja toteutusta varten. Sairaalasta kotiutuessa järjestetään tarvittaessa hoitoneuvottelu ja kotiutuspalaveri hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. Yöllä kotihoitoon ei vanhuksia kotiuteta.

 

Kotikäynnin tavoitteena on monipuolisesti arvioida asiakkaan turvallisen kotona asumisen edellytykset. Koska avun tarve on aina yksilöllinen, huomioidaan kotihoidon palvelutarvetta määriteltäessä asiakkaan kokonaistilanne, jolloin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn lisäksi otetaan huomioon elämäntilanne, arvioidaan sosiaalinen ympäristö ja kartoitetaan asumistilanne. Yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa arvioidaan tarvittavat palvelut ja miten ne toteutetaan. Huomioidaan myös yksityiset palveluntuottajat, palveluseteliyrittäjät, verkostot, omaishoidon tuen tarjoamat mahdollisuudet, lyhytaikaishoito, päivätoiminta, kuntoutusmahdollisuudet ja Kelan etuudet. Tarvittaessa apuna käytetään erilaisia toimintakykymittareita esimerkiksi MMSE ja Rai sekä huomioidaan ympärivuorokautiseen hoitoon ottamisen kriteerit.

 

Kotihoidon mahdollistaa asiakkaan oma halukkuus olla ja selviytyä kotona ja/tai sosiaalisen verkoston tuki sekä sitoutuminen yhteistyöhön.

 

Käyntikatto kotihoidon säännöllisessä palvelussa on pääsääntöisesti 5-6 käyntiä/vrk tai 5-6 tuntia vuorokaudessa matkoineen. Mikäli asiakkaan palvelutarve on em. suurempi asiakkaan palvelujen järjestäminen selvitetään yhdessä palveluohjaajien kanssa.

 

Hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelma

 

Säännöllisen kotihoidon palveluiden tuottamisesta tehdään hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelma, jonka asiakas tai hänen edustajansa allekirjoittavat ja johon kaikki osapuolet sitoutuvat.Kotihoitoa ei voida toteuttaa, jos:

- henkilö itse ei halua kotihoidon palveluita

- asiakkaan aggressiivinen käyttäytyminen on uhka hoitajille

- asiakas ei sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi sen merkityksen hoitonsa kannalta

- hän on toistuvasti poissa kotoa sovittuna käyntiaikana

- hän on voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena

 

Kyseisissä tilanteissa neuvotellaan henkilön omaisten tai läheisten ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kesken tai kotihoidon lääkärin kanssa jatkotoimista

 

Henkilöstön hyvinvoinnin vuoksi asiakkaan ei tule tupakoida kotihoitokäynnin aikana.

 

Hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelmassa määritellään ne palvelut ja muut tukitoimet, joiden avulla asiakkaan kotona asuminen onnistuu. Kotona hoitaminen saattaa edellyttää hoitoa helpottavien apuvälineiden hankkimista ja/tai kodin muutostöitä. Asiakasturvallisuutta pyritään lisäämään turvapalvelulla. Asiakkaan sairaanhoidosta vastaa lääkäri. Kotihoidon asiakkaiden palvelumaksu määräytyy sosiaalihuoltolain maksuasetuksen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan.

 

Lisätietoja asiasta antavat kotihoidon tulosyksiköiden päälliköt Ritva Heinistö, puh. 044 710 1251, Pirkko Hyvönen, puh. 08 6156 5080, 044 750 2169 ja Marja Heikkinen, puh. 08 6156 6236, 044 777 3065, sekä vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaiset kotihoidon asiakkaaksi ottamisen periaatteet Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 1.1.2010 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©