Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 362Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 362
16.12.2009

 

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 362

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569) tuli voimaan 1.8.2009 alkaen. Lailla pyritään laajentamaan ja selkiyttämään palvelusetelijärjestelmän käyttöä kunnan yhtenä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismuotona sekä turvaamaan monipuolisten ja laadukkaitten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tulevaisuudessakin. Ehdotetun lain tavoitteena olisi tehostaa palvelukokonaisuutta ja tukea asiakkaan ja potilaan toivomusten, mielipiteen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelusetelin myöntämisperusteet 1.1.2009 alkaen 3.12.2008 § 288 ja asiakasmaksuja koskevat muutokset 1.8.2008 alkaen 16.7.2008 § 183.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

 

1.1.2010 alkaen jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo nousee TEL-indeksin mukaisesti 22 eurosta 24 euroon tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on vähintään 7 euroa (6 euroa) tunnilta.

 

Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tarvitsijalle myöntämää kohdennettua ostovoimaa, jolla hän voi itse valitsemaltaan yrittäjältä ostaa tarvitsemansa palvelun ja ellei myönnetty palveluseteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen.

 

Kotisairaanhoito on terveydenhuoltoa, jota koskee eri lainsäädäntö kuin kotipalvelua. Kunnallisen terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä on kansanterveyslain ja muun terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön lisäksi otettava huomioon laki yksityisestä terveydenhuollosta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Palveluntuottajalla, joka kotipalvelun lisäksi tarjoaa terveydenhuollon palveluja, on oltava yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukainen lupa tai kysymyksessä on oltava mainitun lain tarkoittama itsenäinen ammatinharjoittaja. Palvelun käyttäjän asemaa suojaa myös potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992).

 

Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat:

- parantaa palvelujen saatavuutta ja tehostaa palvelutuotantoa

- tarjota uusi tapa järjestää palveluita

- parantaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia

- luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa

 

Asiakasmaksulain 12 §:n 2 momentin mukaan palvelusetelillä järjestettävistä palveluista ei peritä käyttäjältä asiakasmaksua. Toisaalta palvelun käyttäjän maksettavaksi tuleva omavastuuosuus ei saa ylittää asiakasmaksua, jonka kunta/kuntayhtymä voisi periä itse tuottamistaan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädetty. Sosiaalihuoltolain mukaisten kotipalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon määräytymisestä säädetään erikseen sosiaalihuoltolaissa. Kunnan/kuntayhtymän antaman tilapäisen kotipalvelun tai kotipalvelujen tukipalvelujen hankkimiseksi tarkoitetun palvelusetelin arvon tulee sosiaalihuoltolain 29 b:n 1 ja 4 momentin mukaan olla kohtuullinen. Asiakas voi sosiaalihuoltolain 29 a §:n nojalla kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

 

Kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään.

 

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi annettavat palvelut voidaan järjestää myös antamalla palvelunkäyttäjälle palveluseteli sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti. 1.10.2004 voimaan tullut asiakasmaksumuutos koskien omaishoitajan lakisääteistä vapaata koskee myös 1.1.2006 alkaen kotiin järjestettyä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas maksaa 1.1.2010 alkaen 10,60 €/vrk (9,90 €/vrk) lakisääteisen vapaan ajalta, joka on 3 päivää/kuukaudessa 1.1.2007 alkaen (laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 950/2006).

 

Maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa palveluseteliä voidaan käyttää kotihoitopalveluissa ja omaishoitajan vapaan järjestämisessä, jos kunnan alueelta löytyy ainakin kaksi kotihoitopalveluita antavaa yritystä, jotka on hyväksytty kuntayhtymän toimesta palveluseteliyrittäjäksi.

 

Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei arvonlisäverolain (1501/1993) 37 §:n mukaan suoriteta veroa. Arvonlisäverolainsäädäntöön perustuen palvelusetelillä hankituista kotipalveluista ei suoriteta arvonlisäveroa.

 

Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjestelmän mukaisesti käytettynä asiakkaalle verovapaa. Tuloverolain mukaan (HE 49/2003) ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää.

 

Palvelusetelin myöntämisperusteet ja toimintaohjeet:

Myöntämisperusteet ovat 1.1.2004 voimaan tulleen palveluseteliä koskevan lainsäädännön mukaiset huomioiden 1.1.2006 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen ja 1.1.2007 voimaan tulevan omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta ja Sosiaalihuoltolain § 29 b ja § 29 d muuttamisesta 1.8.2008 alkaen sekä 1.8.2009 voimaan tullut laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009 / 569.

 

1) Palveluseteli voidaan myöntää maakunnan alueella asuvien vanhusten ja pitkäaikaissairaiden kotona annettavien palvelujen ostamiseen kuntayhtymän hyväksymiltä yksityisiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kuntayhtymän tuottamissa kotihoitopalveluissa. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Palvelusetelillä voi ostaa kotihoitopalveluja eli asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Kotihoidon palveluseteli kohdennetaan niille asiakkaille, joiden palvelutarve on alle 30 tuntia kuukaudessa, sillä palveluseteli ei sovellu runsaasti apua tarvitseville asiakkaille.

 

Palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yhteydessä voidaan tehdä sellaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joita lääkäri voi antaa potilaan itsensä suoritettavaksi. Tällöin edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on tehtävään vaadittu koulutus.

 

2) Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan asemaa, koska asiakas saa lisää valinnanmahdollisuuksia voidessaan valita mieleisensä palveluntuottajan. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä. Toisaalta sosiaalihuoltolain 29 a §:n mukaan:

 

"Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/ kuntayhtymän tulee ohjata hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henkilökohtainen. Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen ostamiseen. Tilapäiseen/kertaluontoiseen palveluseteliin merkitään, mitä palvelua sillä voi ostaa.

 

3) Kun asiakas hakee kuntayhtymän kotihoitopalvelua, hän voi samalla ilmoittaa halustaan ostaa palvelu palvelusetelillä. Palveluseteliä voi hakea erillisellä palvelusetelihakemuksella tai ottamalla yhteyttä palveluseteliä myöntävään kuntayhtymän viranhaltijaan.

 

4) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka kykenee itse käyttämään valinnanvapauttaan sekä arvioimaan ja valvomaan saamansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mainittuja tehtäviä.

 

5) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja selvittää, onko asiakas oikeutettu kuntayhtymän järjestämän lakisääteisen palvelun piiriin sekä tarvitseeko hän mahdollisesti muita palveluja. Palvelusetelin myöntämisessä otetaan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoidon tarve. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Palvelusetelin myöntämisestä ja siihen liittyvistä muutoksista on pidettävä viranhaltijapöytäkirjaa kunnallislain edellyttämällä tavalla

 

6) Palveluseteli on osa jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua saavan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa, joka laaditaan yhdessä kuntayhtymän viranhaltijan, asiakkaan sekä valitun yrittäjän sekä omaisten tai muiden asiakkaalle tärkeiden tahojen kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukaudessa käytettävä aika tunneissa, minkä palveluseteli enimmillään korvaa. Palveluseteli on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaan henkilökohtaiseen hoitoon ja hoivaan. Hoito- ja palvelusuunnitemaa tarkistetaan asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen muuttuessa. Yrittäjä merkitsee työtunnit 10 minuutin tarkkuudella. Asiakas ja yrittäjä varmentavat raportin, että asiakas on saanut sovitun palvelun määrältään ja laadultaan sellaisena kuin se on sovittu hoito- ja palvelusopimuksessa. Yrittäjä toimittaa raportin kuntayhtymään yhdessä laskun kanssa. Kuntayhtymä lunastaa palvelusetelin kerran kuussa jälkikäteen. Laskutus seteliä vastaan tulee tehdä viimeistään seuraavan kuun viimeiseen päivään mennessä. Sen jälkeen toimitettua laskua ei hyväksytä.

 

7) Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. 

8) "Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun hankkimiseksi kunta voi antaa palvelusetelin, jonka arvon tulee olla vähintään 24 (22) euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä 2 momentin mukaan määräytyvää tulorajaa" (SHL 29 b §, 30.12.2003/13). Tulorajan ylittävät tulot vähentävät palvelusetelin täyttä arvoa laissa määritellyn laskukaavion mukaisesti. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 (6) euroa tuntia kohti 1.1.2010 alkaen.

 

Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan kuukausitulot ja perheen koko palveluseteliin säädetyn maksutaulukon mukaisesti.

 

Palvelusetelin maksutaulukko 1.1.2010 alkaen:

Kotitalouden koko/henkilöä
Tulorajat euroa/kk
1.1.2010
Nykyiset tulorajat
Vähennysprosentti
1
520
484
35
2
959
892
22
3
1.504
1.399
18
4
1.860
1.731
15
5
2.252
2.095
13
6
2.585
2.405
11

 

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 316 (294) eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Muun kotipalvelun kuin kodissa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön antaman hoidon ja huolenpidon hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla kohtuullinen.

 

Sen estämättä, mitä tässä pykälässä säädetään palvelusetelin arvosta, kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan.

 

9) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta tai sen alainen viranhaltija/työntekijä hyväksyy ne hoivayrittäjät/palveluntuottajat, joilta kuntayhtymä lunastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. Kuntayhtymä toimittaa asiakkaalle tiedot koko maakunnan alueella toimivista palveluseteliyrittäjistä. Asiakas päättää itse, miltä yrittäjältä hän palvelunsa ostaa.

 

Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrittäjän on täytettävä Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Palveluntuottajan tulee harjoittaa ammattitoimintaa toiminimen, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen ja säätiön nimissä. Palveluntuottajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä.

 

Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot:

- yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

- suunnitelma toiminnan toteuttamisesta

- yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat

- merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta

- selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta

- yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot

- tiedot yrityksen toimitiloista

 

10) Yksityinen palveluntuottaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen asiakastaan koskevissa asioissa. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveydentilasta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palvelusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan antamaa valtakirjaa tai erillistä valtuutusta hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä.

 

Kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutuvat säännöllisiin yhteispalavereihin vuosittain. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kuntayhtymälle yrityksensä toimintakertomuksen.

 

11) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen palveluntuottajan välillä on työsuhde tai siihen verrattavissa oleva tilanne.

 

12) Palveluseteli myönnetään vain arvonlisäverosta vapaaseen sosiaalihuoltona tapahtuvan palvelun ostamiseen.

 

Palveluseteliä kohdennetaan ns. kevyempään kotihoitoon. Palvelusetelillä tuotetussa kotihoidossa työtunnit merkitään 10 minuutin tarkkuudella.

 

13) Palvelusetelin arvo on enintään 95 euroa/vuorokausi, kun omaishoitajien lakisääteinen vapaa järjestään palvelusetelillä yksityisissä ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä. Muilta osin myöntämisperusteet eivät muutu.

 

Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 710 1669 ja kotipalveluohjaaja Teija Seppälä, puh. 044 288 5237 sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelusetelin täsmennetyt myöntämisperusteet 1.1.2010 alkaen eri tilanteisiin seuraavasti:

 

1) Palveluseteli on kotihoitopalveluissa vaihtoehto kunnalliselle kotihoidolle ja se kohdennetaan niille asiakkaille, joiden palvelun tarve on enintään 30 tuntia kuukaudessa. Yksilöllistä harkintaa käyttäen on mahdollista erityistilanteissa kohdentaa palveluseteli niille asiakkaille, joiden palvelutarve on enintään 40 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 24 € (22 €) tuntia kohti.

 

Kotihoidon palvelusetelillä annettavat palvelut:

Samat palvelut, mitä kuntayhtymän kotihoito antaa eli asiakasryhmille, joiden toimintakyky on selvästi alentunut (liikkuminen, pukeutuminen/riisuuntuminen, puhtaudesta huolehtiminen, Wc-asiointi, sängystä/tuolista siirtyminen, ruokailu). Kotihoitoon sisältyy myös perustasoisesta sairaanhoidosta huolehtiminen, lääkehuollon ja sairaanhoidon tehtävät, jotka asiakas tekee normaalisti itse lääkärin antaman ohjeen tai reseptin mukaan (lääkkeiden jako, ottaminen, reseptin uusiminen, lääkkeiden nouto apteekista, insuliinin pistäminen ja haavahoidot) sekä päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen (vuoteen siistiminen, saniteettitilojen ja keittiön puhtaudesta huolehtiminen, roskien vienti ja jääkaapin siisteydestä huolehtiminen). Kotihoitopalvelut ovat asiakkaan perushoidosta ja turvallisuudesta huolehtimista sekä normaaliin päivittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustamista tai niiden suorittamista.

 

Kotisairaanhoidon tunnit ja kotipalvelun hoivatunnit lasketaan yhteen ja asiakas saa yhteensä kotihoitopalvelua enintään 30 tuntia kuukaudessa.

 

2) Palveluseteli myönnetään tilapäisen kotihoidon järjestämiseen silloin, kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sairaalasta tai omaishoitaja sairastuu. Tilapäiseen kotihoitoon palveluseteli myönnetään korkeintaan 2 viikoksi ja palvelusetelin arvo on 17 €/h (15 €/h) ja palvelun tarve on enintään 2 h/vrk.

 

3) Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen niissä yksityisissä ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksiköissä, jotka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjiksi.

 

Palvelusetelin arvo määräytyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien palveluseteliyrittäjien ilmoittamien vuorokausihintojen mukaan, kuitenkin enintään 95 euroa vuorokausi. Asiakkaan omavastuuosuus on asiakasmaksulain mukainen 10,60 €/vrk (9.90 €/vrk).

 

Mikäli asiakas haluaa käyttää sellaisen palveluseteliyrittäjän palvelua, jossa vuorokausimaksu on enemmän kuin 95 euroa, silloin maakunta -kuntayhtymä maksaa palveluntuottajalle 95 euroa ja perii asiakkaalta omavastuuosuutena 10,60 €/vrk (9.90 €/vrk) alkaen Erotuksen asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle. Mahdollista toimeentulotukea haettaessa omavastuuosuutena hyväksytään asiakasmaksulain mukainen 10,60 €/vrk (9,90 €/vrk).

 

4) Palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuorokauden esimerkiksi päiväsaikaan pidettävään vapaaseen.

 

a) Hoito tapahtuu asiakkaan kotona ja palvelusetelin arvo on enintään 100 €/päivässä. Asiakas maksaa asiakasmaksulainmukaisesti 10,60 €/päivä (9,90 €/päivä).

Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omaishoitajan työhön kuuluvia tehtäviä.

tai

b) palveluseteliyrittäjän järjestämässä päivätoiminnassa. Palvelusetelin arvo on enintään 40 euroa päivässä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mukaan 10,60 € (9,90 €) päivässä.

 

5) Kotona selviytymisen tukemiseksi palveluseteliyrittäjän järjestämässä päivätoiminnassa esimerkiksi asiakkaan toimintakykyyn nähden puutteellisten peseytymismahdollisuuksien takia. Palvelusetelin arvo on 14 €/kerta. Asiakas maksaa yrittäjän perimän palveluhinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esittelyosassa olevat myöntämisperusteet ja toimintaohjeet lisäyksellä, että mahdollisen asiakasmaksulain tarkistuksen johdosta näitä perusteita tarkistetaan eri päätöksellä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:13-13:14. Esteellisyysperusteena on osallisuusjääviys.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©