Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 363Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 363
16.12.2009

 

Kotihoidon maksut ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2010

 

STLTK § 363

 

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

 

Säännöllisen kotihoidon maksut

Säännöllinen kotihoito sisältää palveluohjauksen, henkilökohtaisen hoidon ja hoivan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, lääkehuollon, terveydentilan seurannan, sosiaalietuuksien varmentamisen, toimintakyvyn ylläpidon ja tukemisen. Asiakkaalle tehdään hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelma, jonka tekemiseen asiakkaan luvalla pyydetään myös omaiset. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

 

Asiakasmaksulain perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta, jossa asiakas saa apua vähintään kerran viikossa, voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Kotihoidon maksuja ei oteta huomioon terveydenhuollon maksujen maksukattoa laskettaessa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta on muutettu 1.8.2008 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin on lisätty säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut (päivähoito pois lukien) muuttuvat vuoden 2010 alusta.

 

Asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §:n mukaan kuukausimaksu kotona annettavasta hoidosta saa olla enintään seuraavan taulukon mukaista maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausimaksuista:

 

Henkilömäärä
Nykyinen tuloraja €/kk
Tuloraja €/kk
1.1.2010 alkaen
Nykyinen maksuprosentti
Maksuprosentti 1.1.2010
1
484
520
35
35
2
892
959
22
22
3
1 399
1 504
18
18
4
1 731
1 860
15
15
5
2 095
2 252
13
13
6
2 405
2 585
11
11

 

 

 
Asetuksen mukaan kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi tulorajaa korotetaan 316 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Jatkossa palvelun määrä luokitellaan viiteen luokkaan seuraavasti: alle 5 tuntia, 5 - alle10 tuntia, 10- alle 20 tuntia, 20-alle 30 tuntia, yli 30-tuntia kuukaudessa

 

Maksut on käsiteltävä perhekokonaisuuden puitteissa. Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan tulot.

 

Asiakasmaksulain 11 §:n perusteella näiden taulukoiden mukainen maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa.

 

Lisätietoja asiasta antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat vanhuspalveluiden kotihoidon maksut (perhekoko pääsääntöisesti joko 1 tai 2 henkilöä) ja niiden määräytymisperusteet 1.1.2010 alkaen:

Kotihoidon maksutaulukko 1.1.2010 alkaen

 

henkilöitä
tuloraja
< 5 h
5 > 10 h
10 > 20 h
20 > 30 h
yli 30 h
1
520
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
2
959
13 %
17 %
19 %
21 %
22 %

 
Käynnit kirjataan 10 minuutin tarkkuudella ja niihin sisältyy asiakkaan luona käytetty aika ja asiakkaan asioiden hoitoon (esim. lääkehuolto, konsultaatiot) kulunut työntekijän arvioima aika.

 

Kotipalvelun tilapäinen käynti 15 €/alkava tunti (esim. jos käynti kestää 1 tunti 10 min maksu kahdesta tunnista)

- avuntarve tilapäistä, tavoitteena, että ei synny kotihoidon asiakkuutta

- ei tuloselvitystä

 

Tehostetun kotihoidon käynti:

- yksi käynti/vrk: 8,70 €/vrk, kuitenkin enintään 32,50 €/vrk

 

Arviointikäynti, muistineuvolakäynti ja hyvinvointia tukeva kotikäynti ovat edelleen maksuttomia.

Kotisairaanhoitohenkilön tilapäinen käynti (8,10 €) 8,70 €/käynti.

Lääkärin tilapäinen käynti (12,80 €) 13,70 €/käynti

 

 

Kotihoidon tukipalvelukriteerit ja maksut vuonna 2010

 

Kotihoidon tukipalveluna voidaan sosiaalihuoltoasetuksen (29.6.1983/607) 9 §:n mukaan järjestää ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

 

Kotihoidon tukipalveluista tehdään palvelupäätös. Toimintakyvyn alentumisen perusteella asiakkaalle voidaan tehdä ALV-vapautuspäätös, jolloin palvelua tuottavan yrityksen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa ko. palvelusta. Asiakkaiden tarvitsemat siivous- ja asiointipalvelu pyritään ohjaamaan kyseessä olevalla menettelyllä yksityisille palveluntuottajille.

 

Ateriapalvelut:

Ateriapalveluun on oikeutettu henkilö, jonka toimintakyky on alentunut joko tilapäisesti tai pysyvästi. Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.

 

Päivätoiminta:

Päivätoiminta on tehostettua, kokonaisvaltaista kuntoutustoimintaa kotona asuville asiakkaille.

 

Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen ,psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen, jotta he selviytyvät kotona omassa arjessaan mahdollisimman pitkään.

Päivätoiminnan tavoitteena on myös tukea omaishoitajia ja pitkällä tähtäimellä siirtää "raskaamman" palvelun tarvetta.

 

Asiakkaille tehdään Rai arviointi

 

Päivätoimintaan ohjataan asiakkaat alla olevien kriteerien perusteella.

1. Asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn vajaus tai toimintakyky on vaarassa alentua

2. Asiakas tarvitsee kokonaisvaltaista kuntoutusta päivittäisten toimintojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

3. Asiakkaalla on jatkokuntoutuksen tarve sairaalasta kotiutuessa.

4. Asiakas on syrjäytymisvaarassa; yksinäinen ja masentunut (elämäntilanteen muutokset).

5. Asiakas on omaishoidettava ja päivätoimintaan osallistuminen tukee omaishoitajan jaksamista

6. Asiakas pystyy toimimaan ryhmässä ja hän hyötyy ryhmäkuntoutuksesta.

 

Turvapuhelinpalvelut :

Turvapalvelulla varmistetaan asiakkaan avun saanti, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi. Turvapalvelua voidaan myöntää, kun henkilö pystyy käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

 

Turvapuhelinpalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta, mahdollistaa avun saanti kotiin ympäri vuorokauden asuinpaikasta riippumatta. Syrjäkylillä käytetään ensisijaisesti turva-auttajana lähiverkostoa, jos se on mahdollista.

 

Myöntämisperusteet:

- asiakkaan alentunut toimintakyky tai muusta syystä johtuva turvattomuus, asiakkaan taloudellinen tilanne ei vaikuta turvapuhelinpalvelun saantiin

- jos asiakas ei osaa käyttää turvapuhelinlaitetta, tai ei ymmärrä sen käyttötarkoitusta, tai jos kotihoito toteaa palvelun tarpeettomaksi, palvelu voidaan lopettaa kotihoidon ohjaajan päätöksellä.

 

Maksut:

 

 
Nykyinen hinta
Hinta 1.1.2010 alkaen
Kotiin kuljetettavat ateriat:
 
 
Kotiin kuljetettavissa ateriakokonaisuuksissa tarjotaan niitä lounasvaihtoehtoja, joka ovat kullakin alueella käytettävissä
 
 
Lounasateria 1 sisältäen leivän ja juoman
6,20
6,50
Lounasateria 1 ilman leipää ja juomaa
6,00
6,30
Lounasateria 2 sisältäen leivän ja juoman
5,50
5,80
Lounasateria 2 ilman leipää ja juomaa
5,40
5,60
 
 
 
Asiointipalvelu:
 
 
Asiointi kodin ulkopuolella, esim. kauppa ym. asioiden hoito
5 €/kerta
7 €/kerta
 
 
 
Kylvetyspalvelu:
 
 
Muualla kuin kotona tapahtuva saunotus
4 €/kerta
5 €/kerta
 
 
 
Päivätoiminta:
 
 
Kokopäivämaksu
kokopäivän hintaan kuuluu aamupala, lounas, päiväkahvi ja ohjattu päivätoiminta
12 €
20 €
 
 
 
Osapäivämaksu
osapäivähintaan kuuluu lounas ja aamupala tai päiväkahvi ja ohjattu päivätoiminta
8 €
10 €
 
 
 
Muut päivätoiminnan maksut:
 
 
Päivätoiminnan saunamaksu
päivätoiminnan kuljetus kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukaan
4 €/kerta
5 €/kerta
 
 
 
Saattajapalvelu
10 €/tunti
12 €/tunti
 
 
 
Siivous
säännöllistä hoivaa saavat asiakkaat/päivittäinen ylläpitosiivous/siistiminen
17 €/tunti
20 €/tunti
 
 
 
Vaatehuoltopalvelu vaatehuoltopalvelua voidaan myöntää vain kotihoidon kuukausiasiakkaille
8,50 €/tunti
kuitenkin enintään 40 €/kk
3,50 €/kone muualla kuin kotona tapahtuva vaatehuolto, esim. päivätoiminnassa
10 €/tunti
kuitenkin enintään 40 €/kk
4 €/kone muualla kuin kotona tapahtuva vaatehuolto, esim. päivätoiminnassa
 
 
 

 


Turvapalvelu:

turvapuhelinpalveluista peritään seuraavat maksut:

- laitevuokra 20€/kk

- asennusmaksu 60 € (sis. asennus-, huolto-, kunnossapito-, ja pa-

ristokustannukset) (50 €)

- ovihälytin ym. lisälaitteet kuuluvat kuukausivuokraan

käynnit:

- säännöllisen kotihoidon asiakas turvapalvelukäynnit kuuluvat

kuukausimaksuun

- tilapäiselle kotihoidon asiakkaalle turvahälytyskäynti maksaa

8,70 €/käynti (8,00 €/käynti)

- jos asiakkaalla on oma laite asiakas maksaa asennusmaksun

60 € (nyk. 50 €) ja

palvelun ylläpidosta 15 €/kk

- järjestelmään ei voida ottaa itse asennettuja laitteita vaan asennuksesta huolehtii aina Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijä

- mikäli asiakkaan käyttöön luovutettu turvapuhelin ja siihen liittyvät laitteet vioittuvat tai katoavat voidaan asiakkaalta periä kohtuullinen korvaus ko. tavaroista.

 

Lisätietoja antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevat tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja asiakaspalvelumaksut 1.1. 2010 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©