Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 364Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 364
16.12.2009

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrääminen 1.1.2010

 

STLTK § 364

 

Hoitomaksun määrä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 % (82 %) hoidossa olevan kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 97 € (90 €). Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Maksu määräytyy laitoshoidossa olevan henkilön ja hänen puolisonsa yhteenlaskettujen tulojen perusteella, jos hoidettava on välittömästi ennen hoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jos hoidossa olevalla puolisolla on suuremmat tulot kuin kotiin jääneellä. Maksu voi olla enintään 42,5 % (41 %) yhteenlasketuista tuloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee näissäkin tilanteissa jäädä vähintään 97 € 90 euroa kuukaudessa.

 

Vaikka puolisot ovat ennen hoidon alkamista eläneet yhteistaloudessa, maksu määräytyy pelkästään hoidossa olevan puolison omien tulojen mukaan, jos kotiin jäävän puolison tulot ovat hoidettavan puolison tuloja suuremmat tai jos tulot ovat samansuuruiset taikka jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

 

Asikasmaksulain mukainen henkilökohtaisen vähimmäiskäyttövaran euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten. Indeksin mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään euroon. Indeksillä tarkistettu euromäärä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan tammikuun 1. päivänä.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin on lisätty säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi. Seuraavan kerran sosiaali- ja terveydenhuollon maksut muuttuvat vuoden 2010 alusta.

 

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan

1) ympärivuorokautisen laitoshuollon alkamisesta lukien, jos ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän pitempään kuin kolme (3) kuukautta

 

2) sen jälkeen, kun hänen ympärivuorokautinen laitoshoitonsa on kestänyt yli kolme (3) kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että tarvitsee jatkossakin laitoshoitoa.

Vammaisetuuksista annetun 1.1.2010 voimaan tulevan lainmuutoksen tavoitteena on poistaa avo- tai laitoshoidon välistä rajanvetoa. Jatkossa asiakkaalla on oikeus etuuksiin riippumatta siitä, onko hän avo- vai laitoshoidossa.

 

Tulot hoitomaksua määrättäessä

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ehdotetaan nostettavaksi 82 prosentista 85 prosenttiin hoidettavan nettotuloista. Laitoshoidossa oleville maksettavat vammaisetuudet lasketaan mukaan nettotuloihin.

 

Kuukausituloina otetaan huomioon hoitoa saaneen nettotulot verojen vähentämisen jälkeen sekä verosta vapaat tulot. Myös puolison tulot otetaan vastaavasti huomioon, kun maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Jos tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

 

Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

 

Lisäksi tuloina otetaan huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä verovelvollisen osuus yhtymän tulosta. Näitä tuloja voidaan tarkistaa viimeksi toimitetun verotuksen osoittamasta tulosta Verohallituksen vuosittain ennakon kannon perusteeksi pantavasta tulosta antaman päätöksen mukaisilla prosenttimäärillä.

 

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/ 2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 % alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

 

Tulot, joita ei oteta huomioon

Tuloksi ei lasketa lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajan hoitotukea, lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea , opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

 

Tuloina ei oteta huomioon myöskään elatusapua ja elatustukea, jota maksetaan laitoshoidossa olevan tai tämän puolison alaikäiselle lapselle eikä eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia.

 

Tuloista tehtävät vähennykset

- Suoritettavaksi vahvistetut elatusavut, ei kuitenkaan puolisolle maksettavia elatusapuja, jos maksu määräytyy yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

- Tosiasiallisesta perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

- Maksettavana oleva kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava etuus (syytinki)

 

Tiedonsaantioikeus

Asiakasmaksulakiin 14 a §:n 2 momentin mukaan viranomaisen tiedonsaantioikeus ulotetaan koskemaan myös puolison taloudellista asemaa koskevia tietoja, jos toisen puolison pitkäaikaishoidosta perittävä maksu määrätään tai on määrätty molempien puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan.

 

Maksun määrääminen

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu määrätään toistaiseksi.

Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:

- palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut

- kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet

- maksu osoittautuu virheelliseksi; tai

- palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

 

Maksun periminen poissaolon ajalta

Jos laitoshoito keskeytyy yhtäjaksoisesti yli viideksi (5) päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi (5) päivää ylittävältä ajalta. Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys yhteen tai kahteen laskutuskauteen tai kalenterikuukauteen. Jos poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

 

Mikäli edellä mainittu palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä viittä (5) päivää lyhyemmäksikin aikaa tai palvelun saaja on kunnallisessa laitoshoidossa, ei asiakasmaksua peritä mainittujen viiden (5) päivän ajalta.

 

Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa peritään maksut asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©