Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 367
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 367
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaste -ohjelman rahoituksesta haettava yhteishanke "KYTKE -kodin ja asiakkaan yhdistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan palveluketjuun"

 

STLTK § 367

 

Hankkeen päämääränä on luoda mallinnus ja pohja asiakaslähtöiseen, koko sosiaali- ja terveydenhuollon integroivaan, monikanavaista mallia toteuttavaan palvelujärjestelmään.

 

Erityistä huomiota kiinnitetään kotona selviytymisen tukemiseen sekä prosessien saumattomaan kytkeytymiseen toisiinsa Kehittämistyö perustuu myös pitkäaikaissairauksien hoidon malliin Chronic Care Model (CCM) sekä uusimpaan IT-teknologiaan.. Keskeistä näissä on myös sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

 

KYTKE-hankkeen tavoitteina on:

 

- Muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä niin, että asiakkaan ja kotona tapahtuvan hoidon osuus toteutuksessa lisääntyy nykyisestä

- Vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa ja osaamista

- Lisätä eri organisaatioiden yhteistyötä ja osaamisen vaihtoa

- Hioa keskeisten, paljon resursseja vaativien prosessien toimivuutta niin, että saavutetaan selviä konkreettisia kustannussäästöjä, käyttäen pohjana CCM:a.

- Ottaa käyttöön uutta informaatioteknologiaa tiedonkulun parantamiseksi (suojattu sähköposti, videopuhelin, omahoitoalusta), tiiviissä yhteistyössä alueella toteutettavien muiden kehittämishankkeiden kanssa

- Mallintaa miten lähitulevaisuudessa toteutetaan erikoissairaanhoidon eri tasojen (erityistaso, erikoistaso, aluesairaalataso) organisointi PPSHP:n alueella

 

Hankkeen keskeiset teemat ovat yhteneväisiä Kaste-ohjelman tavoitteiden kanssa. Näitä ovat erityisesti:

 

- perusterveydenhuollon vahvistaminen ja asiakaslähtöisyys

- perus ja erityistason erikoissairaanhoidon järjestämisen selkiyttäminen

- hoitoprosessien työstäminen mahdollisimman toimiviksi ja kustannustehokkaiksi sekä

- uuden informaatioteknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen tiedonkulun parantamiseksi ovat

 

Hankkeeseen osallistuu perusterveyden- ja sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta. Kunnat/kuntayhtymät osallistuvat väkilukujensa suhteessa hankkeeseen ja valitsevat osallistumisensa hankkeen toimintoihin. Hanke toteutetaan osahankkeiden ja niitä yhdistävän koordinointihankkeen avulla. Koordinointihankkeen toimesta ohjataan yhteisten prosessien mallintamista. Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään mielenterveysasiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia, aivoinfarktin saaneen asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia sekä saattohoidon prosessia.

 

Kainuussa prosessityöskentely kohdistuu itsehoidon vahvistamiseen perusterveydenhuollossa sekä nopean diagnostiikan ja kotiuttamisprosessin kehittämiseen

 

Hankkeen toiminta-aika:
1.3.2010 - 31.10 2012.

Kokonaiskustannukset

3 962 000 €

haettava valtionavustus
2 971 500 €.

 

Hankeen hallinnoijana toimii Oulun kaupunki.

 

Kainuun osahankkeen tavoitteet ja toiminta

 

1. Itsehoidon vahvistaminen perusterveydenhuollossa

 

Potilasasiakkaan oman vastuunoton korostaminen ja itsehoidon mahdollistaminen pitkäaikaissairauksien hoidossa. KYTKE-hankkeessa edelleenkehitetään ja otetaan käyttöön Omahoito tukemaan itsehoitoa sekä hoitoprosessiin liittyvää tiedonvaihtoa..

KYTKE - Kainuun tuloksina odotetaan, että

 

- Kainuun soten www-sivut toimivat itsehoitoa tukevana ja asiakkaita ohjaavana tietopankkina.

- Kainuussa on väestön tarpeisiin soveltuva järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti tukea asiakkaiden itsehoitoa ja mahdollistetaan asiakastyöhön liittyvä tiedonvaihto perus- ja erikoissairaanhoidon sisällä.

 

2. Nopean diagnostiikan yksikön "kotoa kotiin" - toimintaprosessin ja ylisektorisen johtamisen kehittäminen

 

Asiakasta hoitavan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kotona asumista tukevien sosiaalipalveluiden yhteistoiminnan ja prosessin eri tasojen johtamisen kehittäminen. Koko palveluketjun kehittäminen lisäämällä asiakkaan sekä muiden toimijoiden osallisuutta.

 

KYTKE - Kainuun tuloksina odotetaan, että

 

- Nopean diagnostiikan yksikön ja sen toimintaan liittyvä palveluketju tehostaa potilaan hoidon ja kuntoutumisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

- Asiakkaan "kotoa kotiin" -prosessi on hallittua ja johdettua moniammatillista toimintaa.

Kainuun maakunta-kuntayhtymän osuus hankkeesta:

 

 
v. 2010
v. 2011
v. 2012
Yhteensä
Menot yhteensä
157 550
230 900
181 550
570 000
kuntayhtymän oma rahoitusosuus
39 388
57 725
45 388
142 500
haettava valtionavustus
118 163
173 175
136 163
427 500

 

Valtionavustus voi olla kuitenkin enintään 75 prosenttia hankkeen toteutuneista, valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista.

 

Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.3.20010 -31.10.2012 syntyneisiin kustannuksiin.

 

Liitteenä ovat luonnos KYTKE -Kainuun hankesuunnitelmasta

 

Liite nro: 10

 

Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä oheismateriaalina ennakkoarviointikooste (IVA+).

 

Erillisliite nro: 2

 

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. 08 6155 4216, 044 7100 862 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan KYTKE -yhteishankkeen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©