Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 368
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 368
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaste -ohjelman rahoituksesta haettava yhteishanke "RAMPE- Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon"

 

STLTK § 368

 

RAMPE-hankkeen tavoitteena on turvata lääkäreiden ja hoitajien saatavuus ja pysyvyys perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä, sekä lisätä perusterveydenhuollon houkuttelevuutta ja henkilöstön työhyvinvointia vahvistamalla henkilöstön osaamista.

 

Hanke toteutetaan osahankkeiden ja niitä yhdistävän koordinointihankkeen avulla. Hankkeessa on 2 osiota:

 

1. Lääkäriksi kasvun tukeminen: PTL-koulutuksen (perusterveydenhuollon lisäkoulutus, ns. eurokoulutus) koordinointi- ja valmennusmalli (vetovastuussa Keski-Suomen keskussairaala)

2. Hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittäminen (vetovastuussa Jyväskylän AMK)

 

Tavoitteena on

- Vahvistaa kunnallista perusterveydenhuollon palveluorganisaatiota.

- Turvata pätevien lääkäreiden ja hoitajien saatavuus ja pysyvyys perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä, sekä lisätä perusterveydenhuollon houkuttelevuutta

- Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen toimivia, työelämälähtöisiä toimintamalleja ja työtapoja kehittäen

- CCM: n - Chronic Care Model - kehittäminen perusterveydenhuollon toimintamallina. Lähtökohtana on, että hyvät tulokset (= terveyshyödyt ja asiakastyytyväisyys) saavutetaan tuottavalla yhteistoiminnalla. Jotta yhteistoimintaa olisi, käytäntöä tulee muuttaa neljällä käytännön alueella:

- Itsehoidon tuki (kuinka potilaita autetaan elämään tilanteensa kanssa)

- Palvelun rakenne (mitä ammattiryhmiä tiimissä on ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa.)

- Päätöksenteon tuki (käypä hoito -suosituksiin perustuva sähköinen muistutejärjestelmä mikä on parasta hoitoa ja miten toteutamme sen joka kerta)

- Tietojärjestelmät (kuinka talletamme ja käytämme kliinisen hoidon kriittistä tietoa siten, että se on kaikkien hoitoon osallistuvien, myös potilaan, käytettävissä).

 

Konkreettisina toimenpiteinä ovat:

 

1) Keski-Suomessa kehitetyn PTL-koulutuksen tueksi rakennetun mallin edelleen kehittäminen ja levittäminen ja juurruttaminen Pohjois-Karjalaan, Etelä-Savoon, Ylä-Savoon ja Kainuuseen.

 

2) Hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittäminen: Akuuttien terveysongelmien arviointiin ja rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvien yhtenäisten toimintaperiaatteiden, rakenteellisten uudistusten ja näihin liittyvien toimipaikkakoulutusten kehittäminen, soveltaminen ja levittäminen.

 

3) Valtakunnassa kehitettävän pitkäaikaissairauksien hoitomallin (Chronic care model, CCM) soveltaminen hankealueelle.

 

Hankkeeseen osallistuu Keski-Suomen, Etelä-Savon, Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan terveydenhuollon toimijoiden lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kuopion yliopisto sekä yhteistyökumppaneina alueiden ammattikorkeakoulut. Kunnat/kuntayhtymät osallistuvat väkilukujensa suhteessa hankkeeseen.

 

Hankkeen toiminta-aika

1.3.2010 - 31.10 2012

Kokonaiskustannukset

2 934 852 €

haettava valtionavustus
2 201 139 €

 

Hallinnoijana toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

 

Kainuun osahankkeen tavoitteet ja toiminta

1. Perusterveydenhuollon lääkärityön tuen ja työn vetovoimaisuuden kehittäminen

Hankkeessa kehitetään PTL:n toteutusta siten, että koko koulutusvaihetta ohjaa yhtenäinen koulutussuunnitelma ja yhtenäiset ohjaustavat. Nuorelle lääkärille rakennetaan selkeä, vakiomuotoinen, mutta sisällöltään yksilöllinen koulutuspolku. Koulutuksessa on keskeistä työelämälähtöisen yhteistyön, lääkärien, hoitajien ja muun vastaanottohenkilökunnan yhdessä oppiminen.

 

Työn tuloksina odotetaan, että

- Kainuussa on toimiva järjestelmä PTL-koulutuksen toteuttamiseksi ja nuorten lääkärien työn tukemiseksi

- Kainuussa sitoutuneen ja ammattitaitoisen lääkärityövoiman saatavuus perusterveydenhuollossa on parantunut

 

2. Hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittäminen

Hoitajien työn kehittämisessä luodaan yhtenäisiä toimintatapoja sekä kansanterveystyön vastaanotto- että päivystystyöhön (triage -toimintamalli, tehtävä- ja työnjaon edistäminen). Tuetaan itsenäistä vastaanottoa osaamisvaatimusten määrittelyn ja osaamistarpeiden tunnistamisen ja niihin vaikuttamisen kautta sekä valmistaudutaan rajatun lääkkeiden määräämisen käyttöön ottoon

 

Hankkeessa toteutetaan työssä oppimisen toimintamalleja. Osallistutaan yhteisten toimintamallien kehittämiseen, joilla parannetaan työn hallintaa ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä.

 

Hankkeessa kehitetään käytännöt itsehoitoa tukevalle pitkäaikaissairauksien hoitotyölle, ammattiryhmien yhteistoiminnalle ja hoitoon liittyvän tiedon käytölle ja käsittelylle.

Työn tuloksina odotetaan, että

- Sairaanhoitajien vastaanottotoiminta parantaa kainuulaisten hoidon saatavuutta ja saavutettavuutta

- Kainuussa on toimiva sairaanhoitajan ammatillista kehittymistä tukeva ja näyttöön perustuva käytäntö itsenäisen vastaanottotyön toteuttamisessa.

- Potilaan saama hoito on vaikuttavaa ja ohjauksen laatu paranee

- Vastaanottotyö toteutuu moduulimallin mukaisesti yhteistyössä lääkäreiden ja muun henkilökunnan kanssa.

- Vastaanottopotilaiden triage -toimintamallin edelleen kehittäminen parantaa asiakkaiden palveluiden saatavuutta oikeaan aikaan oikeassa paikassa

- Sairaanhoitajien vastaanottotoiminta parantaa terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tuottavuutta; lääkärikäyntien kohdentuminen vaativimpiin asiakaskäynteihin.

- Perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan osaamisen nykyistä parempi hyödyntäminen terveysasemien vastaanottotoiminnassa

- Perusterveydenhuollon päivystys- ja kansanterveystyön vastaanottotoiminnassa on valmistauduttu rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden käyttöön ottoon.

- Kainuulaisten asiakkaiden todistus- ja lausuntokäytäntöjen tarkoituksenmukaiset menettelytavat

- Kainuussa on CCM-periaatteita soveltava pitkäaikaissairauksien hoitomalli, jossa

- itsehoidon tuki asiakkaalle toimii (voimaannutettu ja valmennettu asiakas sekä toimiva Omahoito-järjestelmän hyödyntäminen),

- kansanterveyshoitajalla on keinot puuttua ja tukea potilasta sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja elämänhallinnassa

- kansanterveyshoitajien vastaanotto- ja asiakastyö toimii hyvässä yhteistyössä konsultoivan lääkärin kanssa,

- hoidon tueksi hyödynnetään kliinistä tietojärjestelmää (suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta).

 

Kainuun maakunta-kuntayhtymän osuus hankkeesta:

 

 
v. 2010
v. 2011
v. 2012
Yhteensä
Menot yhteensä
135 500
176 000
142 500
454 000
kuntayhtymän oma rahoitusosuus
33 875
44 000
35 625
113 500
haettava valtionavustus
101 625
132 000
106 875
340 500

 

Valtionavustus voi olla kuitenkin enintään 75 prosenttia hankkeen toteutuneista, valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista.

 

Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.3.20010 -31.10.2012 syntyneisiin kustannuksiin.

 

Liitteenä ovat luonnokset RAMPE-hankkeen tiivistelmästä sekä Kainuun hankesuunnitelmasta

 

Liite nro: 11

 

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. 08 6155 4216, 044 7100 862 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan RAMPE -yhteishankkeen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©