Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 369
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 369
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaste -ohjelman rahoituksesta haettava yhteishankse "OSUMA - Uudet roolitukset ja työnjako sosiaali- ja terveydenhuollossa"

 

STLTK § 369

 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön A) uudenlaiseen roolitukseen ja työnjakoon perustuva teknologialla tuettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli (B), joka osittain perustuu aiemmin kehitettyihin hyviin käytäntöihin ja niiden integrointiin.

 

A) uudenlaiseen työnjakoon perustuvien roolitusten ja teknologisten mahdollisuuksin käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmissä asiakasprosesseissa, joista tähän hankkeeseen on nostettu

1) kroonisten sairauksien hoito ja terveysvalmennus

2) päivystyskäytäntöjen (myös sairaalasta kotiutus) uudenlainen roolitus terveysasemilla ja ikäihmisten palveluissa (kotihoito, asumispalvelut ja laitoshoito)

3) fysioterapian työnjako tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa

4) suun terveydenhuollon työnjako

5) työnjako sosiaalihuollon palveluissa ja terveyssosiaalityön rooli osana päivystyskäytäntöjä, kroonisten sairauksien, sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksien hoitoa ja kuntoutusta

 

B) PALKO-toimintamallin soveltaminen, jossa keskeistä on asiakaslähtöisten poikkihallinnollisten ja monitoimijaisten prosessien johtaminen, sekä kotihoitovetoisen teknologiaa hyödyntävän toimintamallin käyttöönotto.

 

Hanke jakautuu kymmeneen työpakettiin, joilla kullakin on oma vastuuhenkilö. Kukin piiri valitsee omat vastuualueensa hankkeessa. Hanke toteutetaan alueellisina pilotteina. Pilotoinnilla luodaan sellaiset toimintamallit edellä valittuihin asiakas/potilasprosesseihin, että ne ovat laajennettavissa koko toimialueelle ja laajemmin koko Suomeen.

 

Työpaketti 1: Hallinto ja johtaminen (Vetovastuu Etelä-Karjala)

Työpaketti 2: Asiakaslähtöisten prosessien johtaminen, PALKO-mallin soveltaminen päivystyskäytännöissä ja kotiutuksessa. Kotihoitovetoinen palveluja ennakoiva ja integroiva toiminta- ja työnjakomalli (Vetovastuu Etelä-Karjala)

Työpaketti 3: Kroonisten sairauksien hoito-/työnjakomalli CCM (Vetovastuu Päijät-Häme)

Työpaketti 4: Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito-/työnjakomalli liikuntaelinsairauksissa (Vetovastuu Etelä-Karjala)

Työpaketti 5: Suun terveydenhuollon hoito-/työnjakomalli. (Vetovastuu Etelä-Karjala)

Työpaketti 6: Työnjakomallit sosiaalityössä: 1) terveyssosiaalityö, 2) sosiaalialan sisäinen työnjako

Työpaketti 7: Koulutus ja konsultaatiomallit (Vetovastuu Saimaan AMK)

Työpaketti 8: Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen (Vetovastuu Etelä-Karjala)

Työpaketti 9: Hankkeen viestintä (Vetovastuu Etelä-Karjala)

Työpaketti 10: Hankkeen arviointi (Vetovastuu Etelä-Karjala)

 

Hankkeen tavoitteena on:

1. yhdenmukaistaa terveydenhuollon potilaiden ja sosiaalitoimen asiakkaiden asiakaslähtöisiä toimintamalleja

2. sitoutua alueellisesti yhtenäisiin toimintamalleihin, joissa eri toimijaorganisaatioiden, niissä toimivien ammattihenkilöryhmien ja kansalaisten roolit täsmentyvät, sekä toiminnan kustannusvaikuttavuus paranee.

3. ottaa käyttöön kotihoitovetoisen PALKO-toimintamallin paikallinen sovellus

4. ottaa käyttöön asiakaskeskeisiä uusia toimintatapoja ja kehittää niitä tukevia tietojärjestelmiä (uudet roolitukset päivystyskäytännöissä, ajanvaraus, päätöksenteon tukia, kansalaisten laboratoriotutkimusten katselu, kysymys/vastaus - palvelu yms.)

5. kehittää ja ottaa käyttöön telelääketieteen menetelmiä etähoidossa (etävastaanotot, etämittaustulosten siirto potilaskertomusjärjestelmiin, puhelinperusteinen neuvonta yms.)

 

Hankkeeseen osallistuvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kainuun maakunta, Itä-Savon Sosteri, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, sekä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

 

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2010 - 31.10 2012. Alustava budjetti on laadittu oletettujen osallistuvien piirien asukasluvun suhteessa ja se tarkentuu, kun kunkin osallistujan hankekokonaisuus selkiytyy. Kokonaiskustannukset ovat arviolta 5 - 6 miljoonaa euroa. Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii hankkeen hallinnoijana.

 

Kainuun osahankkeen tavoitteet ja toiminta

 

Kainuun OSUMA-osahankkeen päämääränä on suun terveyden edistäminen.

 

Ikäihmisten suun terveyden kehittämisen osiossa koulutetaan sekä muuta terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden henkilöstöä ikääntyvien suun terveydenhuollon erityiskysymyksiin. Kotona asumista tukevissa palveluissa toteutetaan asiakasohjauskäyntejä ja hoito- ja hoivalaitoksissa järjestetään asiakkaiden suun hoitoon liittyviä teemakäyntejä. Toiminta ulotetaan mahdollisuuksien mukaan myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoihin.

 

Työnjaon kehittäminen toteutetaan yhteistyössä vastuualueen henkilöstön kanssa, esimerkiksi kehittämisryhmän, workshopien sekä koulutustapahtumien kautta. Kehittäjä-hoitaja toimii yhteistyötä koordinoivana ja prosessia edistävänä työntekijänä.

 

OSUMA-Kainuun tavoitteina ovat suun terveydenhuollon vahvempi integrointi perusterveydenhuollon kokonaisuuteen, alan ammattiryhmien työnjaon ja ikäihmisten suun terveydenhuollon kehittäminen

a) Suun terveydenhuollon ja muun perusterveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen

b) Työnjaon tehostaminen (hammaslääkäri-suuhygienisti-hammashoitaja)

c) Suun terveydenhuollon henkilökunnan työnjaon kehittäminen ikäihmisten suun terveyden ylläpitämisen varmistamiseksi.

d) Kotona asuvien ja laitoshoidossa olevien ikäihmisten omakohtaisen suun itsehoidon vahvistaminen

 

Työn tuloksina odotetaan, että Kainuussa on

 

a) vahvistettu suun terveydenhuollon osuutta terveyden edistämisessä sekä yhteistyötä muun perusterveydenhuollon kanssa suunnittelussa ja toiminnan johtamisessa.

b) yhdenmukainen työnjaon toimintamalli suun terveydenhuollon vastaanottotoiminnassa

c) ikäihmisten suun terveyden toimintamallissa selkeä työnjakomalli

d) vahvistettu ikäihmisten suun terveyden itsehoitoa ja laitoshoidon henkilöstön osaamista hoidon tueksi

 

Kainuun maakunta-kuntayhtymän osuus hankkeesta:

 

 
v. 2010
v. 2011
v. 2012
Yhteensä
Menot yhteensä
113 400
142 000
110 500
365 900
kuntayhtymän oma rahoitusosuus
28 350
35 500
27 625
91 475
haettava valtionavustus
85 050
106 500
82 875
274 425

 

Valtionavustus voi olla kuitenkin enintään 75 prosenttia hankkeen toteutuneista, valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista.

 

Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.3.20010 -31.10.2012 syntyneisiin kustannuksiin.

 

Liitteenä ovat luonnokset OSUMA-hankkeen tiivistelmästä sekä Kainuun hankesuunnitelmasta .

 

Liite nro: 12

 

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. 08 6155 4216, 044 7100 862 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan OSUMA -yhteishankkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©