Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 380Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 380
16.12.2009

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Onni Oy

 

308/66/660/2009

 

STLTK § 380

 

Palvelukoti Onni Oy on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta lupaa yksityisten sosiaalipalvelujen aloittamiseen.

 

Uuden yksikön tilat ovat Kajaanissa, osoitteessa Kauppakatu 34. Yksikön palvelualana on tehostettu palveluasuminen. Yksikön toiminta on ympärivuorokautista ja asiakkaina ovat vanhukset ja paikkaluku on 12 asiakaspaikkaa. Yksikössä tulee olemaan yhteensä kahdeksan (8) henkilöä, joista yksi (1) sosiaali- ja terveysalan opistoasteisen tutkinnon ja seitsemän (7) kouluasteisentutkinnon suorittanutta työntekijää. Toiminnan aloitusajankohta on 1.1.2010.Toimintayksikön vastuuhenkilönä toimii sairaanhoitaja (AMK), palvelujohtaja Merja Siikaluoma.

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 17.11.2009 antamallaan päätöksellä OLH-2009-00220/So-17ml myöntänyt palvelujen tuottajalle luvan sosiaalihuoltolain mukaiseen hakemuksen mukaisena.

 

Ehtona on, että toimintaa ei voida aloittaa ennen kuin lääninhallitus on tehnyt uuden tarkastuskäynnin muutostöiden jälkeen ja todennut tilat ja muut olosuhteet aloittavalle toiminnalle sopiviksi.

 

Toimintayksikön ja palvelujen tuottajan tulee palveluja annettaessa täyttää yksityistensosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain asettamat vaatimukset. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava lupa lääninhallitukselta. Vastuuhenkilön muuttumisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle. Toiminnan lopettamisesta on kirjallisesti ilmoitettava lääninhallitukselle. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle. Toiminnan aloittamislupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 17.11.2009 antaman päätöksen OLH_2009-00220/So-17ml, jolla se on myöntänyt Palvelukoti Onni Oy:lle luvan yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan aloittamiseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©