Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 384Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 384
16.12.2009

 

Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavista erilliskorvauksista koskien hoitotakuun toteutumista (TEHY Kainuu ry)

 

STLTK § 384

 

Kainuun maakuntahallitus on 30.11.2009 § 280 hyväksynyt seuraavan sisältöisen neuvottelutuloksen paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavista erilliskorvauksista koskien hoitotakuun toteutumista:

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä sekä TEHY Kainuu ry ovat tehneet seuraavan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen 01.12.2009 alkaen toistaiseksi voimassaolevaksi.

 

1 § Sopimuksen tarkoitus

 

Tällä sopimuksella sovitaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun säännöllisen työajan ylittävän lisätyön korvaamisesta. Lisätyösopimuksella pyritään suun terveydenhuollon hoitojonojen tehokkaaseen purkamiseen ja turvaamaan hoitotakuun toteutuminen 1.3.2005 voimaan tulleen lainsäädännön edellyttämässä määräajassa.

 

2 § Sopimuksen kohde ja luonne

 

Tämä sopimus koskee Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa olevia suun terveydenhuollon viranhaltijoita ja työntekijöitä, jotka osallistuvat hoitotakuun mukaisten toimenpiteiden tekemiseen lisätyönä 1.12.2009 alkaen.

 

Lisätöihin osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuvan henkilöstön on käytännön järjestelyiden vuoksi kuitenkin ilmoitettava johtavalle hammaslääkärille, miksi ajaksi sitoutuu ja kuinka monta kertaa kuukaudessa arvioi voivansa osallistua lisätyön tekemiseen. Lisätyön kokeilutkin ovat etukäteen sovitusti mahdollisia. Työaika- ym. järjestelyistä annetaan johtavan hammaslääkärin toimesta erillinen ohje.

 

3 § Sopimusehdot

 

Lisätyön käyttöönotosta, sopimukseen sisältyvistä toimintamalleista, hammaslääkäreiden ja hoitohenkilökunnan määrästä neuvottelee ja päättää yksikön työnjohto.

 

Lisätyö ei saa aiheuttaa perustyöajan toimenpiteiden vähenemistä, eikä lisätyötoimenpiteitä valikoida systemaattisesti helpommaksi.

 

Lisätyöajan käyttö edellyttää työajan raportointia. Perustyöajaksi merkitään työaika siihen saakka, kun lisätyöpotilaan vastaanottoaika alkaa. Tuntiperusteinen lisätyöaika alkaa siten kuin työnjohto kussakin tapauksessa määrää. Suun terveydenhuollossa lisätöitä voi tehdä vain arkipäivinä, ei viikonloppuisin eikä arki- tai juhlapyhinä.

 

4 § Lisätyösopimuksen sisältö

 

Kliinisestä lisätyöstä maksetaan seuraavat korvaukset:

hinnoittelutunnuksessa 03HOI040 oleville hammashoitajille 48 € tuntipalkka

hinnoittelutunnuksessa 03HOI030 oleville suuhygienisteille 55 € tuntipalkka

terveyskeskushammaslääkäreille 102 € tuntipalkka

erikoishammaslääkäreille 135 € tuntipalkka

vastuuhammaslääkäreille 119 € tuntipalkka

hammaslääkäreille korvataan tuntipalkan lisäksi Lääkärisopimuksen mukaiset kliinisen lisätyöajan käyntipalkkiot ja toimenpidepalkkiot.

 

Hammashoitajille/suuhygienisteille varataan lisätyövuorossa potilastyön lisäksi enintään yhden (1) tunnin työaika instrumenttien hoitamiseen. Hoitotakuun mukaisen lisätyön työaika (potilastyö+instrumenttien hoitaminen) ja siitä maksettavat korvaukset määräytyvät työaikaseurannan toteutuneen työajan mukaisesti.

 

Hammaslääkäreille varataan lisätyövuorossa kliinisen potilastyön lisäksi enintään yhden (1) tunnin työaika potilasraportointia varten. Hoitotakuun mukaisen lisätyön työaika (potilastyö+raportointi) ja siitä maksettavat korvaukset määräytyvät työaikaseurannan toteutuneen työajan mukaisesti.

 

Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä tuntipalkka, toimenpidepalkkiot ja käyntipalkkiot tämän sopimuksen 4 § 1 momentin mukaisesti.

 

Osa-aikatyötä tekevälle hoitohenkilökuntaan kuuluvalle (suuhygienisti/hammashoitaja) maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä korvaukset tämän sopimuksen 4 § 1 momentin mukaisesti.

 

Lisätyön organisoinnista vastaavan työnjohdon on kuitenkin huomioitava, että lisätyön suhteellinen osuus ei saa nousta liian korkeaksi myöskään osa-aikaisilla työntekijöillä.

 

Työntekijästä riippumattomasta syystä peruuntuneesta sovitusta lisätyövuorosta maksetaan 50 euron korvaus.

 

5 § Sopimuksen voimassaolo

 

Tämä sopimus on voimassa 1.12.2009 alkaen toistaiseksi ja se on irtisanottavissa KVTES pääsopimuksen IV luku 13 § 3 momentin mukaisesti. Tämän sopimuksen mukaisiin tuntipalkkakorvauksiin tehdään korotukset voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten yleiskorotusten mukaisesti.

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. (08) 6156 2542, 044 797 0239 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen 30.11.2009 § 280 hyväksymän neuvottelutuloksen paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavista erilliskorvauksista koskien hoitotakuun toteutumista (TEHY Kainuu ry).

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©