Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 385Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 385
16.12.2009

 

Pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistäminen kunnissa

 

STLTK § 385

 

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston lähettämä kirje pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistämisestä kunnissa:

 

Kansanterveyslain mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on kunnilla ja niiden tulee huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman, Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman ja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE 2008-2011) tavoitteet ja toimenpiteet tukevat työttömien työnhakijoiden terveyden ja työkyvyn edistämistä.

 

Valtionosuusmääräraha

Vuoden 2010 alusta voimaan tulevan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen mukaan nykyiset sektorikohtaiset valtionosuudet (VM, STM ja OPM) keskitetään valtiovarainministeriöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta laskennallisten kustannusten määräytyminen ei muutu eikä laskentapohjaan tehdä muutoksia. Näin ollen valtion talousarviossa on edelleen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määrärahan mitoituksessa huomioitu pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset. Toistaiseksi kuntien valtionosuusmäärärahassa on 2 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osoitettu valtionosuus maksetaan kunnille osana terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia siten, että 7-64 -vuotiaiden valtionosuuden kustannuspohjaan sisältyy laskennallisia kustannuksia noin 1.5 €/ ikäryhmään kuuluva asukas. Vuosina 2006-2008 sosiaali- ja terveysministeriöstä on lähetetty kuntiin määrärahan käyttöä ohjaavat kirjeet, joissa korostetaan, että kunnissa tulee käynnistää systemaattinen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastustoiminta. Sosiaali- ja terveydenhuollon on toimittava suunnitelmallisesti työttömien terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi yhteistoiminnassa työvoiman palvelukeskusten tai työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa.

 

Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat kohdennettuja terveyspalveluja

Työttömien työnhakijoiden terveydentilan ongelmat ja työkyvyssä olevat puutteet ovat monissa tapauksissa esteenä työllistymiselle ja syynä syrjäytymiselle työmarkkinoilta. Yhden sektorin toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, kun on kysymys työttömän henkilön kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Kunnissa tulisi kehittää sektorit ylittävää yhteistyötä ja yhteistä sopimista. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilanteen paranemisen sekä terveyspalvelujen suunnitelmallisen kytkemisen työllistämis- ja aktivointiprosesseihin voidaan olettaa näkyvän ennen pitkää myös kunnan kokonaistaloudessa. Lisäksi uuden terveydenhuoltolain valmistelussa on ollut esillä kuntien vastuu työterveyshuollon ulkopuolelle jäävän työikäisen väestön ehkäisevistä terveyspalvelujen järjestämisestä.

 

Vuosien 2007 - 2009 valtion talousarviossa on ollut valtionosuusmäärärahan lisäksi hankerahoitusta pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen. Hankekokonaisuuden avulla on tarjottu pitkäaikaistyöttömille terveystarkastuksia, -neuvontaa ja -palveluja sekä luotu sektorirajat ylittäviä toimintamalleja. Työttömien terveyspalveluita on 18 eri osahankkeessa tarjottu työvoiman palvelukeskusten, terveyskeskusten ja kuntien työllistämisyksiköiden kautta. Hanketta on toteutettu yhteistyössä kuntien, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kuntaliiton, Kansaneläkelaitoksen, Työterveyslaitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kanssa.

 

Hyödynnä osaamisverkoston toimintamalleja ja vertaisoppimispäiviä

Nyt kunnilla on mahdollisuus hyödyntää muissa kunnissa hankekokonaisuuden aikana luotuja toimintamalleja ja lupaavia käytäntöjä. Syksystä 2009 lähtien vuoden 2010 loppuun järjestetään teemaan liittyviä alueseminaareja, jotka on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ja työ- ja elinkeinohallinnon ammattilaisille sekä kuntien toimialajohdolle ja luottamushenkilöille. Kunnat voivat lisäksi pyytää räätälöityjä ja maksuttomia vertaisoppimispäiviä, joissa kehitettyjä toimintamalleja ja saatuja kokemuksia esitellään eri ammattilaisista koostuvalla kokoonpanolla. Vastaavasti kuntatoimijoilla on mahdollisuus vierailla hankepaikkakunnilla, jolloin päivä räätälöidään vierailevan kunnan tarpeiden mukaisesti. Lisätietoja vertaisoppimispäivistä THL:n hanketoimijoilta ja hankkeen verkkosivujen kautta www.thl.fi/ptt.

 

Perusterveydenhuoltoa ja työttömien palveluja koskeva kysely on suunnattu kuntien sosiaali- ja terveystoimelle. Kyselyssä kerätään tietoja perusterveydenhuollon tehtävästä työttömien palveluissa sekä työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen toteutuksesta, tarpeellisuudesta ja haasteista. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi sosiaali- ja terveysministeriössä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Kuntaliitossa kun keskustellaan siitä millaista valtakunnallista tukea kunnat tarvitsevat.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston lähettämän kirjeen pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistämisestä kunnissa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©