Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 387Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 387
16.12.2009

 

Ilmoitusasiat

 

994/22/222/2009

158/22/222/2005

876/22/222/2007

195/22/222/2007

1028/11/111/2009

1144/37/371/2008

979/37/371/2009

977/37/371/2009

560/37/371/2009

 

STLTK § 387

 

1) Maakuntahallitus on 9.11.2009 § 269 päättänyt, että 1.1.2010 alkaen yhteisten palveluiden tulosalueen hallintopalvelujen vastuualueelle perustetaan Asiamiespalvelut -tulosyksikkö, Talous- ja velkaneuvontapalvelut tulosyksikkö sekä Arkisto- ja tietosuojapalvelut -tulosyksikkö.

 

2) Oulun lääninhallituksen 12.11.2009 antama päätös OLH-2007-05069/So-612 valtionavustuksen maksamisesta Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -kehittämishankkeen kustannuksiin.

Valtionavustukseen oikeuttavat menot
157.879 €
Päätöksessä hyväksytyt menot
223.845 €
Myönnetty valtionavustus
167.000 €
Päätöksen mukainen valtionavustus 75 %
 
Maksettu tämän erän jälkeen yhteensä
118.409 €
Maksetun osuus toteutuneista menoista 75 %
Valtionavustusta jää maksamatta
48.591 €

 

3) Oulun lääninhallituksen 16.11.2009 antama päätös OLH-2007-03644/So-614 Päihdehoitopalvelua nuorille, PÄRE -hankkeen valtionavustuksesta. Hankkeelle on maksettu 27.11.2009 valtionavustusta 22.941 euroa.

 

Ilmoitetut toteutuneet menot
76.324 €
Päätöksessä hyväksytyt menot
143.750 €
Myönnetty valtionavustus
115.000 €
Päätöksen mukainen valtionavustus 80 %
 
Maksettu tämän erän jälkeen yhteensä
61.060 €
Maksetun osuus toteutuneista menoista 80 %
Valtionavustusta jää maksamatta
53.940 €

 

4) Oulun lääninhallituksen 20.11.2009 antama päätös OLH-2009-03659/Va-422 valtionavustuksen myöntämisestä Pandemian varautumisen tehostamiseen seuraavasti:

Kunta
asukkaita
väestöosuus
avustus €
Hyrynsalmi
2.877
0,61 %
1.629
Kajaani
38.132
8,13 %
21.589
Kuhmo
9.798
2,09 %
5.547
Paltamo
3.998
0,85 %
2.264
Ristijärvi
1.548
0,33 %
876
Sotkamo
10.719
2,28 %
6.069
Suomussalmi
9.435
2,01 %
5.342

 

Valtionavustus on tarkoitettu pääasiallisesti infektioista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen, kuten tarvittavan henkilökunnan palkkaukseen kunnan tai kuntayhtymän tai muun julkisen perusterveydenhuollon palveluja järjestävän toimijan alueella.

 

Valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytään vuosina 2009-2010 syntyneitä alueellisen tartuntatautien torjunnan vahvistamisen ja pandemiavarautumisen ja -torjunnan kuluja.

 

5) Oulun lääninhallituksen 27.11.2009 antama päätös OLH-2004-05309/612 Lastensuojelun sijaishuolto, tukiperhe- ja kriisipalvelut Kainuussa -Maakunnallisten toimintamallien kartoitus- ja kehittämishankkeen lopullisesta valtionavustuksesta.

 

Valtionavustuksen kohteena olevat kustannukset
147.938 €
Ilmoitetut toteutuneet kokonaiskustannukset
138.700 €
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset
138.700 €
Valtionavustusprosentti 75 %
 
Lopullinen valtionavustus
104.025 €
Maksettu valtionavustus
104.025 €

 

6) Sosiaali- ja terveyslautakunta pyysi Suomussalmen kuntaa nimeämään edustajansa Ylä-Kainuun toimintojen uudelleen järjestelyä varten perustettuun toimikuntaan. Suomussalmen kunnanhallitus on 24.11.2009 § 239 nimennyt rakennustoimikuntaan kunnan edustajan ja todennut, että viran puolesta tekninen johtaja Antti Westersund ja isännöitsijä Seppo Kinnunen kuuluvat rakennustoimikuntaan.

 

7) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on lähettänyt 5.11.2009 ja 17.11.2009 saapuneet seuraavat tarkastuskertomukset:

 

Vammaispalvelujen hallinto, Kauppakatu 1 Kajaani: 14.10.2009 tehdyssä seurantatarkastuksessa käytiin läpi vammaispalvelujen hallinnon alaisten työpaikkojen nykytilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia sekä työsuojeluhallinnon ajankohtaisia asioita.

 

Edellisen tarkastuksen (5.12.2008) tarkastuskertomuksen kehotuksen mukaan työnantaja on tunnistanut työstä, työtilasta, muusta ympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät huomioiden erityisesti väkivallan uhka.

 

Työnantajan kertoman mukaan kaikille työpaikoille on tehty työpaikkakohtainen ohje väkivallan uhkan hallintaan. Henkilökunta on koulutettu hallintamenettelyihin ja turvallisuuden hallintaan. Teknisiä turvalaitteita on tarvittaessa lisätty ja toimintaa parannettu. Tapahtuneiden väkivaltatapausten ja läheltä piti ilmoitusten ilmoitusmenettelyä on kehitetty.

 

Tarkastuksessa ei esitetty työnantajalle lisävaateita tarkastuskertomuksen 08/820 kehotuksen mukaisiin asioihin.

 

Puistokulman ryhmäkoti, Kajaani:14.10.2009 tehdyn perusvalvontatarkastuksen tarkastuskertomuksessa 09/2033 ei annettu kehotuksia, mutta annettiin seuraavat toimintaohjeet:

- Astianpesukoneesta vapautuvan höyryn leviäminen työtilaan tulee estää esim. asentamalla astianpesukoneen päälle poistohuuva.

- Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville lämpöolosuhteille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajan tulee mittauksin seurata työskentelyalueella lämpötiloja ja jos lämpötilojen seurantamittaukset antavat aihetta ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lämpötilojen alentamiseksi. Työskentelyalueella saa lämpötila olla korkeintaan +28 oC

Jos työilman lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta ylittää +28 oC helteen tai muun lämpökuorman vuoksi, on työntekijöiden altistusaikaa lämpörasitukselle alennettava. Altistusaika voi olla alle +33 oC 50 minuuttia/h ja yli +33 oC 45 minuuttia/h.

 

Kainuun A-klinikka, Kajaani: 15.10.2009 tehdyn perusvalvontatarkastuksen tarkastuskertomuksessa 09/2035 ei annettu kehotuksia, mutta annettiin seuraava toimintaohje:

- Työpaikan vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

 

Kainuun työvoiman palvelukeskus, Kajaani: 15.10.2009 tehdyssä seurantatarkastuksessa 09/2036 käsiteltiin työpaikan sekä työsuojeluhallinnon ajankohtaisia asioita.

 

Kajaanin työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edellisen tarkastuksen jälkeen.

 

Edellisen tarkastuksen tarkastuskertomuksen (20.5.2009 09/2002) toimintaohjeen yksi mukaisesti työnantaja on varautunut työpaikalla, vaarojen tunnistamisen perusteella, useilla erilaisilla keinoilla ehkäisemään ennakolta väkivallan uhkaa ja väkivaltatilanteita.

 

Toimintaohjeen kaksi mukaisesti työpaikalle on kerrotun mukaan varattu käymälätilat erikseen miehille ja naisille.

 

Toimintaohjeen kolme mukaisesti työpaikalla on mitattu työhuoneiden lämpötiloja ja sen seurauksena työnantaja on kertomansa mukaan käynnistänyt neuvottelut kiinteistön omistajan kanssa työtilojen lämpötilojen osalta. Tarkastuksessa mukana olleen kiinteistön omistajan kertoman mukaan työtilaan laitetaan jäähdytys kuluvan talven aikana, mikäli vuokrasuhdetta jatketaan.

 

Toimintaohje neljän mukaisesti työnantaja on käyttänyt työterveyshuollon asiantuntemusta näyttöpäätetyön ergonomian parantamiseksi. Ergonomiaan liittyviä parannuksia on kerrotun mukaan osittain tehty, mutta työ on vielä kesken.

 

Työnantaja ei ole koonnut ja sijoittanut toimintaohjeen viisi mukaisesti työhuoneiden lattialla lojuvia sähkö- ja tietoliikennejohtoja siten, etteivät ne aiheuta tapaturman vaaraa tai haittaa siivoustyötä.

 

Edellisen tarkastuksen tarkastuskertomuksen 09/2002 toimintaohjeet 3,4 ja 5 jäävät voimaan ja sitä valvotaan seuraavan tarkastuskäynnin yhteydessä.

 

Pohjois-Suomen työsuojelupiisin lähettämät tarkastuskertomukset ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©