Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 344Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 344
16.12.2009

 

Terveydenhuollon maksut 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 344

 

Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista määrittää terveydenhuollossa perittävien maksujen suuruuden. Maakuntahallinnon alaisena Kainuun terveydenhuollon yksiköt toimivat saman organisaation alaisuudessa ja maksut on oltava yhtenäiset. Maakuntahallinnon alaiset eri terveydenhuollon yksiköt katsotaan samaan terveyskeskukseen kuuluviksi.

 

Terveydenhuollon maksuja säätelevät laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista varsin yksityiskohtaisesti. Lautakunta voi päättää lain ja asetuksen säätämiä enimmäismaksuja alemmista maksuista ja maksujen perimättä jättämisestä.

 

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan periä joko vuosimaksu tai enintään kolme (3) kertaa käyntimaksu.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta muutettiin 1.8.2008 alkaen. Maksuihin tehtiin tasokorotuksia, jotka ottavat huomioon vuoden 2002 jälkeen kustannuksissa tapahtuneita muutoksia. Tuolloin asiakasmaksulakiin lisättiin säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran sosiaali- ja terveydenhuollon maksut (päivähoito pois lukien) muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi vuoden 2010 alusta.

 

1.1.2010 alkaen voimaan tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaan voidaan periä enintään seuraavat maksut:

 

Avohoidon maksu (nykyinen maksu suluissa) ja uusi, 1.1.2010 voimaantuleva maksu tummennettuna:

 

Terveyskeskuksen avohoidon maksu 13,70 €/käynti (12,80 €/käynti) - voidaan periä 18-vuotta täyttäneiltä kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa.

 

Terveyskeskuksen päivystysmaksu 18,80 €/käynti (17,50 €/käynti)

- voidaan periä 18-vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen päivystyksessä arkisin klo 20.00-8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa terveyskeskuksen avohoidon käyntikeroja. (Peritään kaikissa muissa päivystyspisteissä paitsi Kainuun keskussairaalan yhteydessä olevassa yhteispäivystyspisteessä).

 

Sairaalan poliklinikkamaksu 27,40 €/käynti (25,60 €/käynti)

- voidaan periä kaikilta erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla.

 

Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystyksen

päivystysmaksu 27,40 €/käynti (25,60 €/käynti)

- voidaan periä sairaalan ja terveyskeskuksen yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin klo 20.00-8.00 välisenä aikana sekä lauantaina, sunnuntaina ja pyhäpäivinä

(Peritään Kainuun keskussairaalan yhteydessä olevassa yhteispäivystyspisteessä.)

 

Päiväkirurgian maksu 89,90 €/päiväkirurginen toimenpide (83,90 €/päiväkirurginen toimenpide)

- voidaan periä päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä sairaan poliklinikka maksusta poiketen päiväkirurgian maksu.

 

Terveyskeskuksessa annettava yksilökohtainen

fysioterapia

7,50 €/käynti (7,00 € /käynti)

Sarjassa annettava hoito 7,50 €/käynti (7,00 € /käynti)

- sarjassa annettavasta hoidosta voidaan periä 18-vuotta täyttäneiltä sarjassa annettavan hoidon maksu, sarjassa annettava hoito käsittää esim. jatkuvan dialyysihoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen, hyposensibilitaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoidon, säde- ja sytostaattihoidon tai muun vastaavan hoidon. Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

 

Sairaankuljetuksen maksu 9,25 €/yhdensuuntainen matka

- Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.

 

Laitoshoidon maksut:

 

Lyhytaikainen laitoshoito hoitopäivämaksu 32,50 €/hoitopäivä (30,30 €/hoitopäivä)

Päivä- ja yöhoidon maksu 15,00 €/hoitopäivä (14,00€/hoitopäivä)

Kuntoutushoidon hoitopäivä 11,30 €/hoitopäivä (10,50 €/hoitopäivä)

Muut maksut:

 

Lääkärintodistusmaksu
33,80 €/todistus (31,50 € /todistus)

Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus 40,70 €/todistus (38,00 €/todistus)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palvelusta

perittävä maksu 33,80 €/perumaton aika (31,50 €/perumaton aika)

- maksu voidaan periä 15-vuotta täyttäneet asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä peruuttamattomasta vastaanottoajasta. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

 

Sarjahoidoksi voi kutsua hoitoa, joka jatkuu samanlaisena vähintään neljä kertaa. Sarjassa annettavasta hoidosta voidaan periä enintään 7,50 €/hoitokerralta (7,00 €/hoitokerralta). Maksu saadaan kuitenkin periä eninrään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (11 § Sarjassa annettava hoito).

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyskeskuksessa sarjahoitomaksu peritään mm. lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetystä yksilökohtaisesta fysioterapiasta ja ryhmätoiminnasta sekä sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan toteuttamasta hoidosta terveysasemien vastaanotoilla.

 

Ne asiakkaat, joilta avohoidon maksu peritään ovat käytännössä yli 18-vuotiaita henkilöitä, joilla on toimintakyvyn vajeesta johtuva pidempiaikaisen toimintaterapian tarve. Avohoitojakson pituus vaihtelee tapauskohtaisesti.

 

Lapsiasiakkaat, apuvälineasiakkaat ja ennaltaehkäisevä ohjaus ja neuvonta ovat edelleen maksuttomia.

 

Kun kuntayhtymä järjestää palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain tarkoittamalla tavalla ostopalveluina, on palvelusta perittävä samat maksut kuin omassa toiminnassa järjestettävistä palveluista.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1.1.2010 alkaen

 

1) terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään asiakasmaksuasetuksen 7 §:n 2. kohdan mukainen kulloinkin voimassa oleva ylin käyntimaksu;

 

2) asiakasmaksuasetuksen 7 §:n 2. kohdan mukaista käyntimaksua ja asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukaista lääkärintodistusmaksua ei edelleenkään peritä rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä sekä henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta;

 

3) asiakasmaksuasetuksen 7 §:n 2. kohdan mukaista käyntimaksua ja asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukaista lääkärintodistusmaksua ei peritä 1.1.2010 alkaen Kainuussa (pois lukien Vaala) vakinaisesti asuvilta naisilta, jotka ovat syntyneet vuonna 1927 tai aikaisemmin

 

4) muut avohoidon ja laitoshoidon maksut peritään asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien mukaisesti .

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©