Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 40Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 40
10.02.2010

 

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

 

STLTK § 40

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt päätösvallan delegointia viranhaltijoille koskevan päätöksen 30.12.2004 § 70 ja täydentänyt päätöstä 2.2.2005 § 24 ja 29.8.2007 § 199 sekä 23.1.2008 § 19.

Lastensuojelulain 1.1.2008 voiman astunut kokonaisuudistus ja siihen tehdyt 1.3.2010 voimaan tulevat muutokset sisältävät viranhaltijoiden päätösvaltaan lastensuojeluasioissa liittyviä määräyksiä. Huostaanotoissa ja sijaishuoltoon sijoittamisissa päätösvaltaa käyttää lastensuojelulain 13 §:n mukaan "kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 § 1 momentin mukainen kelpoisuus".

 

Nykyiset delegointisäännöt tulee muuttaa vastaamaan uudistettuja säännöksiä.

 

Alla olevaan delegointitaulukkoon on koottu perhepalveluiden tulosalueelle tehtävät muutokset.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujen osalta perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 ja vanhuspalvelujen osalta vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh.

(08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä erityislainsäädännön mukaista viranhaltijoille delegoitua päätösvaltaa yksilöasioista tulosalueittain seuraavan sisältöiseksi korjattuna ja täydennettynä (lisäykset tummennettuna ja poistettavat yliviivattuna):

 

1) Vanhuspalvelut

 

ASIA:
PÄÄTÖSVALTA
Toistaiseksi laitoshoidossa olevien potilaiden ja asiakkaiden maksut ja hoitoon ottaminen
Tulosyksikön päällikkö
Kotihoidon palveluista perittävät maksut kotona ja hoitokodeissa
Vanhuspalvelupäällikön/tulosyksikön päällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä
Kotona asumista tukevat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
Tulosyksikön päällikkö/Tulosyksikön päällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä
Vanhuspalveluiden asiakkaiden asuntojen korjausavustukset
Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijät ja vanhuspalvelujohtaja / vanhuspalvelupäällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä
Vanhuspalveluiden vakinaisten asiakkaiden toimeentulotuki
Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijät ja toimeentulotukiasioita hoitavat työntekijät
Omaishoidontuen myöntäminen
Vanhuspalvelupäällikön/tulosyksikön päällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista määrättyjen asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen asiakasmaksulain 11 §:n perusteella
Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijät/vanhuspalvelupäällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä
Asiakaskohtainen tuki tavalliseen palveluasumiseen
Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä ja vanhuspalvelupäällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki
Vanhuspalvelupäällikön/tulosyksikön päällikön vahvistaman tehtäväjaon mukainen työntekijä

 

2) Perhepalvelut

 

ASIA:
PÄÄTÖSVALTA
Sosiaalihuollon antaminen ja siihen liittyvät muut toimenpiteet
Perhepalvelujen työntekijät tulosalueen johtajan ja vastuualuepäälliköiden vahvistaman tehtäväjaon mukaisesti
Huostaanottopäätökset (muut kuin tahdonvastaiset), sijaishuoltopäätökset, päätökset huostassapidon lopettamisesta, päätökset kiireellisen sijoituksen jatkamisesta, päätökset erityisen huolenpidon lopettamisesta tai jatkamisesta
lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhepalvelupäällikkö
 
Huostaanotto ja huostassapidon lopettaminen,
72 §:n 2 mom. tarkoittama erityisen huolenpidon aloittaminen ja jatkaminen,
28§:n tarkoittama lapsen tutkimuksen aloittaminen sekä
43§ 2mom. mukaisen vastentahtoisen huostaanottohakemuksen tekeminen
johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä kelpoisuusehdot täyttävä viranhaltija
 
 
Päätökset kiireellisestä sijoittamisesta
 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ananetun lain 3 §:n mukaisen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä
Kiireellinen sijoitus, yhteydenpidon rajoittaminen kiireellisissä tilanteissa
Lasten sosiaalipalvelujen vastuualueen päällikkö, sijaishuollon sosiaalityöntekijä tai heidän sijaisensa, kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä
Yhteydenpidon rajoittaminen yli 30 vrk
Lapsen asioista vastaava kelpoinen sosiaalityöntekijä
Yhteydenpidon rajoittaminen alle 30 vrk lastensuojelulaitoksessa
Salmijärven lastensuojelulaitoksen johtaja
Sijaishuolto- ja jälkihuoltopäätöksiin liittyvät toimeksiantosopimukset
Sijaishuollon sosiaalityöntekijä
Sijaishuolto- ja jälkihuoltopäätökset ja niihin liittyvät toimeksiantosopimukset ja niiden lopettaminen
 
Lasten sosiaalipalvelujen vastuualueen päällikkö tai sijaishuollon sosiaalityöntekijä tai heidän sijaisenaan toimiva kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä
 
 
Toimialan edustaminen tuomioistuimessa yksilöitä koskevissa asioissa
 
 
 
Perhepalvelujohtaja, vastuualueiden päälliköt, lastensuojelun sosiaalityöntekijät
Lausuntojen antaminen, esitysten tekeminen ja muutosten hakeminen perhepalveluja ja yksilöitä koskeviin päätöksiin
Perhepalvelujohtaja, vastuualueiden päälliköt
Lastensuojelun avohuollon toimenpiteet
 
 
 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät tai heidän sijaisensa sekä sosiaaliohjaajat vastuualuepäällikön vahvistaman tehtäväkuvauksen mukaisesti
Päihdeongelman vuoksi päihdehuoltolain 10 §:n 2 momentin mukainen pakkohoitoon määrääminen
Perhepalvelujen vastuualuepäälliköt
 
Fanni ja Hannes Mikkosen sekä Elsa ja Kalle Moilasen lahjoitusrahaston vuosittaisen tuoton jakaminen
Sijaishuollon sosiaalityöntekijä
Ennaltaehkäisevästä ja asiakkaan sosiaaliseen tilanteeseen liittyvästä harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta päättäminen
Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tai heidän sijaisensa vastuuaaluepäällikön vahvistaman tehtäväkuvauksen mukaisesti
Yhtenäisten toimeentulotukilain sovellusohjeiden (kansiot) vahvistaminen
Tulosaluejohtaja
Toimeentulotuki
 
 
 
 
 
 
Etuuskäsittelijät ja muu toimistohenkilöstö, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä vastuualuepäälliköt heille vahvistettujen tehtäväkuvausten mukaisesti
Sosiaalityön asiantuntemusta edellyttävien yksilöitä koskevien lausuntojen antaminen
Vastuualuepäälliköt ja
sosiaalityöntekijät, lastenvalvojat heille vahvistettujen tehtäväkuvausten mukaisesti
Lasten huolto- ja elatussopimukset
Lastenvalvojat
Elatusturvalain mukaiset toimenpiteet
Elatusturva-asioita hoitavat toimistotyöntekijät
Asiakkaan taloudellista asemaa koskevien lausuntojen ja selvityksien antaminen
Toimistohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat vastuualuepäälliköiden vahvistaman tehtäväkuvauksen mukaisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista määrättyjen asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen asiakasmaksulain 11 §:n perusteella
Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat vastuualueen päällikön vahvistaman tehtäväkuvauksen mukaisesti
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palveluiden ja tukitoimien sekä omaishoidontuen myöntäminen vammaisille
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, vammaispalvelupäälliköt ja palveluohjaajat vammaispalvelujen vastuualuepäällikön vahvistaman tehtäväkuvauksen mukaisesti
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki
Vastuualueen päälliköiden vahvistaman tehtäväjaon mukaisesti perhepalveluiden tulosalueen työntekijät
Vammaispalvelulain edellyttämät sosiaalityön asiantuntemusta vaativat lausunnot
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät
Erityishuolto-ohjelmien hyväksyminen (L kehitysvammaisten erityshuollosta 34 § ja 23 §)
Erityishuollon johtoryhmä
 
Perhehoitajalain mukaiset toimeksiantosopimukset ja niiden mukaiset maksut vammaisille
Keskitettyjen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tai tulosyksikön päällikkö
Vammaispalvelujen ostopalvelupäätökset
Vastuualueen päällikkö, palveluneuvoja, keskitettyjen vammaispalveluiden päällikkö, viittomakielentulkit viranhaltijoille delegoidun päätösvallan rajoissa

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 


 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©