Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 42Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 42
10.02.2010

 

Vanhuspalveluiden organisaatiouudistuksen III-vaihe

 

STLTK § 42

 

Vanhuspalveluja koskeva organisaatiouudistus hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.2.2008 (§ 50). Tehdyssä uudistuksessa vanhuspalveluiden ydinprosesseiksi vahvistettiin kotona asumista tukevat palvelut ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon palvelut ja näiden tukiprosesseiksi lähijohtaminen, osaamisen kehittäminen ja uudistaminen sekä vanhuspalveluiden yhteiset toiminnot.

 

Organisaatiomuutoksen ensimmäinen vaihe käynnistyi Kajaanin seudulla vuoden 2008 aikana, jolloin toiminnot muutettiin kahdeksi toiminnalliseksi ydinprosessiksi. Muutosta on syvennetty ja kehitetty edelleen vuoden 2009 aikana.

 

Muutoksen toinen vaihe eli Ylä-Kainuun osalta vastaava muutos tuli voimaan vuoden 2009 alusta alkaen, jolloin asumispalvelujen ja laitoshoidon tulosyksiköt yhdistyivät ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tulosyksiköksi. Samalla kolme tulosyksikön päällikön oman toimen ohella hoidettua tulosyksikön päälliköiden tehtävää muutettiin kahdeksi päätoimiseksi tehtäväksi. Lisäksi työyksiköiden lähiesimiesten tehtävät määriteltiin uudelleen.

 

Vastaavat muutokset kuin seudulla I ja III on tarkoitus toteuttaa Kuhmo-Sotkamo -seudulla 1.7.2010 lukien.

 

Esitys 1.7.2010 alusta lukien tehtävistä muutoksista Kuhmo-Sotkamo -seudun vanhuspalveluiden organisaatiossa:

 

Vanhuspalvelupäällikkö johtaa seudun vanhustyön kokonaisuutta henkilöstö- ja talousvastuullisena viranhaltijana toimien tulosyksiköiden (TY-1) päälliköiden esimiehenä ja seudullisten prosessien johtajana.

 

Seutu jakautuu ydinprosesseittain kahteen tulosyksikköön (TY-1): kotona asumista tukevat palvelut ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon palvelut, joita johtavat päätoimiset tulosyksiköiden päälliköt toimien seudullisina prosessijohtajina ja henkilöstö- ja tulosvastuullisina esimiehinä.

 

Kotona asumista tukevat palvelut jakaantuvat TY-2 tasolle siten, että niistä muodostuu kaksi aluevastuullista toimintayksikköä, joissa on omat kotihoidon ohjaajansa, joiden tehtävänä on aluetiimien arkityön ohjaus ja johtaminen (työvuorolistat, työkokousten järjestäminen jne.) tulosyksikön päällikön alaisuudessa.

 

Ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon palvelut jakaantuvat TY-2 tasolle siten, että niistä muodostuu kolmen toimintayksikön kokonaisuus, joilla on omat vastaavat hoitajat tehtävänään työyksikkönsä arkityön ohjaus ja johtaminen (työvuorolistat, työkokousten järjestäminen jne.) tulosyksikön päällikön alaisuudessa. Ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tulosyksikkö muodostuu nykyisistä asumispalveluiden yksiköistä Kuhmossa ja Sotkamossa sekä Kuhmon laitoshoidon yksiköstä. Tulosyksiköllä on yksi päätoiminen tulosyksikön päällikkö, jona toimii jatkossa seudun nykyinen asumispalvelupäällikkö. Aikaisemmin seudun ainoan laitoshoidon yksikön tulosyksikköpäällikkönä on poikkeuksellisesti toiminut oman toimensa ohella seudun vanhuspalvelupäällikkö.

 

Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelupäällikkö Anna Riitta Airaksinen, puh. 08 6156 5691, 044 797 0320 ja vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättä, että vanhuspalveluiden Kuhmo-Sotkamo -seudun organisaatiouudistus toteutetaan 1.7.2010 alkaen edellä olevan esityksen mukaisena.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©