Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 43Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 43
10.02.2010

 

Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen Kelalle

 

STLTK § 43

 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy 1.9.2010 lähtien Kansaneläkelaitokselle. Siirrosta on sovittu osana kunta- ja palvelurakennehankkeen tehtäväsiirtoja. Laki vaikeavammaisten tulkkipalvelujen järjestämisestä on valmistelussa. Siirto on hallinnollinen eikä sillä muuteta palvelun saantiin liittyviä oikeuksia. Tulkkauspalvelujen määrä säilyi laissa ennallaan.

 

Kuntien vastuulla säilyy edelleen puhe- ja kuulovammaisten sekä kuulonäkövammaisten henkilöiden tarvitsemista muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukitoimista vastaaminen. Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla tulee olemaan mm. sopeutumisvalmennuksena annettava kommunikaatiotapojen opettaminen puhe- tai kuulovammaisille henkilöille ja heidän lähiympäristölleen sekä tulkkauspalveluoikeuden hakemiseen liittyvien selvitysten laatiminen.

 

Kela on julkaissut tulkkauspalvelua koskevan tarjouskilpailun13.1.2010. Tarjousten jättöaika on 1.3.2010.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhepalveluissa toimii kaksi viittomakielen tulkkia ja yksi puhevammaisten tulkki. Viittomakielen tulkkien työstä sopeutumisvalmennuksena annettava viittomien opetus jää kuntayhtymän järjestettäväksi myös 1.9.2010 jälkeen. Opetustyön osuus viittomakielen tulkkien työajasta on noin 10 %, matkoineen 27 %. Puhevammaisten tulkin työajasta aac- ohjaus ja siihen kuuluvat matkat vievät noin 38 %, materiaalivalmistuksineen ym. jopa 75 % työajasta.

 

Honkalampisäätiö, joka tuottaa vaikeavammaisten tulkkauspalveluja Itä-Suomen alueelle ja myös Kainuuseen, kun omat tulkkimme eivät ole olleet käytettävissä, on esittänyt, että he ovat valmiita ottamaan maakunta -kuntayhtymän tulkit omiksi työntekijöikseen liikkeenluovutusperiaatteella kuitenkin sillä ehdolla, että liikkeenluovutus tapahtuu viimeistään 1.4.2010 alkaen.

 

Honkalampisäätiön kanssa 21.1.2010 käydyssä neuvottelussa oli mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstöhallinnon, soten taloushallinnon ja perhepalvelujen johtajat ja tulkit sekä heidän luottamusmiehensä.

 

Tulkkikysymykseen nousi keskustelussa kolme vaihtoehtoista ratkaisua:

1. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pitää tulkit omina työntekijöinään ja osallistuu Kelan tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailun tulosten perusteella Kainuun maakunta -kuntayhtymä joko tuottaa palvelut itse tai ostaa voittaneelta toimijalta opetuksen.

2. Tulkkipalvelut siirretään liikkeenluovutusperiaatteella Honkalampisäätiölle, joka osallistuu Kelan tarjouskilpailuun tulkkausten osalta ja jolta maakunta -kuntayhtymä ostaa 1.4. - 31.8.2010 sekä tulkkauksen että sen opetuksen ja 1.9.2010 alkaen tulkkauksen opetuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus tulkkipalvelujen ostosta Honkalampisäätiön kanssa. Sopimuksen irtisanomisaika on 2 kk. Honkalampisäätiö on luvannut ottaa tulkit vanhoina työntekijöinä ja noudattaa KVTES:n säännöksiä 1.9.2010 asti, jolloin kaikki Honkalampisäätiön työntekijät siirtyvät yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen piiriin.

3. Tulkeille myönnetään vuoden palkaton virkavapaus työstään ja he siirtyvät määräaikaisina uusina työntekijöinä Honkalampisäätiölle.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tulkkipalvelujen kustannukset ovat keskimäärin 46 euroa/ tehty työtunti. Kuitenkin tehdyistä työtunneista vain osa on laskutettavaa työaikaa, niinpä jaettaessa kustannukset käyntimäärällä, yhden opetus- tai tulkkauskäynnin hinta nousee huomattavasti korkeammaksi. Honkalampisäätiö myy meille palvelujaan 48 - 59 eurolla/alkava tunti riippuen palvelun sisällöstä.

 

Kela pyytää tarjouksia yleistulkkauksesta, vaativan tason tulkkauksesta sekä kirjoitustulkkauksesta. Viimeksi mainittua palvelua maakunta -kuntayhtymällä ei ole tarjota. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tulkkiresurssit ovat niin pienet ja osaamisen vaatimukset Kelan kilpailutuksessa suuret, ettemme todennäköisesti pärjäisi kilpailussa. Olemme arvioineet, että kaikkien tulkkipalvelujen keskittäminen yhdelle toimijalle on taloudellisinta ja että Kainuun maakunta -kuntayhtymän tuottamina palvelujen hinta tulisi kalliimmaksi kuin suuremman tulkkipalvelujen tuottajan tuottamana.

 

Vaihtoehto, jossa tulkkien opetuspalvelut jäisivät maakunta -kuntayhtymän palveluiksi, mutta itse tulkkaus siirtyisi esim. Honkalampisäätiölle, aiheuttaisi monenlaisia ongelmia kuten siirtoja toisiin tehtäviin tai käynnistäisi YT-menettelyn taloudellisin ja tuotannollisin perustein, koska kolmen tulkin resurssi olisi liian suuri pelkkään opetukseen, yksi työntekijä riittäisi. Kuitenkin olisi ongelmallista tuottaa opetuspalveluja vain yhden tulkin voimin, koska viittomakielen ja puhevammaisten tulkkien työ, koulutus ja osaaminen ovat aivan erilaisia.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Honkalampisäätiön esityksen tulkkien siirtämisestä liikkeenluovutussäännösten periaatteiden mukaisesti Honkalampisäätiön työntekijöiksi vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutusajankohdaksi päätetään 1.4.2010. Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjestää vaikeavammaisten tulkeille YT-lain (449/2007) mukaisen selvitys- ja kuulemistilaisuuden ennen siirtymäsopimuksen allekirjoitusta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©