Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 50
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 50
10.02.2010

 

Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2009

 

STLTK § 50

 

Potilasasiamies Liisa Vilmi-Johansson on laatinut seuraavan selvityksen potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2009:

 

Potilasasiamiestoiminnan tavoitteena on toimia ennalta ehkäisevästi niin, että potilaan oikeudet hoito- ja palvelutilanteissa toteutuvat mahdollisimman hyvin ja tarve ottaa yhteys potilasasiamieheen vähenee. Potilaan tai omaisen ottaessa yhteyden tavoitteena on laadukas ja potilaan valintoja kunnioittava palvelu niin vahinko- kuin kaltoinkohtelutilanteissa.

 

Potilasasiamiestoiminta on järjestetty niin, että toiminta käsittää kaikki hallintokokeilun piiriin kuuluvat terveydenhuollon yksiköt (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto: keskussairaala, alueen terveysasemat). 1.4.2009 toimintansa aloittaneen Coronaria Hoitoketju Oy:n Kuhmon terveysaseman potilasasiamiehenä on toiminut kuntayhtymän potilasasiamies. Lisäksi kuntayhtymä on toimintavuonna myynyt potilasasiamiespalveluita 15 yksityiselle terveydenhuollon palveluja tuottavalle toimintayksikölle.

 

Tehtävän hoitamisesta on vastannut potilasasiamiespalvelut, jolla on oma talousarvio. Toiminnan keskittämisellä on pyritty turvaamaan kaikille potilaille tasavertaiset ja laadukkaat potilasasiamiespalvelut ja turvaamaan potilasasiamiehen riippumaton asema niin terveydenhuollon toimijoihin kuin myös johtoon nähden. Potilasasiamiespalveluiden palveluketju on kuvattu ja se toimi palveluprosessissa kuvatulla tavalla.

 

Potilasasiamiespalveluiden henkilöstön muodostaa potilasasiamies ja toimistosihteeri (toimintavuonna osa-aikainen). Työn edellyttämä erityisasiantuntijuus ja varmuus potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa on turvattu täydennyskoulutuksen, omaehtoisen tiedonhankinnan ja konsultaation (valvovat viranomaiset) avulla.

Potilasasiamieheen otettiin toimintavuonna yhteyttä 1454 kertaa (v. 2008 yhteydenottoja oli 1612 kertaa). Erilaisia palavereita, kokouksia ja potilasasiamiehen konsultointia, joissa on käsitelty ja selvitelty erilaisia potilaan oikeuksiin liittyviä asioita, on ollut 105 (v. 2008 palavereita ym. oli 113). Lisäksi potilasasiamies on pitänyt kaksi erillistä koulutusta/luentoa. (Liite 2)

Potilasvahinkoihin ja muistutuksiin liittyvä asiakirjahallinto on hoidettu keskitetysti potilasasiamiespalveluissa. Puhelimella ei ole aina välittömästi saatu yhteyttä potilasasiamiespalveluihin, mutta jätettyihin soittopyyntöihin on pyritty vastaamaan viiveettä.

Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevat havainnot ja huomiot

Potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen kokonaismäärä on laskenut (noin 9,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteydenottojen aiheen pohjalta tarkasteltuna kaikki muut yhteydenotot ovat vähentyneet, paitsi hoitoa koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet. Eniten ovat vähentyneet (suhteutettuna edellisen vuoden vastaavaan lukuun) kohteluun, salassapitoon ja potilas- ja lääkevahinkoihin liittyvät yhteydenotot. Myös luokassa Muu on tapahtunut selvää laskua edelliseen vuoteen verrattuna.

Suurin osa yhteydenotoista koski edelleen potilas- tai lääkevahinkoepäilyjä. Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemista vahinkoilmoituksista johti korvauksen maksamiseen kuntayhtymän osalta 33 korvauspäätöstä, joka on 36,3 % vakuutuskeskuksen ratkaisemasta 91 ilmoituksesta. Ostopalveluna toteutetun hoidon osalta Potilasvakuutuskeskus on antanut neljä korvaukseen oikeuttavaa päätöstä yhdeksästä ratkaistusta ilmoituksesta. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen osalta toimintavuonna ei ollut käsittelyssä yhtään potilasvahinkoilmoitusta. (Liite 3)

 

Kuntayhtymän osalta potilasvahinkolautakunta suositti korvauksen maksamista neljässä päätöksessään, joka on 40 % lautakunnan antamasta 10 päätöksestä. Kuntayhtymä maksoi toimintavuonna vakuutusmaksuja Potilasvakuutuskeskukselle 492.141,85 euroa (v. 2008 vakuutusmaksut olivat 217.494,13 euroa). Vakuutusmaksut on potilasasiamiespalveluiden toimesta jyvitetty vastuualueille potilasvahinkokäsittelyssä olleiden tapausten lukumäärän perusteella.

Potilaslain mukaisia muistutusratkaisuja toimintavuonna annettiin 69 (v. 2008 annettiin 56 ratkaisua). (Liite 1, kuvio 3).

 

Potilasasiamiehen arvio: Potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen pohjalta vaikuttaa siltä, että potilaiden ja omaisten tyytymättömyys saatuun hoitoon on lisääntynyt. Lukumäärällisesti eniten hoitoon liittyviä yhteydenottoja tuli vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoimintaa koskien. Suhteutettuna edellisen vuoden yhteydenottoihin eniten nousua oli Kainuun Työterveys -liikelaitoksen, ensihoidon ja sairaankuljetuksen sekä aikuisten mielenterveyspalvelun alueella.

Tarkasteltaessa kuntayhtymää kokonaisuutena kohteluun liittyvien yhteydenottojen määrä on kääntynyt selvään laskuun, minkä olen pannut tyytyväisenä merkille. Kuitenkin kohteluun liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet operatiivisella vastuualueella ja vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan osalta. Potilaan kokiessa kohtelun huonona vuorovaikutus ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Vähättelevä ja ylimielinen suhtautuminen potilaan tuntemaan hoidon tarpeeseen lisää potilaan tyytymättömyyttä koko hoitotapahtumaa kohtaan. Vastaavasti potilaan tunne onnistuneesta hoitosuhteesta lisääntyy, jos hän kokee tulleensa kuulluksi ja häntä kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti, vaikka hänen toivomaansa hoitoa sillä hetkellä ei ehkä voitukaan antaa.

 

Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä ja saada siihen ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Tyytymättömyys saatuun hoitoon ja kohteluun näkyy myös siinä, että käsiteltyjen muistutusten määrä oli varsin suuri, 69 käsiteltyä muistutusta, joka on 13 muistutusta enempi kuin edellisenä vuonna (liite 1, kuviot 3, 3.1 ja 3.2). Eniten käsiteltyjen muistutusten määrä on lisääntynyt operatiivisella vastuualueella, jossa on toimintavuonna käsitelty yli kaksinkertainen määrä muistutuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Muistutusten keskimääräinen käsittelyaika on pidentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, jota ei voi pitää hyvänä kehityksenä. Käsitellyistä muistutuksista noin 22 %:ssa ratkaisu on annettu kuukauden kuluessa sen tekemisestä (v. 2008 vastaava luku oli 30,3 %) ja noin 57 %:ssa kahden kuukauden kuluessa (v. 2008 luku oli 69,6 %). Pisimmillään käsittelyaika oli yli vuoden (liite 1, kuvio 3.3). Potilaan oikeus saada asiassaan ratkaisu kohtuullisessa ajassa ei ole käsittääkseni tällöin toteutunut potilaslain edellyttämällä tavalla.

 

Muistutukseen annetun ratkaisun tulee olla selkeä ja asiallinen päätös, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota vastauksen ymmärrettävyyteen potilaan kannalta. Vastauksesta olisi käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on mahdollisesti ryhdytty tai miten asia muuten on ratkaistu (HE 185/91 s.19). Muistutuskäsittelyä on pyritty yhtenäistämään ja siihen annettujen ratkaisujen laatutasoa parantamaan ottamalla käyttöön samansisältöiset lomakkeet koko ERVA-alueella.

 

Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot koskien yleistä tyytymättömyyttä koko kuntayhtymää kohtaa on vähentynyt, mikä näkyy tilastointiluokkaan Muu kirjautuneiden yhteydenottojen määrän laskuna.

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemien potilaan kannalta myönteisten korvauspäätösten määrä nousi toimintavuonna kuntayhtymän osalta, samoin Potilasvakuutuskeskukselle maksetut vakuutusmaksut. En ole kuitenkaan havainnut tähän olevan mitään yksittäistä syytä ja arvioin sen olevan niin sanottua vuosittaista vaihtelua.

 

Liitteenä potilasasiamiestoiminnan tilasto-osa.

 

Liite nro: 4

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi potilasasiamies Liisa Vilmi-Johanssonin laatiman selvityksen potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2009.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensakuulumaan:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) merkitsee tiedoksi potilasasiamies Liisa Vilmi-Johanssonin laatiman selvityksen potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2009

 

2) edellyttää, että selvitys käsitellään työyksiköissä

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©