Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 51
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 51
10.02.2010

 

Lastensuojelulakiin 1.3.2010 tulevat muutokset

 

STLTK § 51

 

Lastensuojelulain kokonaisuudistus astui voimaan 1.1.2008. Uudistuksella muutettiin mm. lasten huostaanottoihin liittyvää päätösvaltaa siten, että päätökset huostaanotoista siirrettiin sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle lukuun ottamatta ns. vastentahtoisia huostaanottoja, joihin liittyvä päätösvalta siirrettiin hallinto-oikeuksille. Kiireellisten sijoitusten jatkopäätökset ja niihin liittyvät väliaikaismääräykset säädettiin hallinto-oikeuksien tehtäväksi. Uudistukseen liittyviä muutoksia on kuvattu tarkemmin liitteessä.

 

Liite nro: 5

 

Kaksi vuotta voimassa olleeseen lastensuojelulakiin on tehty joitakin muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.3.2010. Muutosten taustalla on mm hallinto-oikeuksien tehtävien ruuhkautuminen ja lastensuojeluasioiden käsittelyaikojen pidentyminen niin, että käsittelyaikojen katsotaan vaarantavan lasten ja perheiden oikeusturvaa.

 

Suuri osa hallinto-oikeuksiin saapuneiden lastensuojeluasioiden kasvusta selittyy lapsen kiireellistä sijoitusta ja sen jatkamista koskevilla asioilla, myös väliaikaisiin määräyksiin liittyvät hakemukset ovat ruuhkauttaneet hallinto-oikeuksia. Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kiireellisissä sijoituksissa on toimittava seuraavasti; kun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kiireellisestä sijoituksesta, on hänen tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksestä hallinto-oikeudelle hakemus kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai huostaanotosta, ellei kiireellinen sijoitus ennen sitä raukea ja perusteet sijoitukselle poistu. Hakemuksen määräaika hallinto-oikeudelle on kuitenkin 45 päivää, jos huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi suostuvat kiireellisen sijoituksen jatkamiseen huostaanottopäätöksen valmistelemiseksi. Hallinto-oikeus voi hakemuksesta jatkaa kiireellistä sijoitusta ajan, joka on tarpeen huostaanottoasian valmistelemiseksi, kuitenkin enintään 60 päivää edellä mainittujen määräaikojen päättymisestä. Määräaikojen päätyttyä sijoitus raukeaa, jollei huostaanottoa koskevassa asiassa ole tehty hakemusta hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus voi antaa kunnallisen viranhaltijan vaatimuksesta väliaikaisen määräyksen tai päätöksen huostaanottoasiassa, jolloin kiireellinen sijoitus raukeaa tarpeettomana.

 

1.3.2010 voimaan tulevat lastensuojelulain muutokset liittyvät kiireellisiin sijoituksiin ja väliaikaisiin määräyksiin. Muutosten tavoitteena on parantaa lapsen ja hänen perheensä oikeusturvaa nopeuttamalla lastensuojeluasioiden käsittelyä hallinto-oikeuksissa ja selkeyttämällä päätöksentekoa koskevia säännöksiä. Kiireellisen sijoituksen jatkopäätökset siirretään hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Jatkopäätös voi olla voimassa enintään 30 päivää edellyttäen, että lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen vaatii aikaa vieviä lisäselvityksiä eikä niitä ole mahdollisuuksia saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta (esim. vaativat asiantuntijalausunnot tutkimuksineen). Jatkopäätöksen tekijän tulee olla eri henkilö kuin kiireellisen sijoituksen tehnyt henkilö. Kunnallisen viranhaltijan velvollisuus vaatia hallinto-oikeudelta väliaikaista määräystä, kun kiireellinen sijoitus on tehty huostaanottoasian ollessa jo vireillä hallinto-oikeudessa, poistuu. Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voivat antaa väliaikaisen määräyksen omasta aloitteestaan tai lapsen tai huoltajan vaatimuksesta.

 

Muita lakiin tulevia muutoksia: Lapsen edun ja vanhempien oikeusturvan takaamiseksi päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeus- tai tutkintavankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirrettään vankeinhoitolaitoksilta lastensuojeluviranomaisille.

 

Lastensuojeluilmoitusta koskevaa säännöstöä täydennetään siten, että mm. Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Uusina keinoina saattaa lastensuojeluasia vireille tulee perinteisen lastensuojeluilmoituksen rinnalle mahdollisuus tehdä pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus (esim. odottavat päihdeäidit), jolloin auttamis- ja tukitoimenpiteet voidaan käynnistää mahdollisimman varhain.

 

Lakiin tulee edellisten lisäksi joitakin täsmennyksiä liittyen mm. lapsen kuulemiseen, lastensuojeluasian vireille tuloon ja asiakkuuden alkamiseen.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi lastensuojelulakiin 1.3.2010 voimaan tulevat muutokset.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©