Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 53Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 53
10.02.2010

 

Yhteydensaannin toteutuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyskeskustoiminnassa

 

954/61/2008

 

STLTK § 53

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi 4.11.2009 § 299 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle laaditun selvityksen hoidon saatavuuden toteutumisesta Kainuun maakunta -kuntayhtymässä.

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on antanut 13.1.2010 päätöksen Dnro 6748/05.01.03.08/2009 yhteydensaannin toteutuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyskeskustoiminnassa -asiassa.

 

"1. TAUSTA

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto (Valvira) velvoitti 28.4.2009 päätöksellään (dnro 896/05.03.08/2009) Kainuun maakunta -kuntayhtymän huolehtimaan siitä, että yhteydensaanti kuntayhtymän terveyskeskustoiminnassa saatetaan lain edellyttämälle tasolle 30.9.2009 mennessä. Valvira velvoitti maakunta -kuntayhtymän hallituksen antamaan selvityksen määräyksen noudattamisesta 15.10.2009 mennessä. Selvityksestä tuli erityisesti käydä ilmi, miten yhteydensaanti toteutuu terveysasemittain.

 

2. ASIASSA SAATU SELVITYS

Valviralle toimitetun Kainuun maakunta .kuntayhtymän hallituksen selvityksen on 14.10.2009 allekirjoittanut sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen. Selvityksen mukaan terveysasemien toimintamalleja puhelujen ohjaamisessa on yhtenäistetty. Puhelinjärjestelmien toimivuuteen ja puhelujen seurantajärjestelmään liittyvät tekniset ongelmat on selvityksen mukaan korjattu terveysasemakohtaisesti. Terveysasemilla (lukuunottamatta Kuhmoa ja Suomussalmea) on otettu käyttöön takaisinsoittojärjestelmä. Puhelimen ollessa varattu asiakas voi jättää viestin nauhalle ja häneen ollaan yhteydessä saman päivän aikana. Selvityksen mukaan puhelujen ruuhkahuippuihin on kohdennettu henkilöstöresursseja ja asiakkaille soitetaan enemmän mm. laboratoriovastausten ilmoittamiseksi.

 

Selvityksen mukaan maakunta -kuntayhtymä on toteuttanut kesä-syyskuun aikana kaikilla terveysasemilla sosiaali- ja terveyspalvelut tutuiksi -kuntakierroksen, jonka yhtenä tarkoituksena on ollut jakaa tietoa kuntalaisille terveyspalveluista, niiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Selvityksen mukaan yleisluontoinen terveys- ja sairaanhoidon puhelinneuvonta sekä palveluohjaus järjestetään kuntayhtymän yhteisestä palvelupisteestä. Palvelupisteessä työskentelee viisi palveluneuvojaa ja heidän osaamisensa kehittäminen on käynnistynyt.

 

Selvityksessä on kerrottu yhteydensaannin toteutumisesta terveysasemittain 21.-22.9.2009. Sen mukaan puheluiden vastausprosentti oli alimmillaan 87,72 (Sotkamo) ja ylimmillään 98,17 (Suomussalmi).

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatietojen mukaan lokakuussa 2009 välitön yhteydensaanti toteutuu Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyskeskustoiminnassa. Seurantatietojen mukaan vastaus 91,98 prosenttia ajanvaraukseen virka-aikana tulevista puheluista pääsee läpi.

 

3. ASIAN ARVIOINTI

 

Sovellettavat oikeusohjeet

 

Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, turvattava riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

 

Kansanterveyslain (66/1972) 15 b §:n 1 momentin mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

 

Hoitoon päätys toteuttamisesta ja alueellisesta yhteystyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 1 §:n mukaan kansanterveyslain 15 b §:n 1 momentissa tarkoitettu välitön yhteydensaanti arkipäivisin virka-aikana terveyskeskukseen tulee järjestää siten, että yhteyttä ottava henkilö voi valintansa mukaan soittaa puhelimella tai tulla henkilökohtaisesti terveyskeskukseen.

 

Yhteydensaannin toteutuminen

 

Valvira velvoitti huhtikuussa 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän määräyksellä saattamaan yhteydensaannin terveyskeskustoiminnassaan lain edellyttämälle tasolle. Erityisesti terveysasemakohtaiset erot olivat tuolloin huomattavat. Maakunta -kuntayhtymän antamasta selvityksestä käy ilmi, että kuntayhtymä on ryhtynyt asianmukaisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin yhteydensaannin parantamiseksi. Toimenpiteillä on saadun selvityksen mukaan parannettu yhteydensaantia selkeästi ja kavennettu terveysasemien välisiä eroja. Näin ollen ja kun otetaan huomioon THL:n seurantatiedot lokakuulta 2009, Valvira katsoo, että asia ei anna aihetta Valviran enempiin toimenpiteisiin.

 

Valvira toteaa, että sen ja lääninhallituksen laatiman hoidon saatavuuden valvontasuunnitelman 2009 - 2011 mukaan terveyskeskusten hoidon saatavuutta valvovat suunnitelman voimassaoloaikana lääninhallitukset eli 1.1.2010 alkaen aluehallintovirastot.

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä on ryhtynyt asianmukaisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen toteutuisi kansanterveyslain edellyttämällä tavalla. Saadun selvityksen mukaan yhteydensaanti on selkeästi parantunut eikä enää vaihtele merkittävästi terveysasemittain. Näin ollen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto katsoo, että asia ei anna aihetta enempään."

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveysalan lupaviraston 13.1.2010 antaman päätöksen Dnro 6748/05.01.03.08/2009 yhteydensaannin toteutuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyskeskustoiminnassa -asiassa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©