Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 61Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 61
10.02.2010

 

Ilmoitusasiat

 

11/22/222/2010

221/22/222/2005

115/13/134/2008

 

STLTK § 61

 

1) Maakuntahallitus on merkinnyt tiedoksi 11.1.2010 § 13 sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman selvityksen "Lääkäri toisen asteen kouluterveydenhuoltoon" -kuntalaisaloitteeseen.

 

2) Rikosseuraamuslaitos (RISE) on lähettänyt 25.1.2010 tiedotteen organisaatiouudistuksesta. Tiedotteen mukaan vuoden 2010 alusta lukien Rikosseuraamusvirasto, Vankeinhoitolaitos ja Kriminaalihuoltolaitos yhdistyivät Rikosseuraamuslaitokseksi (RISE).

 

3) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 30.12.2009 antama päätös OLH-2009-04180/So-62 vuoden 2010 perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakoiden vahvistamisesta.

 

Ennakoiden suuruus määräytyy kaksi vuotta ennen varainhoitovuotta alkaneena vuonna toteutuneiden kustannusten perusteella. Kuukausittainen ennakko on 50 prosenttia mainittujen kustannusten kahdestatoistaosasta. Perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakko/kk vuonna 2010 = vuoden 2008 lopullinen valtionosuus/12.

 

Alla on taulukko, josta ilmenee perustoimeentulotuen ennakoiden jakaantuminen kunnittain:

 

(Jako kunnille samalla prosenttiosuudella kuin vuoden 2009 perustoimeentulotukimenot 18.1.2010 tilanteen mukaan)

 

 
Kunta
Toteuma 2009 18.1.2010
 
%-osuus
OLH:n päätös 30.12.2009
e/kk
Hyrynsalmi
184.800 e
2,62
6.242
Kajaani
3.943.292 e
55,83
133.200
Kuhmo
701.223 e
9,93
23.687
Paltamo
318.550 e
4,51
10.760
Puolanka
327.886 e
4,64
11.076
Ristijärvi
80.425 e
1,14
2.717
Sotkamo
697.178 e
9,87
23.550
Suomussalmi
809.062 e
11,46
27.329
Yhteensä
7.062.416 e
100,00
238.561

 

4) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 30.12.2009 antamallaan päätöksellä OLH-2003-02774/SO-614 hyväksynyt syrjäytymisuhanalaisten lasten ja nuorten palveluihin vuonna 2003 hyväksytystä määrärahasta Vahva vanhemmuus -hankkeen lopullisen valtionavustuksen seuraavasti:

 

Ilmoitetut toteutuneet kustannukset
253.569,00 e
Avustukseen oikeuttavat menot (päätös)
177.935,00 e
Lopullinen valtionavustus
88.917,00 e
Maksettu valtionavustus
88.917,00 e

 

5) Oulun hallinto-oikeus on 25.1.2010 antamallaan päätöksellä numero 10/0028/1 hylännyt sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2008 tekemästä päätöksestä (S) § 2 tehdyn valituksen ja toteaa, että asian näin päättyessä hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

 

Oulun hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

6) Sosiaali- ja terveysministeriö on 7.1.2010 lähettänyt kuntainfon kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuudesta 1.1.2010 alkaen, jonka mukaan kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikäraja poistuu vuoden 2010 alusta alaken. Aiemmin kuntouttavan työtoiminnan kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä aiheutuvat seuraamukset ovat koskeneet vain alle 25-vuotiaita henkilöitä. Ikärajan poistamisen jälkeen kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyvät tai sen keskeyttävät 25 vuotta täyttäneet henkilöt menettävät oikeuden työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä lukien tai heidän toimeentulotuen perusosaansa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan. Toistuvasta kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä voidaan lisäksi asettaa työssäolovelvoite tai alentaa toimeentulotuen perusosaa enintään 40 prosentilla. Toimeentulotuen perusosan alentaminen voidaan toteuttaa edellyttäen, että se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyytämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana.

 

Ikärajan poiston tavoitteena on aktiivisen sosiaalipolitiikan keinoin parantaa pitkään työttömänä olleiden 25 vuotta täyttäneiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä ja ehkäistä siten syrjäytymistä.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©