Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 35
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 35
10.02.2010

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tuotettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen lähipalveluina, seudullisina palveluina ja keskitettyinä palveluina

 

STLTK § 35

 

Kainuun maakuntakokeilun suunnittelun yhteydessä päädyttiin sosiaali- ja terveydenhuollontoimintojen porrastuksessa palveluiden kolmijakoon lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja maakunnallisiin palveluihin. Lähipalvelut määriteltiin koko sosiaali- ja terveystoimen alueella yleisellä tasolla väestön usein tarvitsemiksi palveluiksi, jotka tuotetaan kussakin peruskunnassa. Näin määriteltyjä lähipalveluita ei suunnitteluasiakirjassa yksilöity eikä tarkempia kriteereitä palveluiden yksilöimiseksi määritelty. Seudullisiksi palveluiksi määriteltiin harvemmin tarvittavat palvelut, jotka tuotetaan seudullisina Kajaanin, Ylä-Kainuun ja Kuhmo-Sotkamon seuduilla. Myöskään harvemmin tarvittavia palveluita ei yksilöity eikä palvelun tarpeen vuotuista määrä joko koko kohdeväestössä tai väestön eri ikäryhmissä tämän yksilöimisen pohjaksi määritelty. Maakunnallisesti toteutettaviksi palveluiksi määriteltiin erityisosaamista vaativat palvelut.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta (20.6.2007 1 165 ja 14.11.2007 § 252) ja maakuntahallitus I (19.11.2007 § 257) sekä maakuntavaltuusto (29.11.2007 § 127) ovat käsitelleet sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuotannon jakautumista lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja maakunnallisiin palveluihin.

 

Kainuun hallintokokeilun jälkeisen ajan toiminnan suunnittelu käynnistyi kuntien ja maakunnan edustajien yhteisessä kokouksessa 10.3.2009.

 

Kokouksessa asetettiin ohjausryhmä ja työvaliokunta, joka kokouksessaan 21.4.2009 asetti sosiaali- ja terveystoimialalle kolme valmistelutyöryhmää, jotka olivat:

 

a) työvaliokunta, jonka tehtävänä oli tarkastella sosiaali- ja terveystoimialan prosesseja ja ohjata sosiaali- ja terveystoimialan sisäistä jatkovalmistelua;

 

b) johtamista ja organisaatiorakennetta tarkasteleva työryhmä, jonka tehtävänä oli tarkastella johtamista sosiaali- ja terveystoimialalla ja tehdä tästä näkökulmasta mahdolliset organisaatiorakennemuutosesitykset sekä

 

c) palveluiden ryhmittämistä lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja keskitettyihin palveluihin tarkasteleva työryhmä.

 

Palveluiden ryhmittämistä valmistelevalla työryhmällä oli pohjana maakuntavaltuuston kokouksessaan 29.11.2007 (§ 127) hyväksymät palveluiden ryhmittelyn linjaukset.

 

Työryhmän oli määrä saada esityksensä valmiiksi lokakuuhun 2009 mennessä ja tehdä myös tarvittavat vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehtävät muutosesitykset.

 

Työryhmätyöhön liittyvä kuntalaisten kuuleminen käynnistyi terveysasemilla pidettävillä kuulemistilaisuuksilla. Näissä tilaisuuksissa oli kansalaisilla mahdollisuus keskustella nykyisistä järjestelyistä, tuoda esiin mielipiteitään ja esittää muutosehdotuksia. Kansalaisten mielipiteet ja ehdotukset on koottu ja näiden pohjalta on järjestetty syksyllä 2009 vielä kuulemis- ja keskustelutilaisuudet terveysasemilla.

 

Työryhmä jätti raportin tehtävän toimeksiantajalle 30.10.2009.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tuotettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen lähipalveluina, seudullisina palveluina ja keskitettyinä palveluina -työryhmän esitys ja palveluympyrät ovat liitteinä.

 

Liitteet nro: 2 - 3

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on ottanut kuulemiskierroksilta saadun palautteen huomioon myös v. 2010 toimintasuunnitelmaa tehdessään. Lautakunta esitti toiminnan muutoksia ja niiden vaatimat resurssilisäykset Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemille. Nämä esitykset on maakuntavaltuusto budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksynyt.

 

Työryhmä on esittänyt raportissaan seuraavat:

 

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden ryhmittelyä valmistellut työryhmä ei esittänyt muutoksia palveluiden nykyisen ryhmitykseen. Ryömittelytyöryhmä yhtyi yksimielisesti alatyöryhmän esitykseen.


Sairaanhoidolliset palvelut:

Ryhmittelytyöryhmä ei tuottanut yksimielistä kannanottoa alatyöryhmän esitykseen ja ryhmä tuotti kaksi erilaista näkökulmaa:

1. Radiologiapalvelut pääosin tuotetaan seudullisina palveluina, kuten tälläkin hetkellä

2. Puolangan ja Paltamon radiologiapalveluiden osalta toiminnat väistyvät laitekannan vanhetessa edetään työryhmän esittämällä tavalla

 

Lisäksi ryhmä esittää, että liikkuvan radiologisen yksikön käyttökelpoisuutta ja toimintamahdollisuudet selvitetään.

 

Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut:

Lääkärin virka-aikainen vastaanotto- ja päivystystoiminta -esityksestä käytiin ryhmittelytyöryhmässä keskustelua eri vaihtoehdoista ja esityksen vaihtoehto, jossa edellytettävä väestöpohja olisi vähintään 5 000 asukasta, pois suljettiin sen edellyttämän mittavan ennakkosuunnittelun ja rakenteellisen uudelleen järjestelyn vuoksi.

Toisen vaihtoehdon osalta ryhmittelytyöryhmä esittää näkemyksenään, että vanhusväestön ja pitkäaikaissairaiden tarvitsemat palvelut tuotetaan lähipalveluina terveysasemakohtaisesti. Tavoitteena on, että myös muun väestön lääkärinvastaanottotoiminta toteutetaan terveysasemakohtaisena kuitenkin siten, että niissä tilanteissa, joissa yksittäisen terveysaseman käytössä ei ole lainkaan lääkärityöpanosta palvelu turvataan muilta terveysasemilta, jos se on mahdollista, tai potilaat voivat hakeutua hoitoon muille terveysasemille maakunnassa hyväksytyn vapaan valinnan periaatteen mukaisesti.

 

Hoitajan virka-aikaisen vastaanotto- ja päivystystoiminnan todettiin olevan sidoksissa lääkärin virka-aikaiseen vastaanotto- ja päivystystoimintaan ja sen järjestäminen vaatii virka-aikaisen hoitajan työpanoksen.

 

Perhepalvelut:

Ryhmittelytyöryhmä yhtyi alatyöryhmän esitykseen koskien koulupsykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien toimintaa, toimeentulotuen käsittelyä ja kehitysvammaisten tilapäishoitoa. Ryhmässä nousi esiin myös tarve kehitysvammaisten tilapäishoidon järkeistämiseksi tarvittaessa lähipalveluna.

 

Vanhuspalvelut:

Alatyöryhmä esitti, että vanhuspalvelujen osalta ei ole tarkoituksenmukaista lähteä esittämään oleellisia muutoksia tämänhetkiseen palvelujen ryhmittämiseen. Suurin osa vanhuspalveluista on tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa lähipalvelua, sillä ko. palvelujen käyttö on toistuvaa ja usein myös päivittäistä.

Ryhmittelytyöryhmä yhtyi alatyöryhmän esitykseen

 

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että

 

1) Ympäristöterveydenhuoltoon ei esitetä muutoksia.

 

2) Sairaanhoidon palvelut; Puolangan ja Paltamon radiologiapalvelut väistyvät laitekannan vanhetessa. Liikkuvan radiologisen yksikön toimintamahdollisuudet selvitetään v. 2010 loppuun mennessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöhemmin ensihoidon ja sairaankuljetuksen linjauksista maakunnassa kokonaisuutena.

 

3) Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: Esitys ryhmittelytyöryhmän näkemyksen mukainen.

 

4) Perhepalvelut: Esitys ryhmittelytyöryhmän näkemyksen mukainen.

 

5) Vanhuspalvelut: Esitys ryhmittelytyöryhmän näkemyksen mukainen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©