Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 37Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 37
10.02.2010

 

Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet

 

STLTK § 37

 

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 1.2.2010 § 33 vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet:

 

"1. YLEISTÄ

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion 14.12.2009. Talousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuosien 2005 -2008 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2009 arvioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kuntaliiton ennusteisiin ja valtion peruspalveluohjelmaan 2009 - 2013.

 

Talousarviossa on varauduttu kustannusvaikutukseltaan yhteensä 2,4 %:n palkankorotuksiin (laskennassa käytetty 31.5.2009 palkkasummaa). Lisäksi talousarviossa on varattu 0,2 milj. euroa tehtäväkohtaisiin palkkoihin (n. 0,2 % palkkasummasta) palkkojen yhdenmukaistamista varten. Palkankorotuksiin on varattu yhteensä 3,6 milj. euroa. Palkankorotusvarasta 1,6 % on vuodelta 2009 siirtyvää kustannusvaikutusta. Tehyn sopimuksen kustannusvaikutukset koko organisaation tasolla ovat noin 0,5 % vuodessa (korotus 2 %). Palkankorotuksiin muille sopimusaloille jää näin vain 0,3 prosenttia koko vuodelle laskettuna. Uusia virkoja talousarviossa on lain muutoksista ja palvelutarpeen lisäyksestä johtuen esitetty n. 2,0 milj. euron edestä. Uusia virkoja voidaan täyttää vain, jos palkkamäärärahat palkankorotusten ja ostopalveluiden kompensaatiovaikutusten jälkeen antavat siihen mahdollisuuden. Kunnallisen alan palkkaneuvottelut käydään tammi - helmikuussa 2010.

 

Alustavan tilinpäätösarvion mukaan vuoden 2009 menojen toteutuma tulee olemaan n. 267 milj. euroa. Tässä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 6,5 prosenttia. Tilinpäätös ei aiheuta muutoksia vuoden 2010 talousarvioon.

 

2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

 

Talousarvio 2010 on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimialoittain toimintakatteen osalta. Investointien osalta sitovuustaso on kunkin toimialan nettomääräraha.

 

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta maakuntahallitus, ko. lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä valvoo toimialajohtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia.

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään seuraavasti:

 

Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulosalueiden kesken toimialan budjettimäärärahan puitteissa.

 

Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päättävät tulosalueen ja liikelaitoksen käyttösuunnitelman jakamisesta vastuualueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille.

 

Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päättää toimialajohtaja tai liikelaitoksen johtaja.

 

Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti.

 

3. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET

 

Täyttölupamenettely

 

Täyttölupamenettelyä jatketaan toistaiseksi. Maakuntajohtaja voi päätöksellään poistaa täyttölupamenettelyn vaiheittain, kun henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien uusi tulosyksikkökohtainen seurantajärjestelmä saadaan käyttöön ja varmistutaan talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtävään maakunnan vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

 

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, täyttölupa anotaan lomakkeella (http://kaima.kainuu.fi/hallitus/ henkilöstöpalvelut/ lomakkeet) ja sen myöntää täyttöluparyhmä, jonka jäseniä ovat maakuntajohtaja, henkilöstöjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hallintojohtaja, koulutustoimialajohtaja asiantuntijana täyttöluparyhmässä kuullaan sijaispalveluyksikön osastonhoitajaa. Täyttöluparyhmä kokoontuu maakunnan johtoryhmän kokouspäivinä.

 

Täyttölupaesitykseen pitää liittää mukaan henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien kuukausikohtainen seurantaraportti. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2009\. Perustellun täyttölupaesityksen palvelussuhteeseen ottamisesta tekee tulosaluejohtaja. Määräaikaisen hoitohenkilökunnan täyttölupaesitykset toimitetaan sijaispalveluyksikköön. Muut täyttölupaesitykset toimitetaan toimialajohtajille.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sisäisessä resurssipankissa olevat tai muut uudelleensijoitettavat tehtävään soveltuvat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Jos näiden selvitysten ja myönnetyn täyttöluvan jälkeen osoittautuu tarpeelliseksi hakea henkilöä muutoin kuin maakunnan vakinaisessa palveluksessa olevista, voidaan virka tai toimi laittaa julkiseen hakuun.

 

Avoimeksi tulleen viran, toimen tai tuntipalkkaisen tehtävän vakinainen täyttäminen edellyttää aina täyttölupaa, ennen kuin se voidaan laittaa sisäiseen tai julkiseen hakuun tai muulla tavoin täyttää. Täyttölupamenettely ei koske seuraavia ammattiryhmiä;

- lääkärit

- opettajat

- psykologit

- sosiaalityöntekijät.

 

Hoitohenkilökunta

 

Hoitohenkilökuntaa voidaan ottaa uuteen palvelusuhteeseen ainoastaan silloin kun palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää.

 

Määräaikaisen toimen täyttäminen - hoitohenkilökunta

 

Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan hoitohenkilökunnan sijaispalveluyksiköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla, työvuoroluetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtämällä.

 

Työvuoroluetteloiden muuttamiseen on työnantaja oikeutettu. Työnantaja voi vedota KVTES:n työaikaluvun 30 § 2 momentissa todettuun perusteltuun syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Perusteltuna syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja.

 

Lyhytaikaisiin ennalta arvaamattomiin alle kolme (1-3) päivää kestäviin poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Sijaisten palkkaamisesta huolehtii sijaispalveluyksikkö arkisin klo 7.00 - 18.00 yhteistyössä toimintayksikön esimiehen kanssa. Muina aikoina toimintayksikkö huolehtii arvaamattomiin poissaoloihin ehdottomasti tarvittavan sijaisen hankkimisen itse ja sopii tällöin suullisesti työntekijän kanssa enintään kolme (3) päivää kestävästä työsuhteesta. Toimintayksikkö täyttää henkilöstä "sijaisen ottaminen työyksikköön" lomakkeen. Lomake toimitetaan sijaispalveluyksikköön, joka tekee kirjallisen työsopimuksen sekä toimittaa sen työntekijälle ja palkkatoimistoon. Esimies voi tarkistaa työsopimuksen tilan webTallennuksesta. Määräaikaiset hoitohenkilökunnan työsopimukset tehdään aina sijaispalveluyksikössä.

 

Määräaikaisen tehtävän täyttämiseen ei tarvita täyttölupaa seuraavissa tapauksissa;

- alle kahden viikon sijaisuus

- perhevapaa-, osa-aikalisä- ja vuorotteluvapaa sijaisuus

- vuosilomaketjut joihin sijaiset hankitaan sijaispalveluyksikön kautta.

Muihin määräaikaisiin tehtävän täyttämisiin tarvitaan täyttölupa.

 

Muu henkilökunta

 

Muun henkilöstön osalta on täyttökielto. Täyttökielto koskee sekä vakituista että määräaikaista henkilöstöä. Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman välttämättömän henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisesta voi tulosaluejohtaja tehdä perustellun täyttölupaesityksen täyttöluparyhmälle. Täyttökielto ja täyttölupamenettely ei koske niitä määräaikaisia, joiden palkkaukseen on ulkopuolinen rahoitus.

 

Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista - hoitohenkilökunta

 

Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että lomakaudelle 2.5. - 30.9. myönnettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma 28.2. mennessä ja lomakaudelle 1.10. - 30.4. aikana pidettävistä vuosilomista 31.8. mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuosilomasuunnitelman sijaispalveluyksikköön kyseiseen määräaikaan mennessä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksiköt joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla.

 

Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen kun sijaispalveluyksikön kanssa on sovittu sijaisista. Sijaispalveluyksikkö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tarvita. Tarkennetut vuosilomamääräykset löytyvät henkilöstöpalveluiden säännöistä ja ohjeista.

 

Sairausloman myöntäminen

 

Kuntayhtymän hallinnollisen ohjeen mukaisesti sairauspoissaolon kestäessä enintään kolme kalenteripäivää, poissaolon syyn selvitykseksi riittää oma kirjallinen ilmoitus ja ao. esimiehen lupa. Mikäli hakija tekee itse hakemuksensa webTallennuksessa, sairauslomahakemuksen yhteydessä oleva sähköinen vakuus on riittävä.

 

Mikäli sairaus jatkuu, saa viranhaltija/työntekijä olla pois aikaisempi poissaolo mukaan lukien yhteensä enintään yhdeksän kalenteripäivää terveydenhoitajan/sairaanhoitajan antamalla työkyvyttömyystodistuksella. Sairausloman jatkuessa yli yhdeksän (9) arkipäivää tarvitaan aina hyväksyttävä lääkärintodistus.

 

Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat

 

Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esimiehen esimies.

 

4. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 

Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

 

Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla.

 

Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoitteessa: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/(talouspalvelut/tiedotteet).

 

5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT

 

Kaikki hankinnat tehdään keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Materiaalipalvelut kilpailuttavat hankinnat ja yksiköt tekevät kaikki tilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksiköiden käyttöön. Materiaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, laite- ja työvaatehankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

 

Investointien hankintaraja on 15 000 €.

Pienhankintojen hankintaraja on 2 000 €.

Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta keskitetään Tietohallintopalveluihin: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/ (tietohallintopalvelut/atk-hankinnat).

Muut hankinnat keskitetään materiaalipalvelujen yksikölle.

 

Alle 15 000 euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa.

Yli 15 000 euron hankinnoissa ja sopimuksissa ovat seuraavat hankintarajat:

 

Hallitus / lautakunta
yli 500 000 euroa

Maakuntajohtaja
enintään 500 000 euroa

Toimialajohtaja
enintään 500 000 euroa

Tulosalueenjohtajat
enintään 250 000 euroa

Vastuualueenpäälliköt
enintään 100 000 euroa

 

Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/(materiaalipalvelut).

 

6. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA

 

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja lautakunnille tehtävän tulosaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausittain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen.

 

Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2010\.

 

Lisäksi toimialat laativat maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle kaksi osavuosiraporttia 30.4.2010 ja 31.8.2010 toteutumatilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tulosaluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä talousarviovuoden aikana sekä selvityksen toimenpiteistä, joihin poikkeamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan maakuntahallitukselle raportointikautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

 

7. TALOUSARVION MUUTOKSET

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto kuntalain 65 §:n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kukin toimielin toimintansa osalta.

 

Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrärahan ylittymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista talousarviovuoden aikana.

 

8. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN

 

Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun maakunnan intranet-sivuilla: http://kaima.kainuu.fi."

 

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) 6156 2024, 050 404 1224 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi edellä olevan talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Aki Karjalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14:55.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©