Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 01.02.2010 | Avaa haku

Maakuntahallitus I
Pöytäkirja 01.02.2010 Pykälä 28
Maakuntahallitus I
§ 28
01.02.2010

 

Sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2009

 

MH § 28

 

Sisäisen valvonnan järjestäminen on maakuntahallituksen tehtävänä. Tämän osalta maakuntahallitus on 30.8.2005 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet valvonnan käytännön toteuttamiseksi. Maakuntahallituksen oman valvontatehtävän johdosta tulee sen ottaa kantaa maakuntahallinnon yksiköiden järjestämän valvonnan tasoon. Myös tilintarkastaja ottaa tilintarkastuskertomuksessa kantaa siihen, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kainuun maakunta -kuntayhtymässä asianmukaisesti järjestetty.

 

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta annetun yleisohjeen mukaan maakuntahallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on maakunta -kuntayhtymässä järjestetty.

 

Tilintarkastaja on sisäisen tarkastajan välityksellä pyytänyt tilivelvollisilta raportit oman alueensa sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna 2009. Raportit ovat liitteenä.

 

Liite nro: 1

 

Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866. Sähköposti etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus hyväksyy tilivelvollisten esittämät sisäisen valvonnan raportit ja toteaa osaltaan, että sisäinen valvonta on järjestetty sisältäen menetelmät, menettelytavat ja muut toimenpiteet, jotka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että seuraavat ohjeen mainitsemat yleiset tavoitteet on saavuttu:

 

-
varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja jatkuvuus;

-
edistetään organisaation tehtävien mukaisesti toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palveluiden laatua;

-
vältytään resurssien menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöksistä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista;

-
pystytään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään virheitä sekä hallitsemaan riskejä;

-
noudatetaan lakeja, säännöksiä ja johdon ohjeita sekä

hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa rapor-
teissa.

 

Lisäksi maakuntahallitus seuraa raporteissa mahdollisesti esitettyjen puutteiden tai epäkohtien korjaantumista tämän vuoden aikana ja tarvittaessa antaa ohjeistusta siihen.

 

Maakuntahallitus:

 

Sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen esitteli asiaa.

 

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 01.02.2010 | Avaa haku

©