Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 15.02.2010 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 15.02.2010 Pykälä 10
Maakuntavaltuusto
§ 131
23.11.2009
Maakuntahallitus I
§ 36
01.02.2010
Maakuntavaltuusto
§ 10
15.02.2010

 

Valtuustoaloite: Kainuun keskussairaalan siivouspalvelun ottaminen maakunnan omaksi työksi

 

1001/18/180/2009

 

MV § 131

 

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Jouko Korhosen esittämä (10 valtuutetun allekirjoittama) Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

 

"Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää maakuntavaltuustolle, että se ryhtyy toimenpiteisiin Kainuun keskussairaalan siivouspalvelun ottamiseksi maakunta -kuntayhtymän omaksi työksi.

 

Ratkaisulla turvataan työntekijöiden työehdot ja inhimillinen palkkaus sekä varmistetaan potilasturvallisuuden säilyminen, vakituisen, osaavan ammattihenkilöstön toimesta.

 

Lisääntyneiden sairaalainfektioiden määrä ja tieto siitä, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole tarvittavaa osaamista ja riittävää kokemusta hoitaa vaativaa ja vahvaa ammattiosaamista edellyttävää tehtävää, vahvistavat näkemystä, jonka perusteella siivouspalvelu kannattaa hoitaa omana työnä."

 

Maakuntavaltuusto:

 

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi.

________

 

MH § 36

 

Sairaala-apulaistyöt kilpailutettiin 18.8.2008 päivätyllä tarjouspyynnöllä ja hankintapäätös käsiteltiin maakuntahallitus I:ssä 27.10.2008 § 257. Hankintapäätöksen mukaan sairaala-apulaistyöt sai hoitaakseen SOL Palvelut Oy. Hankintapäätöksestä ISS Palvelut Oy teki valituksen markkinaoikeuteen, josta ratkaisu saatiin 13.10.2009. Markkinaoikeus hylkäsi ISS Palvelut Oy:n hakemuksen. Hankintapäätös on näin ollen saanut lain voiman ja palvelusopimus SOL Palvelut Oy:n kanssa tehdään vuosille 2010 - 2012. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus optioille vuosille 2013 ja 2014.

 

Maakuntahallinnon tulevaisuutta valmistelevan ohjausryhmän työvaliokunta asetti tukipalveluita selvittelemään hallintojohtaja Kalevi Yliniemen. Selvittely tähtää siihen, että selvittelyssä tutkitaan, onko mahdollista ja perusteltua muuttaa tukipalveluiden rakennetta Kainuussa vuoden 2013 alkaessa. Tukipalveluihin kuuluvat ruokahuolto-, siivous- ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät.

 

Edellä mainituista asioista johtuen ei ole perusteltua ryhtyä valmistelemaan tässä vaiheessa Kainuussa keskussairaalan siivouspalveluiden ottamista Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi työksi.

 

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh. 044-7101 767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus antaa aloitteeseen selostustekstin mukaisen vastineen ja esittää sen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto toteaa asian loppuun käsitellyksi.

 

Maakuntahallitus:

 

Keskustelun kuluessa Markku Oikarinen esitti, että maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se ryhtyy toimenpiteisiin Kainuun keskussairaalan siivouspalvelun ottamiseksi maakunta -kuntayhtymän omaksi työksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että Markku Oikarisen esitystä ei ole kannatettu, joten maakuntahallitus on yksimielisesti hyväksynyt maakuntajohtajan ehdotuksen.

________

 

MV § 10

 

Maakuntavaltuusto:

 

Hyväksyi.

 

Jouko Korhonen esitti Markku Oikarisen kannattamana, että päätökseen liitettäisiin seuraava ponsi: "Valtuutettuna esitän, että Kainuun maakunta ei uusi SOL-palveluiden kanssa tehtyä sopimusta Kainuun keskussairaalan siivouspalveluiden hoitamisesta sopimuksen umpeutuessa vuoden 2012 lopussa. Sopimukseen varattua optiota vuosille 2013-2014 ei tule käyttää. Mielestäni Kainuun keskussairaalan siivouspalvelut on otettava vuoden 2013 alussa maakunnan omana työnä hoidettavaksi, koska sillä varmistetaan se osaaminen, joka vaaditaan palveluiden hoitamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ottamalla siivouspalvelu maakunnan omaksi työksi vähennetään riskiä sairaalainfektioihin, parannetaan potilasturvallisuutta ja kohennetaan työntekijöiden työehtoja sekä työssä jaksamista."

 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty ponsiesitys, jota ei voida yksimielisesti hyväksyä, joten asiasta on äänestettävä.

 

Teen seuraavan äänestysjärjestysesityksen: ne, jotka kannattavat maakuntahallituksen esitystä, äänestävä Jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Korhosen esitystä liittää ponsi päätökseen, äänestävät Ei. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Jaa-ääniä annettiin 34, Ei-ääniä 19, tyhjiä 1 ja poissa 5.

 

Äänetystulos liitteenä. Liite nro: 2

 

Maakuntavaltuusto päätti olla liittämättä päätökseen Jouko Korhosen ehdottamaa pontta.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 15.02.2010 | Avaa haku

©