Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2010 Pykälä 103Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 103
24.03.2010

 

Ilmoitusasiat

 

249/22/222/2006

195/22/222/2007

851/37/371/2009

648/64/644/2008

123/22/222/2010

164/61/616/2010

 

STLTK § 103

 

1) Oulun yliopisto lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 26.1.2010 asettanut alueellisen neuvottelukunnan toimikaudeksi 2010-2013

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta koskevien asetusten mukaan (A678/98, A316/2003 ja A401/2007) alueellinen neuvottelukunta toimii alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä. Lisäksi alueellinen neuvottelukunta tekee selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta ja antaa lausunnon yliopistolle koskien poikkeuspäätöksiä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta. Alueellinen neuvottelukunta on tärkeä yhteistyöelin koulutusasioiden lisäksi myös muissa tiedekunnan toiminnan kannalta keskeisissä asioissa. Alueellinen neuvottelukunta kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Alueellisessa neuvottelukunnassa ovat edustettuina yliopisto, yliopistollinen sairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, lääninlääkäri ja opiskelija.

 

Tiedekuntaneuvosto on asettanut toimikaudekseen 2010-2013 alueellisen neuvottelukunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 

dekaani Kari Majamaa (puheenjohtaja), Oulun yliopisto

terveydenhuollon ylilääkäri Päivi Hirsso, Oulun sosiaali- ja terveystoimi

johtava lääkäri Virpi Honkala, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

johtajaylilääkäri Juha Kursu, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

terveyskeskuslääkäri Jouko Mattila, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

professori Pertti Pirttiniemi, hammaslääketieteen laitos

sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä

erikoistuva lääkäri Kati Retsu-Heikkilä, ammatillinen jatkokoulutustoimikunta

johtajaylilääkäri Eva Salomaa, Lapin sairaanhoitopiiri

johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

professori Anja Tuulonen, ammatillinen jatkokoulutustoimikunta

koulutusdekaani Olli Vainio, Oulun yliopisto

lääninlääkäri Aira Uusimäki, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

hallintopäällikkö Juha Kukkonen

opintoasiainpäällikkö Hanna Pesonen

koulutuspäällikkö Eija Ruottinen, sihteeri

2) Ylilääkäri Jouko Kotimäen 22.2.2010 tekemä viranhaltijapäätös 1/2010: " Asia: Operatiivista tulosaluetta/korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan vastuualuetta koskevan päätösvallan siirto ylilääkäriltä kuntoutusohjaajalle.

Päätös: Kuulovammaisten aikuisten kuntoutusohjaaja käyttää Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön mukaista päätösvaltaa:

-vahvistetun talousarvion ja käyttösuunnitelman puitteissa päättää vaikeasti kuulovammaisten potilaiden kotiin asennettavien alle 2000 € arvoisten hälytinjärjestelmien hankinnasta ja asennuksesta. Hankinnat tapahtuvat kuntayhtymän sovitun käytännön mukaisesti hankintatoimiston kautta.

Perustelu: Hälytinjärjestelmien hankinta ja asennus siirtyvät vuoden 2010 käyttötaloussuunnitelman muutoksen mukaisesti vammaispalvelusta erikoissairaanhoitoon päällekkäisten toimintojen purkamiseksi."

 

3) Kainuun käräjäoikeuden työsuhteen irtosanomista/purkamista koskevasta asiasta 4.2.2010 antama tuomio 10/393: Kantaja on vaatinut, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä on velvoitettava suorittamaan kantajalle

1. korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 24 kuukauden palkkaa vastaava rahallinen korvaus

2. korvauksena oikeudenkäyntikuluista asiassa myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden ratkaisun antamispäivästä lukien.

 

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja velvoitti kantajan korvaamaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisun antamispäivästä lukien.

 

Kantaja on ilmoittanut tyytymättömyytensä koko tuomioon.

 

Käräjäoikeuden ratkaisu on nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

4) Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.3.2010 numero 419 kunnallisasiaa koskevassa valituksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen viranhaltija on 17.1.2008 tekemällään päätöksellä purkanut henkilön virkasuhteen päättyväksi 17.1.2008. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi henkilön oikaisuvaatimuksen 12.3.2008. Oulun hallinto-oikeus kumosi henkilön valituksesta Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sekä viranhaltijan päätökset. Hallinto-oikeus hylkäsi henkilön oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitus valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen siltä osin kuin se koski virkasuhteen purkamista. Lisäksi korkein hallinto-oikeus on ottanut tutkittavakseen Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallituksen vaatimuksen irtosanomisperusteen täyttymisestä ja hylännyt vaatimuksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi henkilön vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

5) Sosiaali- ja terveysministeriön 2.2.2010 antama päätös STM/486/2010 valtionkorvauksen maksamisesta erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan.

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto maksaa 11.3.2010 yhteensä 19.566,00 euroa erikoissairaanhoitolain mukaisen tutkimustoiminnan valtionkorvausta tammi-maaliskuulle 2010. Seuraavat korvauserät 6.521,00 €/kk maksetaan kuukausittain huhti-joulukuussa 2010.

 

Erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan Kainuun maakunta -kuntayhtymälle maksetaan vuonna 2010 yhteensä 78.255,00 euroa.

 

6) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 22.2.2010 numerot PSAVI-2010-00724/So-35 ja PSAVI-2010-00051/So-35ml yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimintayksikön lopettamisesta. Matti Tapio Oy on ilmoittanut aluehallintovirastolle palvelutoiminnan lopettamisesta 30.11.2009 Ylä-Kainuun Hammaspalvelu, Hyrynsalmi -nimisessä toimintayksikössä.

 

7) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on antanut 8.2.2010 tarkastuskertomuksen 10/804 Kainuun Työterveys liikelaitokseen 20.1.2010 tehdystä työsuojelutarkastuksesta. Tarkastuksella käsiteltiin 09/2026 kehotuksen mukaisen vaarojen tunnistamisen ja toimintaohjeiden mukaiset työterveyshuollon kirjallinen toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys. Kehotuksen mukaiset asiat oli laitettu työpaikalla kuntoon, eikä työnantajalta ole lisää vaateita em. tarkastuskertomuksen mukaisiin asioihin.

 

8) Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 19.2.2010 sosiaali- ja terveydenhuollon lopullisesta valtionavustuksesta Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hankkeeseen. Hankkeen kesto 1.6.2007-30.6.2009. STM:n ratkaisu:

 

Valtionavustuksen perusteena olevat kustannukset (päätös OLH-2007-05069/So-612)
 
223.845,00 euroa
Ilmoitetut toteutuneet kokonaiskustannukset
158.367,00 euroa
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset
157.879,00 euroa
Lopullinen valtionavustus (75 %)
118.409,00 euroa
Maksettu valtionavustus
118.409,00 euroa

Valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista on vähennetty tilintarkastuspalkkio 465,00 euroa ja työaikalisäkorvaus 22,79 euroa.

 

9) Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 10.2.2010 sosiaali- ja terveydenhuollon lopullisesta valtionavustuksesta Perhekeskukset Kainuuseen -hankkeeseen. Hankkeen kesto 1.6.2006-31.12.2008. STM:n ratkaisu:

 

Valtionavustuksen perusteena olevat kustannukset (päätös OLH-2006-02720/So-613)
 
244.574,00 euroa
Ilmoitetut toteutuneet kokonaiskustannukset
232.191,00 euroa
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset
226.670,00 euroa
Lopullinen valtionavustus (75 %)
170.003,00 euroa
Maksettu valtionavustus
178.359,32 euroa
Valtiolle palautettava
8.356,32 euroa

 

10) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 17.2.2010 numero PSAVI-2010-00020/So-35ml yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimintayksikön lopettamisesta. Kainuun Fysioterapia Oy on ilmoittanut aluehallintovirastolle palvelutoiminnan lopettamisesta Kajaanissa Kainuun Fysioterapia Oy, Kauppakatu 26 B ja Kainuun Fysioterapia Oy, Kauppakatu 34 -nimisissä toimintayksiköissä.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

©