Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2010 Pykälä 89
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 89
24.03.2010

 

Terveyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset vuosina 2008-2014

 

STLTK § 89

 

Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön rakennushanke ja sen alustava kustannusarvio olivat Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallituksen käsiteltävänä 10.9.2007, Maakuntahallitus I § 201 10.9.2007 (Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön rakennushanke, laajuus ja alustava kustannusarvio). Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen alustavan kustannusarvion ja laajuuden sekä antoi luvan hankkeen jatkovalmistelulle. Asian käsittelyn yhteydessä maakuntahallituksella oli käytettävissään muistio hankkeen taustoista. Edellä mainittu muistio, Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve, on liitteenä.

 

Liite nro: 1

 

Muistion kohdassa 1.2.2 on kuvattu nopean diagnostiikan yksikön oletettu vaikutus ympärivuorokautisten hoito- ja hoivapaikkojen tarpeeseen Kainuussa tulevina vuosina.

 

Nopean diagnostiikan yksikköön perustettavien15 uuden sairaansijan arvioitiin heijastuvan noin 25 sairaansijan vähennyksenä muussa akuuttisairaanhoidossa. Tämä tarkoittaa 10 sairaansijan vähennystä erikoissairaanhoidosta ja 15 sairaansijan vähennystä terveyskeskusten akuuttiosastoilta nettovähennyksen ollessa yhteensä10 sairaansijaa.

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja asetti helmikuussa 2007 työryhmän selvittelemään ympärivuorokautisten sairaansijojen tulevaa seudullista tarvetta ja sijoittumista Kainuussa. Työryhmätyö on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä Ympärivuorokautisten laitospaikkojen tarve Kainuun Maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina 2008–2010.

 

Liite nro: 2

 

Terveyskeskusten vuodeosastojen ympärivuorokautisten sairaansijat ja niiden seudullinen jakautuminen sekä yli 75-vuotiaiden asukkaiden suhteellisen osuuden sekä seudullisen sairastavuusindeksin mukaisesti arvioitu sairaansijaterve ja seudullinen jakautuminen vuonna 2010 on kuvattu taulukossa 1 työryhmän raportin mukaisesti.

 

Taulukko 1. Terveyskeskusten ympärivuorokautiset akuutit sairaansijat vuosina 2008 ja 2010

Vuosi
Seutu I
Seutu II
Seutu III
Maakunnallinen
kuntoutus
Yhteensä
2008/raportti
62
68
34
24
188
2010/raportti
66
39
44
24
173

 

Raportissa esitettyä sairaansijojen seudullista jakautumista täsmennettiin vielä vuoden 2008 ja 2009 aikana ottaen huomioon olemassa olevat tilat, tilojen korjaus- ja muut resurssitarpeet sekä etäisyydet eri terveysasemien välillä. Kun nämä tekijät otettiin huomioon, päädyttiin seuraavaan akuuttisairaansijojen jakaumaan: Kajaanin akuuttiyksikkö 52 sairaansijaa, Sotkamon sairaala 29 sairaansijaa, Kuhmon sairaala 28 sairaansijaa ja Suomussalmen sairaala 40 sairaansijaa. Akuutti vuodeosastotoiminta Hyrynsalmen, Paltamon ja Puolangan terveysasemilla lakkaa.

 

Ylä-Kainuun terveyskeskussairaalassa on tällä hetkellä 29 sairaansijaa ja hoivayksikössä 40. Esityksen mukaan osastot vaihtavat paikkaansa ja siten mahdollistuu terveyskeskussairaalapaikkojen määrän lisääntyminen 40:een. Sosiaali- ja terveysjohtaja nimesi työryhmän valmistelemaan Ylä-Kainuun muutoksia. Valmistelun yhteydessä kävi ilmi, että Suomussalmen terveysasemalla oli arvioitua laajempi korjauksen ja lisätilan tarve. Suomussalmen terveysaseman korjaus- ja lisärakennustyöt toteutetaan vuosina 2010–2011.

 

Taulukko 2. Terveyskeskusten ympärivuorokautiset akuutit sairaansijat vuosina 2008 ja 2010, 2010/uusi

Vuosi
Seutu I
Seutu II
Seutu III
Maakunnallinen
kuntoutus
Yhteensä
2008/raportti
62
68
34
24
188
2010/raportti
66
39
44
24
173
2010/uusi
52
57
40
24
173

 

Vuoden 2009 aikana työryhmä teki suunnitelman vuodeosastopaikkojen asteittaisesta vähentämisestä viiden vuoden aikana.

 

Suunnitelman mukaisesti 1.1.2010 lakkautui Paltamon 10 akuuttihoitopaikkaa ja Sotkamon sairaalasta 4 sairaansijaa. Muutoksen yhteydessä Sotkamon sairaalasta kahden hoitajan vakanssit siirtyivät nopeandiagnostiikan yksikköön. Ylä-Kainuun ympärivuotokautisten laitospaikkojen suunnitelma ei toteutunut. Tavoitteena on, että terveyskeskussairaalan remontti valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä ja samalla vuodeosastopaikat lisääntyvät 40 paikkaan. Sairaansijamuutosten toteuttamisen vuosisuunnitelma ja 1.1.2010 toteutuneet sairaansijamuutokset on esitetty taulukossa 3.

 

Taulukko 3. Sairaansijamuutokset terveysasemilla vuosina 2009–2014

 
Kajaani
akuutti
Maakun-
nallinen kuntoutus
Paltamo
Sotkamo
Kuhmo
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Suunnitelma yhteensä/
akuuttipaikat
Toteuma
yhteensä/
akuuttipaikat
2009
52
24
10
38
30
5
29
188 / 164
 
2010
52
24
0
34
30
0 (5)
40 (29)
180 / 156
174 / 150
2011
52
24
0
34
30
0
40
180 / 156
 
2012
52
24
0
32
30
0
40
178 / 154
 
2013
52
24
0
32
30
0
40
178 / 154
 
2014
52
24
0
29
28
0
40
173 / 149
 

 

Suunnitelmien mukaan vuonna 2014 Kainuun maakunta – kuntayhtymässä on terveyskeskussairaalan sairaansijoja 173 ja niistä akuuttihoitopaikkoja 149. Terveyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset edellyttävät, että kaikki terveysasemien akuuttihoitoon tarkoitetut sairaansijat ovat nimenomaan akuutinhoidon käytettävissä.

 

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja hyväksyy terveyden- ja sairaudenhoidon palveluissa valmistellut linjaukset jatkosuunnitelmiksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveysjohtaja Mauno Saarta, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 13:47-13:59.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

©