Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 06.10.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 06.10.2010 Pykälä 244
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 220
08.09.2010
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 244
06.10.2010

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

 

STLTK § 220

 

Maakuntahallitus antoi 14.6.2010 § 128 talouden ja toiminnan kehykset ja suunnitteluohjeet vuosille 2011-2014.

 

Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainminiteriön ja Kuntaliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä. Taustamateriaaleina on käytetty valtionvarainminiteriön julkaisua Peruspalveluohjelma 2011 - 2014 ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2010. Lisäksi maakunnan talouden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus.

Suomen kansantalous koki viime vuonna tuotannon nopean ja jyrkän notkahduksen. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan tuotannon määrä väheni 7,8 %. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Kansainvälisen talouden taantuman syvin vaihe lienee ohitettu ja toipuminen on alkanut muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Finanssi- ja rahapolitiikassa on tehty elvytystoimia taloudellisen kasvun vauhdittamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Jatkossa raha- ja finanssipolitiikkaa suunnattaneen talouksien pitemmän ajan kestävyyden varmistamiseen.

 

Valtiovarainministeriön laskelmat ns. kestävyysvajeen suuruudesta ovat muuttuneet talouskriisin seurauksena selvästi. Kestävyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu väestön ikärakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä menopaineita että uhkaa heikentää kansantuotteen ja verotulojen kasvua. Kestävyysvajeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haaste julkisen talouden rahoitukselle ja ne koskettavat myös merkittävästi kuntataloutta.

 

Kainuun maakunnan talouden osalta tavoitteena vuodelle 2011 on, että kuntayhtymän menojen kasvua leikataan siten, että kokonaiskasvu saa olla enintään 3,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut voidaan säilyttää vuoden 2010 tasolla mutta ikärakenteen muutoksen ja laman tuomaan palvelutarpeen muutokseen voidaan rahallisesti vastata vain osittain. Siksi toimintojen ja palvelurakenteen tehostamista on edelleen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden prosenttiyksikön toimintojen tehostamisvaatimuksen.

 

Maakunnan perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen maakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kuntien palvelutarpeista, maakunnan tarjoamien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut 28.5.2010. Neuvotteluissa hyväksyttiin maakunnan esittämä kehys vuodelle 2011 ja sovittiin, että asiasta pidetään vielä tarkistuskokous 8.10.2010.

 

Maakuntahallituksen 14.6.2010 hyväksymä sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2011 kehys (ilman liikelaitosta):

 

Käyttötalous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala
1 000 €
TP 2007
%
TP 2008
%
TP2009
%
Enn 2010
%
Raami 2011
%
Toimintatuotot
30 308
3,1
32 825
8,3
35 664
8,6
38 629
8,3
39 800
3,0
Toimintamenot
206 022
4,9
218 773
6,2
233 665
6,8
243 925
4,4
253 568
4,0
Toimintakate
-175 714
 
-185 948
 
-198 001
 
-205 296
 
-213 768
 
Rahoitustuotot ja kulut
 
-3
 
 
-3
 
 
-2
 
 
 
 
 
Poistot
-1 482
 
-1 499
 
- 1 610
 
- 1 500
 
-1 600
 
Tilikauden tulos
-177 199
5,1
-187 450
5,8
-199 613
6,5
-206 796
3,6
-215 368
4,1

 

Investointiosa
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala
1 000 €
TP 2008
TP 2009
TA 2010
TS 2011
TS 2012
TS 2013
TS 2014
Rakennukset
 
 
 
 
 
 
 
KAKS; korjaus ja lisärakentaminen
 
2 018
 
5 345
 
1 600
 
4 000
 
2 400
 
1 000
 
1 000
Muut korjaukset
708
664
900
500
600
2 000
2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
Koneet ja kalusto
 
 
 
 
 
 
 
Tietojärjestelmät
327
525
1 000
1 000
500
500
500
Muut koneet ja kalusto
 
1 225
 
1 684
 
1 300
 
1 500
 
1 500
 
1 500
 
1 500
Työterveyshuolto
 
 
 
300
100
100
100
Yhteensä
4 278
8 218
4 800
7 300
5 100
5 100
5 100

 

Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-suunnitelmaa vuosille 2011-2014 on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnan strategiaseminaarissa sekä sen jälkeen virkamiestyöryhmässä lautakunnan jäsenille varattiin tilaisuus kommenttien ja muutosesitysten lähettämiseen 6.8.2010 mennessä. Päivitetty BSC-suunnitelmaluonnos vuosille 2011-2014 on liitteenä.

 

Liite nro: 1

 

Tulosaluejohtajat esittelevät vuoden 2011 talousarvioluonnokset ja vuodelle 2011 tulevat keskeiset muutokset yksityiskohtaisesti lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-suunnitelman vuosille 2011-2014 liitteen nro 1 mukaisena, ja

 

2) keskustelee vuoden 2011 talousarvioraamista ja antaa viranhaltijoille jatkovalmisteluohjeita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kokoukseen saapuivat klo 11:28 asiantuntijoiksi tähän asiaan perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen, hallintoylilääkäri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mauno Saari ja projektipäällikkö Terho Pekkala.

 

Tämän asian esittely aikana kokouksesta poistuivat Helena Ylävaara klo 12:23, Anna Riitta Airaksinen klo 12:31, Aila Kemppainen klo 12:45, Päivi Nykänen klo 12:43, Esa Ahonen klo 12:55, Mauno Saari klo 13:26, Yrjö Puurunen klo 13:27 ja Terho Pekkala klo 13:49.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimialan BSC:n Elinvoima kohdan Kainuulaisten osallisuuden vahvistaminen kohtaan uudeksi mittariksi lisätään Neuvottelukuntien lausunnot. Muilta osin lautakunta hyväksyi BSC:n esityksen mukaisena. Lautakunnan lisäyksellä täydennetty liite nro 1 korvaa esityslistan liitteen nro 1.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja teki edellä olevan lisäyksen toimialan BSC-esitykseen.

__________

 

Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 13:55-14:05.

 

STLTK § 244

 

Talousjohtaja Asta Tolonen tulee kokoukseen antamaan katsauksen talouden nykytilasta ja vuoden 2011 talousarvion reunaehdoista. Talouspäällikkö Pirjo Selesniemi on kokouksessa sosiaali- ja terveystoimen talouden asiantuntijanana. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa sen, millä toimenpiteillä kullakin tulosalueella on mahdollista päästä annettuun raamiin.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa jatkovalmisteluohjeita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Asta Tolosta.

 

Kokoukseen saapuivat tämän asian käsittelyn alkaessa asiantuntijoiksi kello 10:53 ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen, hallintoylilääkäri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mauno Mauno Saari, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ja palvelusuunnittelija Seija Salomaa sekä taloussuunnittelija Pirkko Heikkinen.

 

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä asumispalveluasiaan ja oli poissa kokouksesta asumispalvelujen esittelyn ja keskustelun ajan klo 11:40-12:25 välisen ajan. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys.

 

Anni-Inkeri Törmänen oli poissa kokouksesta tämän asian esittelyn aikana klo 13:41-14:03.

 

Kokouksesta poistuvat tämän asian käsittelyn aikana Eija Tolonen ja Seija Salomaa klo 12:25, Helena Ylävaara klo 12:59, Päivi Nykänen klo 13:04, Mauno Saari klo 13:53, Esa Ahonen klo 14:08 sekä Asta Tolonen ja Pirkko Heikkinen klo 14:31.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:32-14:36.

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 06.10.2010 | Avaa haku

©