Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 10.01.2011 | Avaa haku

Maakuntahallitus I
Pöytäkirja 10.01.2011 / MuutoksenhakuohjeOIKAISUVAATIMUSOHJEET

 
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja -aika
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäsenet.Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
 
§:t 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Kainuun maakuntahallitus
PL 400
87070 Kainuu
 
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostilla:
kirjaamo@kainuu.fi
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
 
Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla (Kuntalaki 89 § 1 mom.)
 
Oikaisu-
vaatimusaika
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Oikaisu-
vaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen
 
 
Oikaisvaatimuksesta on käytävä ilmi:
  • oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • oikaisuvaatimuksen perusteet.
 
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).
 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

 
Kieltojen
perusteet
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
 
§:t 1-6, 12, 20, 21
 
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaatimuksella tai hallintoriita-asiana, jos asia koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §).
 
§:t 14, 18, 19
 

Liitetään pöytäkirjaan
VALITUSOSOITUS

 
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika
 
 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaiset sekä Kainuun kunnan jäsenet.
 
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta.
 
§:t
 
 
Valitusviranomainen:
Oulun hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU
 
Valituskirja
 
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi
- muutosvaatimuksen perusteet
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
 
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan


MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

Oikaisuvaatimusohje

 

§:t _________________________________

 

 
Oikaisuvaatimusoikeus
Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kuntien jäsenet.
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.
 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehvään, osoite ja postiosoite:
 
Kainuun maakuntahallitus
PL 400, 87070 Kainuu
 
Sähköposti: kirjaamo@kainuu.fi
 
 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaa saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
 
Oikaisvaatimuksesta on käytävä ilmi:
- oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelin-
numero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet.
 
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).
 
 
Lisätietoja
 
Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytäkirianotteen mukana.
 
Muutoksenhakukielto
 
Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.
 ©