Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 316
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 316
28.09.2011

 

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan

 

844/16/160/2011

 

STLTK § 316

 

Talentia Kainuu ry on lähettänyt 28.7.2011 päivätyn, mm. sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kannanoton vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan.

Kannanotto on liitteenä.

 

Liite nro: 7

 

Perhepalvelujohtajat Helena Ylävaara (31.8.2011 saakka) ja Marja-Liisa Komulainen (1.9.2011 alkaen) ovat laatineet seuraavan sisältöisen selvityksen Talentia Kainuu ry:n kannanottoon:

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen on ottanut perhepalvelujohtaja Helena Ylävaaran esityksestä päätöksellään 23.5.2011 § 66/2005 vammaispalvelujen vastuualuepäällikön virkaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosionomi (amk) Anna-Liisa Kainulaisen. Hakijoita virkaan oli 14, heistä pisteytyksen perusteella neljä (4) kutsuttiin haastatteluun ja kolme (3) lopulta haastateltiin. Haastattelijoina toimivat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ja sosiaalialan erityissuunnittelija Marja-Liisa Komulainen. Valinta oli yksimielinen. Perusteluina olivat mm. vahva kokemus vammaispalvelujen johtamisesta ja hallinnoinnista, johtamistaito ja yhteistyökyky.

 

Talentia Kainuu ry on lähettänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle kirjeen 28.7.2011, jossa se vaatii, että perhepalvelupäälliköiden virkojen pätevyysvaatimukset täyttävät jatkossa kelpoisuuslain vaatimukset. (Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki 272/2005). Talentian kirjeessä todettiin, että virkavaali oli tuolloin jo saanut lainvoiman, ja siksi Talentia vaati vammaispalveluihin johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamista, millä korvattaisiin vastuualueen päällikön kelpoisuuden vajaus. Kirjeessä esitetään, että vastuualuepäällikön tehtäviin kelpoisuus määrittyy aina sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn lain 10 §:n mukaan, eikä kunta tai kuntayhtymä voi itse asettaa omia kelpoisuuksia.

 

Vammaispalvelujen vastuualuepäällikön alaisuudessa on noin 290 työntekijää. Suurin osa (noin 280) henkilökunnasta toimii kehitysvammahuollon laitos-, asumis- ja avopalvelujen piirissä, ja heillä on erilaisia sosiaalihuollon ja terveydenhuollon koulutuksia. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja suorittaa yhteensä kahdeksan (8) työntekijää, joista kolmella on sosiaalityöntekijän vakanssi. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut maakunta-kuntayhtymä ostaa kokonaisuudessaan, ja vanhusten ja vammaisten ostopalvelut on organisoitu keskitetysti. Vammaispalveluista vastanneella perhepalvelupäälliköllä ei ole ollut sosiaalityöntekijän pätevyyttä aiemminkaan, vaan ennen maakunta-kuntayhtymän perustamista hän oli toiminut yhden Kainuun kunnan sosiaalijohtajana ja koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri, jolla pääaineena on sosiaalipolitiikka. Nyt valittu Anna-Liisa Kainulainen suorittaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa Kuopion yliopistoon pääaineenaan sosiaalihallintotiede. Hän valmistuu oman kertomansa mukaan lokakuun loppuun mennessä. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja sosionomin tutkinnon lisäksi hänellä on johtamisen erikoisammattitutkinto ja vajaamielishoitajan tutkinto.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vastuualuepäällikön virkoja on kaikilla tulosalueilla, ja heillä on mitä moninaisimpia koulutuksia. Perhepalvelujen tulosalueellakin on sekä kelpoisuuslain 10 §:n että lääketieteen lisensiaatin pätevyyden omaavia vastuualuepäälliköitä. Pätevyysvaatimukset onkin määritelty hyvin avarasti, jotta on mahdollista valita erilaisiin tehtäviin kulloinkin vaatimukset parhaiten täyttävät henkilöt. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön liitteessä vain tulosaluejohtajien pätevyysvaatimuksiksi on määritelty ylempi korkeakoulututkinto. Tosin pätevyysvaatimuksia ollaan parhaillaan tarkistamassa.

 

Vammaispalvelujen vastuualuepäällikön tehtävä on puhtaasti hallinnollinen tehtävä, mutta sen vastuut eivät ulotu likikään koko sosiaalihuollon kenttään: lasten, aikuisväestön ja vanhusten sosiaalipalvelut ovat sen ulkopuolella. Kelpoisuuslain soveltamisohjeissa todetaan päivähoidon osalta, että kun tehtävä ei sisällä ammatillista ohjausta eikä välitöntä asiakastyötä, kelpoisuutena voi olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai myös muu koulutus. Nykyisessä kelpoisuuslaissa on aiempaan verraten painotettu alan tuntemusta ja johtamistaitoa, jotka tässä kyseisessä valinnassakin olivat avainasemassa johtuen mm. siitä, että vammaispalvelujen vastuualuepäällikön kanssa lähes samanaikaisesti siirtyi toisiin tehtäviin hänen alaisistaan vammaispalvelupäälliköistä (kehitysvammahuollosta) kaksi eli puolet vammaispalvelupäälliköistä. Valitulla oli vahvaa kokemusta sekä vammaispalvelulain että erityishuoltolain mukaisten palvelujen johtamisesta hänen aiemmassa työssään. Ennen valintaa oli perhepalvelujohtajalle (koulutukseltaan terveydenhuollon maisteri) valittu jatkaja 1.9.2011 alkaen, jolla on kelpoisuuslain mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Hän vastaa vammaispalvelujen lisäksi lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja aikuisväestön sosiaalipalveluista Kainuussa. Tältä osin tilanne siis koheni kelpoisuuslain toteutumisen näkökulmasta vammaispalveluissa.

 

Siinä tapauksessa, että vammaispalvelujen vastuualuepäällikön vakanssi tulkitaan ammatillisiksi johtotehtäviksi, voidaan soveltamisohjeista todeta, että "kelpoisuusehtoja ei sovelleta tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijän työnkuva on hyvin itsenäinen, ja esimiehen johtotehtävät ovat sen vuoksi luonteeltaan puhtaasti hallinnollisia… Jos organisaatiossa työskentelee useiden ammattiryhmien edustajia, eikä sosiaalityöntekijällä ole tukenaan sosiaalityön ammatillista johtoa, ulkopuolisen työnohjauksen käyttö on suositeltavaa. " Työnohjauspalveluja Kainuun maakunta -kuntayhtymä on valmis järjestämään ja on järjestänytkin henkilökunnan esittämien tarpeiden mukaan. Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö ei tee asiakaskohtaisia päätöksiä.

Kelpoisuuslain soveltamisohjeissa kohdassa Muut asiakastyön ohjausta edellyttävät johtotehtävät sanotaan, että "asiakkaiden tarpeiden ja toiminnan sisällön suuren vaihtelun vuoksi kelpoisuussäännöksistä on tehty riittävän väljät siten, että kunkin yksikön johtoon voidaan valita siihen parhaiten soveltuvan koulutuksen omaava henkilö" ja että "säännöksen sanamuoto ei estä valitsemasta sosiaalipalvelujen johtotehtäviin henkilöä, jolla on muu soveltuva korkeakoulututkinto."

 

Vammaispalvelujen vastuualue jakaantuu seudullisten ja keskitettyjen kehitysvammapalvelujen sekä vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tulosyksikköihin. Keskitettyjen ja seudullisten kehitysvammaisten palvelujen tulosyksiköillä on omat vammaispalvelupäällikkönsä, mutta vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tulosyksiköllä ei ole sellaista ollut, koska se on henkilökuntamäärältään huomattavasti muita pienempi (yhteensä Kainuussa tällä hetkellä 8 työntekijää). Talentian esitys johtavasta sosiaalityöntekijästä on ajankohtainen, sillä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on keskusteltu vammaispalvelujen vastuualuepäällikön tehtävien selkiyttämisestä jo keväällä 2011 mm. niin, että vpl-palvelujen tulosyksikköön valittaisiin joku olemassa olevista sosiaalityöntekijöistä tiimivastaavaksi, jolla tulee olla kelpoisuuslain mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Asia viedään sosiaali- ja terveyslautakuntaan viimeistään lokakuussa 2011.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Komulainen puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi edellä olevan Talentia ry:lle annetun perhepalvelujohtaja Helena Ylävaaran ja perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Komulaisen laatiman selvityksen Talentia ry:n kannanottoon vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©