Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 319Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 319
28.09.2011

 

Coronaria Hoitoketju Oy

 

STLTK § 319

 

Kuhmon terveysaseman vastaanoton toiminnasta on vastannut 1.4.2009 alkaen Coronaria Hoitoketju Oy.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt Kuhmon terveysaseman vastaanoton toimintaa kokouksissaan 10.2.2010, 26.5.2010, 16.6.2010 ja 8.9.2010 sekä 6.4.2011.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on katsonut, ettei Kuhmon terveysaseman vastanotolla toteutunut lääkäreiden työpanos vastaa Coronaria Hoitoketju Oy:n jättämässä tarjouksessa ilmoitettua. Kokouksissaan 26.5.2010 ja 16.6.2010 lautakunta on edellyttänyt lääkärityöpanoksen saattamista jätettyä tarjousta vastaavaksi.

 

Kokouksessaan 08.09.2010 lautakunta on saanut Coronaria Hoitoketju Oy:ltä selvityksen 1.5.2010-30.8.2010 vallinneesta tilanteesta. Lautakunta on hyväksynyt Coronaria Hoitoketju Oy:n antaman selvityksen muilta osin, mutta ei ole hyväksynyt kandidaattiyövoiman käyttöä. Lisäksi lautakunta on pitänyt 1.5.2010-31.8.2010 vallinnutta tilannetta ehdottomana minimivaatimuksena ja edellyttänyt tilanteen säilyvän vähintään tällä tasolla jäljellä olevan sopimuskauden ajan.

 

Kokouksessaan 6.4.2011 lautakunta on saanut Coronaria Hoitoketju Oy:ltä selvityksen Kuhmon terveysasemalla 1.9.2010- 31.1.2011 toteutuneesta lääkärityöpanoksesta.

 

Selvityksestä käy ilmi, että virka-aikana Kuhmon terveysasemalla toteutunut lääkärein kokonaistyöpanos puheena olevana aikana on ollut 3.355 tuntia. Työpanos on jakautunut lääkäreiden koulutuksen ja pätevyyden suhteen seuraavasti: Erikoislääkäreiden osuus 22 %, täyslaillistettujen lääketieteen lisensiaattien osuus 0 %, perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääketieteen lisensiaattien osuus (ns. eurolääkärit 1.5.2011 saakka) 68 % ja lääketieteen kandidaattien osuus 10 %. Keskimäärin kokonaistyöpanos vastaa 4.12 lääkärin työpanosta. Jos kokonaistyöpanoksesta poistetaan lääketieteen kandidaattien osuus, vastaa toteutunut työpanos 3.7 lääkärin työpanosta.

 

Coronaria hoitoketjun toiminta vastaa tältä osin Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.9.2010 edellyttämää myös siinä tapauksessa ettei 10 %:n kandidaattityövoiman osuutta otettaisi laskennassa huomioon. Seuranta-aikana on seitsemän lääkäriä vastannut 90 %:sta toteutuneesta työpanoksesta.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilasasiamies on kiinnittänyt huomiota Coronaria Hoitoketju Oy:n toimintaan liittyen viiveisiin muistus, kantelu- ja potilasvahinkoasioiden hoitamisessa. Coronaria Hoitoketju Oy:tä on kehotettu saattamaan toimintansa tältä osin asianmukaiseksi seurantaryhmän kokouksissa 20.10.2010 ja 28.2.2011. Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilasasiamieheltä saadun tiedon mukaan muutosta asiassa ei ole tapahtunut maaliskuuhun 2011 mennessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 6.4.2011, että Coronaria Hoitoketju Oy:n vastaanottotoiminta jatkuu vähintään nykyisellä tasolla laadullisesti ja määrällisesti. Lisäksi lautakunta edellytti, että muistutus, kantelu ja potilasvahinkoasioiden osalta toiminta saatetaan välittömästi kuntoon. Lautakunta päätti myös, että tilannetta tarkastellaan uudelleen 29.6.2011 kokouksessa.

 

Kuhmon terveysaseman vastaanoton toiminnan seurantaryhmän kokous on pidetty 13.9.2011. Coronaria Hoitoketju Oy on toimittanut seurantaryhmälle tiedot Kuhmon terveysaseman lääkärityöpanosta aikavälillä 1.5.2011-31.8.2011 koskevat tiedot sekä Coronaria Hoitoketju Oy:n käytössä olevat ohjeet muistutus- kantelu- ja potilasvahinkoasioiden käsittelystä siltä osin kuin ne koskevat Kuhmon terveysaseman toimintaa.

 

Seurantaryhmälle toimitettujen tietojen perusteella on Kuhmon terveysaseman virka-aikainen lääkärityöpanos aikavälillä 1.5.-31.8.2011 ollut yhteensä 3.001,7 tuntia. Erikoislääkäreiden osuus työpanoksesta on ollut 24.5%, lääketieteen lisensiaattien osuus 23,4 % ja lääketieteen kandidaattien osuus 52.1 %. Iltapäivystyksessä on erikoislääkäreiden osuus ollut 14.7 %, lääketieteen lisensiaattien osuus on ollut 27.8% ja lääketieteen kandidaattien osuus vastaavasti 57.5%.

 

Kuhmon terveysasemalla on seuranta aikana viikkotasolla tarkastellen työskennellyt keskimäärin 1.14 erikoislääkäriä, 1.08 lääketieteen lisensiaattia ja 2.42 lääketieteen kandidaattia.

 

Lääkäreiden koulutus- ja kokemusjakauman osalta seuranta-ajan tilanne ei vastaa sitä mitä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksissään 8.9.2010 ja 6.4.2011 edellyttänyt.

 

Coronaria Hoitoketju Oy:n seurantaryhmälle esittämä ohjeistus menettelytavoista muistutus- kantelu ja potilasvahinkoasioiden käsittelyssä sisältää lukuisia puutteita ja epätäsmällisyyksiä. Näiden osalta seurantaryhmä on pyytänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilasasiamiestä tarkistamaan ohjeistuksen ja toimittamaan korjausesityksensä Coronaria Hoitoketju Oy:lle toimenpiteitä varten. Korjattu ohjeistus käsitellään seurantaryhmän kokouksessa marraskuussa 2011.

 

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää Coronaria Hoitoketju Oy:n saattavan Kuhmon terveysaseman lääkärityöpanoksen välittömästi lautakunnan kokouksissaan 8.9.2010 ja 6.4.2011 edellyttämälle tasolle.

 

Selvitys Kuhmon terveysasemalla työskennelleiden lääkäreiden toteutuneesta työpanoksesta ja käytetyn kandidaattityöpanoksen osuudesta aikavälillä 1.9.-31.10.2011 on toimitettava sosiaali- ja terveyslautakunnalle siten, että se on lautakunnan käytettävissä 9.11.2011. Selvitykseen on liitettävä sitova ja täsmällinen suunnitelma jäljellä olevan sopimuskautena toteutuvasta lääkärityöpanoksesta Kuhmon terveysasemalla.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©