Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 327Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 327
28.09.2011

 

Lainsäädäntöä iäkkäiden palvelujen turvaamisessa pidetään tarpeellisena

 

STLTK § 327

 

Sosiaali- ja terveysministeriön 13.9.2011 antama tiedote lainsäädännön tarpeellisuudesta iäkkäiden palvelujen turvaamisessa:

 

Lausunnolla ollut lakiluonnos iäkkään sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta sai kiinnostuneet kommentoimaan luonnoksen sisältöä ahkerasti. Sosiaali- ja terveysministeriöön tuli lausuntoja yhteensä 127 kappaletta. Virallisesti pyydettyjen lausuntojen lisäksi kannanottoja saatiin myös muun muassa vanhusneuvostoilta, järjestöiltä, kunnilta ja muutamilta yksittäisiltä kuntalaisilta.

 

Lain tarkoitusta pidettiin yleisesti hyvänä ja sen pyrkimyksiä kannatettiin laajasti. Lausunnon antaneet pitävät iäkkäiden oikeudet turvaavaa lainsäädäntöä tarpeellisena. Osa lausujista kannatti lain säätämistä erillislakina, toisten mielestä säädökset voisi sijoittaa uuteen sosiaalihuoltolakiin.

 

Vanhusneuvostoja ja vastuutyöntekijöitä pidettiin tarpeellisina uudistuksina

 

Lakiluonnoksen mukaan kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto, joka seuraisi ja vaikuttaisi päätöksentekoon kunnan eri toimialoilla. Tätä ehdotusta kannatettiin laajasti.

 

Myös vastuutyöntekijän osoittamista useat lausunnonantajat pitivät hyvänä ja tarpeellisena uudistuksena iäkkäiden ihmisten oikeuksien toteutumiseksi. Lakiluonnoksessa esitetään, että iäkkäälle henkilölle nimettäisiin vastuutyöntekijä, joka koordinoisi palvelukokonaisuutta, antaisi neuvoja ja auttaisi ongelmatilanteissa.

 

Monet lausunnonantajat kannattivat sitä, että laissa säädettäisiin henkilökunnan velvollisuudesta ilmoittaa palvelujen epäkohdista. Säännös kaipaa kuitenkin täsmentämistä. Muutamissa lausunnoissa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä esitettiin säädettäväksi sanktioita, mutta vastaavasti sitä pidettiin työntekijän kannalta pulmallisena. Erityisesti etujärjestöt korostivat, että työntekijän oikeusturvasta on huolehdittava. Sanktioita esitettiin myös kunnille ja palvelujen tuottajille, mikäli ne rikkovat lain mukaiset velvoitteensa.

 

Myös ikärajoihin kaivataan täsmennyksiä. Iäkkään henkilön määrittelyn ja ikärajojen asettamisen todettiin olevan vaikeaa, mutta toisaalta perusteltua, kun otetaan huomioon vanhenemisprosessi ja sen vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn. Lakiluonnoksessa esitettyä 75 vuoden ikärajaa pidettiin niin tarkoituksenmukaisena, liian matalana kuin korkeanakin.

 

Säännöksiä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä pidettiin tärkeinä. Esimerkiksi neuvontapalveluita ja kotikäyntejä kannatetaan useissa lausunnoissa. Kotikäynneistä toivottiin voitavan säätää velvoittavammin, koska lakiluonnoksen nykyisessä muodossa kunnat saattavat jättää ne toteuttamatta. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä pidetään tärkeänä, ja lain yhteistyöpykälää kiitellään monissa lausunnoissa.

 

Ennaltaehkäisevästä painotuksesta kustannussäästöjä

Lausunnoissa pohditaan myös kuntien voimavarojen riittävyyttä lain toteuttamiseen. Monien mukaan valtion on osallistuttava menojen kattamiseen, koska kunnat eivät kykene siihen itse. Toisaalta uskotaan, että laki voi tuoda myös kustannussäästöjä muun muassa ennaltaehkäisevän painotuksen takia.

 

Neljännes lausunnonantajista esitti kommentteja henkilöstömitoituksesta suhteessa lakiluonnokseen. Osa ilmaisi huolensa siitä, ettei henkilöstön määrän ja rakenteen ohjaaminen onnistu riittävästi laatusuosituksilla. Kaksi lausunnonantajaa vastusti mitoitusten sisällyttämistä lakiin.

 

Lakiluonnosta kehitetään lausuntojen pohjalta

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin mukaan lain valmistelua jatketaan nyt lakiluonnoksen sekä saatujen lausuntojen pohjalta.

 

"Ikäihmisten palveluissa olevat vakavat puutteet on korjattava. Lausuntokierrokselta palanneen lakiluonnoksen jatkotyöstämisessä hyödynnetään lausuntoihin osallistuneen laajan asiantuntijajoukon palautetta. Tarkoituksena on muokata laista mahdollisimman sitova ja vaikuttava. Laki tuodaan eduskunnan päätettäväksi vuonna 2012, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 aikana", ministeri kertoo.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön 13.9.2011 antaman tiedotteen lainsäädännön tarpeellisuudesta iäkkäiden palvelujen turvaamisessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©