Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 329Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 329
28.09.2011

 

Ilmoitusasiat

 

629/41/411/2010

631/41/411/2010

985/21/211/2011

 

STLTK § 329

 

1) Julkista hankintaa; asumis- ja hoivapalveluita koskeva markkinaoikeuden päätös 395/2011 (5.9.2011) Kalevalan Kuntoutuskoti -säätiön tekemään valitukseen

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt 12.7.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalveluista ajalle 1.3.2011-28.2.2015. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella. Hankinnasta julkaistiin avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2010 tekemällään päätöksellä § 265 muun ohella sulki valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsi toimittajat puitejärjestelyyn.

 

Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö teki markkinaoikeudelle ko. hankintaa koskevan valituksen.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 8.12.2010 tekemällään päätöksellä § 317 kumosi mainitun hankintapäätöksen ja hyväksyi muun ohella valittajan tarjouksen tarjousvertailuun ja valitsi toimittajat puitejärjestelyyn.

 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan palveluasumisen osalta 43.420.680 euroa.

 

Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän 27.10.2010 tekemän päätöksen (§ 265) ja 8.12.2010 tekemän päätöksen (§ 317) sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 2.850 eurolla.

 

Markkinaoikeuden ratkaisun perusteluissa todetaan, että valituksen kohteena on vanhusten tehostettua palveluasumista sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalveluita koskeva hankintamenettely. Valittaja on kohdistanut vaatimuksia hankintayksikön 27.10.2010 ja 8.12.2010 tekemiin hankintapäätöksiin.

 

8.1.2010 tekemällään päätöksellä hankintayksikkö kumosi 27.10.2010 tekemänsä päätöksen. Näin ollen hankintayksikkö ei enää voi tehdä hankintasopimusta tai panna hankintaa muutoinkaan täytäntöön 27.10.2010 tehdyn päätöksen perusteella, eikä valittajalla siten enää ole oikeussuojan tarvetta kyseisen päätöksen osalta. Näin ollen hankintayksikön 27.10.2010 tekemään päätökseen kohdistuvat vaatimukset on jätettävä tutkimatta.

 

Markkinaoikeus on tutkinut valituksen siltä osin kuin se kohdistuu hankintayksikön 8.12.2010 tekemään hankintapäätökseen.

 

5.9.2011 antamassaan ratkaisussa 395/2011 markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta 27.10.2010 tehdyn hankintapäätöksen § 265 osalta ja hylkäsi valituksen muilta osin.

 

Markkinaoikeus velvoitti Kainuun maakunta -kuntayhtymän korvaamaan Kalevalan kuntoutuskoti -säätiön oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla.

 

2) Julkista hankintaa; asumis- ja hoivapalveluita koskeva markkinaoikeuden päätös 396/2011 (5.9.2011) Yrjö&Hanna Oy:n tekemään valitukseen

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt 12.7.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalveluista ajalle 1.3.2011-28.2.2015. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella. Hankinnasta julkaistiin avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2010 tekemällään päätöksellä § 265 muun ohella sulki valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsi toimittajat puitejärjestelyyn.

 

Yrjö&Hanna Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän 27.10.2010 tekemän päätöksen § 265. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.662,10 eurolla korkoineen.

 

Ratkaisun perusteluissa markkinaoikeus toteaa mm., että Yrjö&Hanna Oy:n peruutettua valituksensa pääasian osalta on enää kysymys oikeudenkäyntivaatimuksesta.

 

Hankintayksikön 27.10.2010 tekemä päätös § 265 on kumottu vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintapäätöksen kumoamista on perusteltu muun ohella sillä, että useat tarjoukset hylättiin virheellisesti tarjouksissa vaadittujen asiakirjojen virheiden ja puutteellisuuksien perusteella. Päätöksen kumoamisen on siten katsottava osaltaan perustuneen hankintamenettelyn virheisiin, jotka ovat ovat olleet valituksen perusteina. Edellä sanotun perusteella olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

 

5.9.2011 antamassaan ratkaisussa 396/2011 markkinaoikeus totesi, että lausunnon antaminen pääasian osalta raukeaa.

 

Markkinaoikeus velvoitti Kainuun maakunta -kuntayhtymän korvaamaan Yrjö&Hanna Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.662,10 eurolla. Korvaukselle on maksettava vuotuista korkolain 4 §:n 1. momentin mukaisesti viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona tämä päätös on ollut asianosaisten saatavissa.

 

3) Julkista hankintaa; asumis- ja hoivapalveluita koskeva markkinaoikeuden päätös 397/2011 (5.9.2011)Yrjö&Hanna Oy:n tekemään valitukseen

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt 12.7.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaisesti järjestettävistä asumis- ja hoivapalveluista ajalle 1.3.2011 - 28.2.2015. Tarjouspyynnössä on varattu mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella. Hankinnasta on julkaistu avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2010 tekemällään päätöksellä (§ 266) muun ohella sulki valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut toimittajat puitejärjestelyyn.

 

Yrjö&Hanna Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän 27.10.2010 tekemän päätöksen (§ 266). Toissijaisesti Yrjö&Hanna Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.662,10 euroa korkoineen.

 

Hankintayksikkö on virheellisesti hylännyt valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

 

Ratkaisunsa perusteluissa markkinaoikeus toteaa, että Yrjö&Hanna Oy:n peruutettua valituksensa pääasian osalta asiassa on enää kysymys oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta.

 

Hankintayksikön 27.10.2010 tekemä päätös (§ 266) on kumottu vasta sen jälkeen, kun Yrjö&Hanna Oy on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintapäätöksen kumoamista on perusteltu muu ohella sillä, että useat tarjoukset hylättiin virheellisesti tarjouksissa vaadittujen asiakirjojen virheiden ja puutteellisuuksien perusteella. Päätöksen kumoamisen on siten katsottava osaltaan perustuneen hankintamenettelyn virheisiin, joista ovat olleet myös valituksen perusteina. Edellä kerrotun perusteella olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

 

5.9.2011 antamassaan ratkaisussa 397/2011 markkinaoikeus totesi, että lausunnon antaminen pääasian osalta raukeaa.

 

Markkinaoikeus velvoitti Kainuun maakunta -kuntayhtymän korvaamaan Yrjö&Hanna Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.662,10 eurolla. Korvaukselle on maksettava vuotuista korkolain 4 §:n 1. momentin mukaisesti viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona tämä päätös on ollut asianosaisten saatavissa.

 

4) Julkista hankintaa; asumis- ja hoivapalveluita koskeva markkinaoikeuden päätös 398/2011 (5.9.2011)Yrjö&Hanna Oy:n tekemään valitukseen

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt 12.7.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalveluista ajalle 1.3.2011-28.2.2015. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella. Hankinnasta julkaistiin avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2010 tekemällään päätöksellä (§ 265) muun ohella sulki valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsi toimittajat puitejärjestelyyn.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on 8.12.2010 tekemällään päätöksellä (§ 317) kumonnut mainitun hankintapäätöksen, sulkenut muun ohella edelleen valittajan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut puitejärjestelyyn muun ohella toimittajia, joiden tarjoukset aiemmalla päätöksellä oli suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan 43.420.680 euroa palveluasumisen osalta.

 

Markkinaoikeus on 18.2.2011 antamallaan päätöksellä hylännyt vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

 

Yrjö&Hanna Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän 8.12.2010 tekemän päätöksen (§ 317). Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 57.330 euroa.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.182,40 eurolla korkoineen.

 

Perustelujen johtopäätöksenä markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan sillä tavoin julkisia hankintoja koskevien ohjeiden vastaisesta, että asiassa tulisi harkittavaksi hankintalain 94 §:ssä säädetyn seuraamuksen määrääminen. Valitus on näin ollen hylättävä.

 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

Asiassa annettu ratkaisu ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön kulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

 

5.9.2011 antamassaan ratkaisussa 398/2011 markkinaoikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeus velvoittaa Yrjö&Hanna Oy:n korvaamaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla. Korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona päätös on ollut asianosaisten saatavissa.

 

5) Julkista hankintaa; asumis- ja hoivapalveluita koskeva markkinaoikeuden päätös 399/2011 (5.9.2011)Yrjö&Hanna Oy:n tekemään valitukseen

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt 12.7.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaisesti järjestettävistä asumis- ja hoivapalveluista ajalle 1.3.2011 - 28.2.2015. Tarjouspyynnössä on varattu mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella. Hankinnasta on julkaistu avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2010 tekemällään päätöksellä (§ 266) muun ohella sulki valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut toimittajat puitejärjestelyyn.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on 8.12.2010 tekemällään päätöksellä (§ 318) kumonnut mainitun hankintapäätöksen, sulkenut muun ohella edelleen valittajan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut puitejärjestelyyn muun ohella toimittajia, joiden tarjoukset aiemmalla päätöksellä oli suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan 36.916.656 euroa palveluasumisen osalta.

 

Markkinaoikeus on 18.2.2011 antamallaan päätöksellä hylännyt vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

 

Yrjö&Hanna Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän 8.12.2010 tekemän päätöksen (§ 318). Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuja 24.067 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.182,40 eurolla korkoineen.

 

Perustelujen johtopäätöksenä markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan sillä tavoin julkisia hankintoja koskevien ohjeiden vastaisesta, että asiassa tulisi harkittavaksi hankintalain 94 §:ssä säädetyn seuraamuksen määrääminen. Valitus on näin ollen hylättävä.

 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

Asiassa annettu ratkaisu ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön kulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

 

5.9.2011 antamallaan päätöksellä 399/2011 markkinaoikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeus velvoittaa Yrjö&Hanna Oy:n korvaamaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla. Korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona päätös on ollut asianosaisten saatavissa.

 

Markkinaoikeuden 5.9.2011 antamat päätökset 395/2011, 396/2011, 397/2011, 398/2011 ja 399/2011 ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

6) Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaali- ja terveystoimialalla:

 

"Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä päätti yhteisessä kokouksessaan 12.9.2011 esittää eteenpäin ja edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista Kainuun maakunta -kuntayhtymässä:

- Lähipalvelut turvataan kunnan minimivaatimuksen mukaan.

- Omaishoidontuen taso kaksinkertaistetaan (nyt 354 €/kk, 473 €/kk ja 708 €/kk).

- Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämällä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on yksi kotiaputyöntekijä ja suuremmissa enemmän. Lain mukaan työntekijöitä pitää olla niin paljon kuin on tarvetta (nyt neljä työntekijää koko Kainuussa yhteensä)."

 

7) Sotkamon vanhuspalveluiden päivätoiminnan hankinta

Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen on 8.9.2011 tekemällään viranhaltijapäätöksellä § 6 päättänyt, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä ostaa Sotkamon vanhusten päivätoimintapalvelun 1.1.2012-31.12.2015 välisenä aikana Sotkamon Vanhaintukisäätiöltä. Päätökseen sisältyy mahdollisuus optiovuosiin 1+1 vuotta, joiden käyttämisestä palvelun ostaja päättää erikseen.

 

Suorahankintaa on perusteltu sillä, ettei vastaavanlaista palvelua ole tarjolla paikkakunnalla. Yhteistyö palvelun tuottajan ja kuntayhtymän työntekijöiden kesken on ollut sujuvaa ja yhteydenpito aktiivista. Asiakkailta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

 

Päätös on nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi

 

2) päättää, että Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän esitys huomioidaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©